A Jogi Felsőoktatási Szakképzés kötelező szakmai gyakorlatának fontos tudnivalói

Tisztelt Jogi Felsőoktatási Szakképzéses Hallgató!

Ezúton tájékoztatom Önt nappali vagy levelező tagozatos képzése keretében teljesítendő kötelező szakmai gyakorlatának fontos tudnivalóiról.


I. A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT ELŐFELTÉTELE

 

A szakmai gyakorlat teljesítését az a hallgató kezdheti meg, aki minden óralátogatási és vizsgakötelezettségének eleget tett, vagy kizárólag vizsgakurzus teljesítése maradt.

Ha elmaradt vizsga teljesítése a szakmai gyakorlat idejével ütközik, a vizsga időtartamára való távolmaradást a fogadó hely engedélyezheti.

 

Nem kérheti a szakmai gyakorlat intézményi szervezését az, aki a szakmai gyakorlatra jelentkezést tartalmazó nyilatkozat leadási határidejének napjáig (szeptember 20.)

  • nem teljesítette/hallgatta le az Idegennyelv I., Idegennyelv II. kurzusokat, vagy nincs a kezében az ezt kiváltó nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy annak sikerességét igazoló dokumentum;
  • akinek egyéb le nem hallgatott kötelező kurzusa marad a 2016/2017 tavaszi félévre.

 

Amennyiben bizonytalan abban, hogy megfelel-e a feltételeknek, kérje a Tanulmányi Osztály segítségét olyan időben, hogy az esetleges pótlásokat még el tudja intézni (pl. késedelmes kurzusfelvétel). A Tanulmányi Osztály az általános tájékoztatást ezúton teljesíti, az egyéni problémák feltárása és orvoslása azonban a hallgató felelőssége, ezért kérjük a határidők és tennivalók figyelemmel kísérését és pontos betartását!

 

Az egyéni és az intézményi szervezésre vonatkozó nyilatkozatok leadási határideje is szeptember 20. Az a hallgató, aki az őszi félév során még teljesíteni tudja a gyakorlatkezdés feltételeit (az ősz során tesz sikeres nyelvvizsgát, hallgat le hiányzó kurzust stb.), a gyakorlatát tavasszal megkezdheti, de kizárólag saját szervezésben. Ebben az esetben a nyilatkozat késedelmes leadása elfogadható, a gyakorlat megszervezéséről és a fogadó nyilatkozatok beszerzéséről azonban a hallgatónak kell gondoskodnia. A gyakorlat teljesítésének és igazolásának határidejét (a szorgalmi időszak utolsó napja) meghosszabbítani nincs lehetőség, a késedelmes igazolás-leadás következménye pedig az, hogy a hallgató nem bocsátható záróvizsgára.

 

A Tanulmányi Osztály minden leadott nyilatkozatot megvizsgál, és azon hallgatókat, akik az előfeltételeknek nem tesznek eleget, az intézményi szervezésből kizárja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdésekről a Tanulmányi Osztály e-mailben küld tájékoztatást a hallgatók részére, ugyanakkor a hallgató érdekében sürgős esetben szükség lehet a telefonos megkeresésre is. Kérjük, a megfelelő tájékoztatás érdekében ellenőrizze, hogy a Tanulmányi Osztály számára megadott e-mail címe és telefonszáma él-e, azon ténylegesen elérhető-e! A hallgató késedelmes nyilatkozat-leadás, szakmai gyakorlati forma téves megválasztása miatt a tájékoztatás elégtelenségére nem hivatkozhat! A nyilatkozat-leadási határidőn túl nem áll módunkban intézményi szervezésű gyakorlati helyet biztosítani a hallgatók számára.

 

II. A KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT TARTALMA

 

Nappali tagozat

A képzési terv szerint a képzési idő utolsó (4.) szemeszterében 560 órás szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének feltétele az alábbiak szerint:


intézmény

óraszám (órában)

gyakorlat (hetekben)

bíróság

140

3,5

ügyészség

140

3,5

ügyvédi iroda

70

1,5

közigazgatás

210

4

összesen:

560

12,5

 

Levelező tagozat

A képzési terv szerint a képzési idő utolsó (4.) szemeszterében 240 órás szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének feltétele az alábbiak szerint:


intézmény

óraszám (órában)

gyakorlat (napokban)

bíróság

55

7

ügyészség

55

7

ügyvédi iroda

40

5

közigazgatás

90

11

összesen:

240

30

 

Egyéni szervezés esetén a gyakorlóhellyel történő megállapodás függvénye a gyakorlati idő és az igazolás kiadásának kérdése.

 

III. A SZAKMAI GYAKORLAT EGYÉNI ÉS INTÉZMÉNYI SZERVEZÉSE

 

A szakmai gyakorlatot saját szervezésben és intézményi szervezés útján teljesíthetik. A heti bontás napi 8, heti 40 órás munkavégzést jelent, alkalmazkodva természetesen a fogadó hely által megszabott munkakezdési és befejezési időpontokhoz.

