ajtk1

2016/2017. tanévre szóló Köztársasági Ösztöndíj felhívás

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit – A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64.§ (5) bekezdése alapján – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34000, - Ft havonta [Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pont].

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatási intézménynek azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Azok a hallgatók, akik a törvényi rendelkezés értelmében az alapképzést követően mesterképzésben folytatják tanulmányaikat, amennyiben a köztársasági ösztöndíj elnyeréséhez szükséges egyéb feltételeknek megfelelnek, pályázhatnak a kiírásnak megfelelően köztársasági ösztöndíjra.

Az Nftv. alapján a köztársasági ösztöndíjra való pályázási lehetőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben – a folyósítás időszakában – felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.

Az Nftv. 59. § (2) bekezdése alapján nem szűnik meg az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint –, ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2015/2016-os tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A Szegedi Tudományegyetemen 101 hallgató pályázatának elfogadása várható.

Ebből az Állam- és Jogtudományi Karon: 9 fő.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelése során a hallgatónak a karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie.

A hallgatók teljesítményének értékelésekor a fentieken túl a közéleti, sport és egyéb tevékenység is figyelembe vehető legfeljebb az adott hallgató összteljesítményének 10%-áig.

A hallgató összteljesítménye a tanulmányi eredménye, a szakmai teljesítménye valamint – a kar döntésétől függően – a közéleti, sport és egyéb tevékenységének összessége.

A beérkező pályázatok elbírálása során a Szegedi Tudományegyetem köztársasági ösztöndíj szabályzatának (továbbiakban szabályzat) rendelkezései szerint kell eljárni:

  • kizáró feltétel a pályázati határidőben (2015/2016. tanév) felvett, de nem teljesített kötelező kurzus;
  • ha a hallgatóval szemben jogerős fegyelmi büntetést tartalmazó határozatot hoztak, a büntetés hatályának tartama alatt a hallgató köztársasági ösztöndíjra nem pályázhat.

 

A 2016/2017. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2016/2017. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2016/2017. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, csak abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (azaz a 2016/2017. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Nftv. 45.§ és az 59.§ (1) és (3-4) meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható.

 

A Köztársasági Ösztöndíj pályázatok beadási határideje a hallgatók számára 2016. június 27. 11.59 óra.

Pályázni csak a pályázati űrlap kitöltésével lehet, mely az intézmény részletes értékelésének feltüntetésével és érvényesítésével együtt érvényes.

A köztársasági ösztöndíj pályázatokat kizárólag elektronikusan a Modulo (https://modulo.etr.u-szeged.hu/) felületen lehet benyújtani a pályázati űrlap kitöltésével és a mellékletek csatolásával. (A beadás helye az EHÖK elnevezésű virtuális iroda.)

Hiányosan kitöltött pályázatokat nem lehet figyelembe venni.

 

A pályázati laphoz csatolandó mellékletek:

- a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévi – ETR-ből nyomtatott – „Törzslap”, mely beszerezhető a Kar Tanulmányi Osztályán

A hallgató Törzslapjain aláírásával igazolja, hogy a törzslapon szereplő adatok, érdemjegyek és minősítések egyeztetését elvégezte, a Törzslapokon feltüntetett kredit értékekkel és átlagokkal pályázik a 2016/2017. tanévi Köztársasági Ösztöndíjra.

- önéletrajz (feltüntetendő valamennyi lezárt félév tanulmányi átlageredménye – félévek szerinti felsorolásban – és az utolsó két félév átlageredménye mellett a megszerzett kreditek száma is.

- nyelvvizsga bizonyítvány/bizonyítványok másolata

- szaktanszéki véleményezés (kutatási tevékenység; OTDK, TDK részvétel, helyezés; publikációk, előadások; pályamunkák, dolgozatok; egyéb szakmai illetve tanulmányi versenyek; egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység; oktatáshoz kapcsolódó tevékenység (pl. demonstrátor))

Kizárólag a 2015/2016. tanévet érintő dokumentumok csatolása lehetséges.

- hallgatói közéleti tevékenységet (pl. AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése, stb.); egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenységet; aktív, eredményes, ill. kiemelkedő sport tevékenységet tanúsító igazolást.

Kizárólag a 2015/2016. tanévet érintő dokumentumok csatolása lehetséges.

A Modulo űrlapon szereplő dokumentumokat nem szükséges külön csatolni.


A köztársasági ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó űrlapon).

Az SZTE „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat II. 2.§ rendelkezik a kiemelt tanulmányi ösztöndíjról. Ennek (2) bekezdése rögzíti: „A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató köztársasági ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben köztársasági ösztöndíj pályázatot nyújtson be; további feltételei a köztársasági ösztöndíj feltételeivel azonosak.”

A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított köztársasági ösztöndíj pályázat. A további feltételek azonosak.

A teljes pályázati szöveg elérhető az SZTE honlapján (www.u-szeged.hu) és az ETR-es felületen is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem köztársasági ösztöndíj szabályzata biztosítja, mely elérhető az Egyetem honlapjáról a szabályzatok menüpont alatt.

 

Tájékoztatom hallgatóinkat, hogy a köztársasági ösztöndíj pályázatok Kari rangsorolására a 2016. július 1-jén tartandó Köztársasági Ösztöndíj Kari Bizottsági ülésen kerül sor.

A Kari rangsorolás 2016. július 1-jén 13 órakor kifüggesztésre kerül a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épület I. emeleti hirdető tábláján.

Az esetleges felülvizsgálati kérelmeket 2016. július 5-én 13 óráig lehet benyújtani a Kar Dékáni Hivatalába.

 

Letölthető dokumentumok:

Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata

Köztársasági Ösztöndíj Kari Felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata


Szeged, 2016. május 25.

 

 

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára s. k.

oktatási dékánhelyettes