Verona_Julia-erkelye

Megalakult a hivatásrendek történetét vizsgáló jogtörténeti kutatócsoport (NKE-SZTE együttműködés alapján)

2017. július 5-én a Szegedi Tudományegyetem Magyar Jogtörténeti Tanszékén létrejött Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária vezetésével a „Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban” elnevezésű Államtudományi Kutatóműhely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogatásával. A Kutatási Tanács a benyújtott pályázatot egyhangúlag támogatta a 2017. június 22-én kelt 132/2017. számú határozatában. A pályázat futamideje alatt a részvevők félévente két ív terjedelmű tudományos munka megírására és két nagyszabású konferencia lebonyolítására vállalkoztak. A kutatómunka a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 - A jó kormányzást megalapozó közszolgálat fejlesztés című projekt keretében valósul meg.


A kutatásban részvevő személyek és kutatási témájuk:


Almási Tibor. Az országbírói intézmény szerepe és kiteljesedése a Magyar Királyság Anjou-kori konszolidációjának évtizedeiben


Antal Tamás: A Szegedi kir. Ítélőtábla a közjogi provizórium korában; Az Igazságügyminisztérium polgári kori története


Homoki-Nagy Mária: A bírói felelősség az 1869:IV. tc. alapján; A dualizmus kori árvaszékek gyakorlata


Kovács György: A hivatásrendi gondolkodás megjelenése a közgazdasági gondolkodás történetében; Hivatásrendek és a magyar állam költségvetési politikája


Nagy Janka Teodóra: A jogászok szerepe a jogi népéletkutatásban és a jogszokásgyűjtésben


Nánási László: Az ügyészség története a reformkortól napjainkig


Papp László: A bírói függetlenség és fegyelmi felelősség történeti alapjai; A különbíróságok polgári kori vizsgálata


Pétervári Máté: A járási tisztviselők hatásköre és szolgálati jogállása a kiegyezést követő években


Rokolya Gábor: A közjegyzőség története a második világháborút követően a polgári közjegyzőség rendszerváltás kori helyreállításáig


Varga Norbert: A főispán, a törvényhatósági bizottság és a városi tanács működése a polgári kor közigazgatási rendszerében