Az SZTE ÁJTK kizárólag Szeged területére szervez szakmai gyakorlatot, így elsősorban a vidéki hallgatóink figyelmét hívjuk fel arra, hogy amennyiben a szakmai gyakorlatot a lakóhelyükön vagy az ország bármely szabadon választott, Szegeden kívüli településén szeretnék elvégezni, arra természetesen van lehetőség, egyéni szervezésben. Külföldön történő gyakorlatvégzést akkor sem tudunk elfogadni, ha az Európai Unió tagállamáról van szó.

 

Egyéni szervezés esetén, a szakmai gyakorlóhely által aláírt, lepecsételt fogadó nyilatkozatot – a gyakorlat megkezdése előtt – a Tanulmányi Osztályon kell leadni. (A fogadó intézmény által kitöltendő „Fogadó nyilatkozat” (letöltését ld. a dokumentum végén).

Amennyiben a választott (saját szervezés) szakmai gyakorlati hely nem az állandó lakhely és nem az intézmény székhelye, a levelező tagozatos hallgatóknak gondoskodniuk kell ideiglenes diákigazolvány kiállításáról, ami az állandó lakcím és a szakmai gyakorlóhely közötti utazási kedvezményt biztosítja.

A szervezési formáról hozott döntés legyen alaposan átgondolt, mert aki saját szervezés mellett dönt szeptember 20-ig, annak a későbbiekben már a intézményi szervezés során nem áll módunkban gyakorlati helyet biztosítani.

 

Intézményi szervezést kizárólag a tavaszi félévben tudunk biztosítani. Egyéni szervezésben a szakmai gyakorlat teljesítésére – az előfeltételek megléte esetén bármikor sor kerülhet. Az ilyen módon teljesítendő szakmai gyakorlat is bejelentés köteles. A bejelentés a gyakorlóhely által aláírt, lepecsételt „Fogadó nyilatkozat”, Tanulmányi Osztályon történő benyújtásával lehetséges, szeptember 20-ig. A fogadóhely nyilatkozata a gyakornok számára garancia, az adott gyakorlóhely írásbeli ígérete a gyakornok fogadására. Amennyiben a körülmények megváltozása miatt az egyéni szervezésű gyakorlat meghiúsul, azért az SZTE ÁJTK felelősséget nem vállal, és ilyen esetekben sem tud intézményi szervezést biztosítani.

 

Egyéni szervezés esetén a szakmai gyakorlat tartalmára, idejére és egyéb körülményeire nézve a fogadóhely szabályai az irányadóak. A gyakorlat elvégzéséről kizárólag az igazolást kell a Tanulmányi Osztályon bemutatni, munkanaplót, a gyakorlóhelyen vezetett munkaidő-nyilvántartást, vagy egyéb anyagot nem kell a Tanulmányi Osztály rendelkezésére bocsátani. Aki olyan munkahelyen dolgozik, amely valamely gyakorlati modul esetében gyakorlati helynek minősül (bármilyen közigazgatási szerv, ügyvédi iroda, bíróság, illetve ügyészség), és az adott modulhoz tartozó gyakorlatot ezen a munkahelyen szeretné eltölteni, annak egyéni szervezés keretén belül elegendő azt leigazoltatnia a munkáltatójával, hogy „a munkaköre lefedi a szakmai gyakorlat tárgyát”, vagy azt, hogy „a szakmai gyakorlatát teljesítette”, további részletek igazolása nem szükséges.

 

IV. JELENTKEZÉS A SZAKMAI GYAKORLATRA

 

A szakmai gyakorlat szervezési formájáról írásban, a „Nyilatkozat” formanyomtatvány kitöltésével szükséges nyilatkozniuk. (letöltést ld. a dokumentum végén)

 

A nyilatkozatokat szeptember 20-ig el kell juttatni a Tanulmányi Osztályra Kerpics Judit tanulmányi előadónak.

 

A dokumentum eredeti, aláírt példányát személyesen, ügyintézési időben, vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként adhatja le. A személyesen leadott dokumentumokról a tanulmányi Osztály írásbeli nyilvántartást vezet, a leadás tényét a hallgató a nyilvántartás aláírásával a helyszínen elismeri. Amennyiben nem személyesen adja le a nyilatkozatát, a képviselőtől csak akkor tudjuk átvenni azt, illetve a képviselő csak akkor írhatja alá a hallgató helyett a nyilvántartást, ha a képviselet tényéről két tanúval aláíratott írásbeli meghatalmazást mutat fel.

A postai úton küldött dokumentumok esetén az aláírást az ajánlott küldemény borítékja pótolja, a leadás dátuma a küldemény megérkezésének napja. Kérjük fokozottan ügyeljenek a határidőkre!

 

A kísérőlevélre írják rá a nevüket, az EHA kódjukat, a tagozatukat (nappali vagy levelező) és azt, hogy a küldemény mit tartalmaz!

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a küldeményeknek a megadott határidőig be kell érkezniük. A határidő jogvesztő. A késedelmesen beérkezett nyilatkozatokat intézményi szervezésre nézve nem tudunk elfogadni. Kérjük, időben intézze el a postára adást, mert a határidő után beérkezett küldeményeket nem áll módunkban elfogadni!

 

A Tanulmányi Osztály nyitva tartása megtekinthető a Kar honlapján az alábbi linken:

http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-150320

 

Ajánlott postai küldeményét a következő címre küldheti:

 

Kerpics Judit

Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Szeged

Tisza Lajos krt. 54.

6720

 

V. A SZAKMAI GYAKORLAT TELJESÍTÉSE

 

Az SZTE ÁJTK hatásköre a szakmai gyakorlat intézményi szervezéséig terjed. Ennek következtében az alábbi tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet:

A fogadó intézmény által végzett tevékenység jellegéhez igazodóan a szakmai gyakorlat tartalmát a fogadó hely alakítja, a hallgatókat a fogadó hely osztja be a különböző szervezeti egységeihez, és ebből eredően a fogadó hely jogosult megszabni a hallgatók gyakorlattal kapcsolatos kötelezettségeit. Ez különösen az alábbiakra vonatkozik:

  • a munkaidő;
  • a gyakorlati tevékenység köre;
  • a távolmaradásokkal kapcsolatos döntési jog;
  • a hallgatói teljesítmény értékelésének módja;
  • a gyakorlati tevékenység igazolásához kapcsolódó feltételek megállapítása;
  • a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás kiállítása.

Akinek speciális preferenciái vannak a gyakorlatvezető személye, a gyakorlatvégzés jogterülete, időpontja vonatkozásában, az válassza az egyéni szervezést, mert sem az SZTE ÁJTK, sem a gyakorlóhely nem tud egyedi igényekhez igazodni.

 

VI. A SZAKMAI GYAKORLAT PÓTLÁSA

 

Ha bármely ok (akár betegség) miatt a hallgató a szervezett szakmai gyakorlaton nem jelenik meg, azt nem teljesíti, a fogadó intézmény a gyakorlatát nem igazolja, annak pótlására kizárólag saját szervezés keretén belül kerülhet sor.

A gyakorlati helyről való távolmaradást, illetve a kieső idő pótlását mindig a gyakorlati helyen a gyakorlat vezetőjével kell egyeztetni. A gyakorlati hely kizárólagos joga a gyakorlat igazolása, amelyet megtagadhat hiányzás, magatartásbeli problémák, illetve kötelezettség-teljesítés elmaradása miatt is. Amennyiben pótlásra van szükség, az kizárólag egyéni szervezésben oldható meg.

Amennyiben a pótlást a hallgató a szorgalmi időszak utolsó napjáig nem tudja teljesíteni és igazolni, úgy az adott félévben záróvizsgát nem tehet.

 

VII. A SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA

 

A szakmai gyakorlat igazolásához formanyomtatvány szükséges.

A képzési tervben előírt szakmai gyakorlat akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden egyes gyakorlati helyről becsatolja a teljesítésről szóló igazolást. Az egyes gyakorlati helyektől kapott igazolásokat egyszerre, az előírt gyakorlati idő egészének teljesítését követően kérjük a Tanulmányi Osztályra leadni.

A szakmai gyakorlatról kiállított igazolások leadási határideje a szorgalmi időszak utolsó napja. A határidő jogvesztő. Amennyiben késedelmesen adja le az igazolásait, az adott év júniusában záróvizsgára nem bocsátható.

 

A szakmai gyakorlat ügyintézésének dokumentumai a Kar honlapján érhetők el az alábbi linken:

http://www.juris.u-szeged.hu/karunkrol/tanulmanyi-osztaly/hallgatoi-ugyintezes?objectParentFolderId=26975

 

A szakmai gyakorlat szervezése komoly feladatot jelent a Kar és a Tanulmányi Osztály számára. Ezért – a saját érdekükben – fokozott figyelmüket és együttműködésüket kérjük. Kérjük a tájékoztató szíves tudomásul vételét!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi tudnivalókat alaposan gondolják át, és idejekorán hozzák meg döntéseiket a szakmai gyakorlat teljesítési módjával kapcsolatosan (egyéni vagy intézményi szervezést választanak), járjanak utána a lehetőségeiknek és tisztázzák a kérdéseiket. Az egyéni döntéshozatalhoz szükséges információk megismerése a hallgató felelőssége.

Kérdéseiket a Tanulmányi Osztályon Kerpics Judit tanulmányi előadónál (kerpics.judit@juris.u-szeged.hu) tehetik fel a nyilatkozat-tételi határidőig.

A nyilatkozat leadási határideje szeptember 20. Ezt követően a tavaszi félévre vonatkozó, intézményi szervezést kérő nyilatkozatokat semmilyen körülmények között nem tudunk elfogadni és teljesíteni!

 

Dr. habil Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes