JKK_Cover

JOG ÉS KULTÚRA Konferencia

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

és a SZAB Jogtudományi Szakbizottsága

szervezésében


2018. április 20-án megrendezésre került a JOG ÉS KULTÚRA témájú doktorandusz konferencia a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Szegedi Akadémiai Bizottság szervezésében. A konferencián az ország valamennyi jog- és társadalomtudományi karának doktori hallgatói lehetőséget kaptak, hogy a jog és a kultúra széles mezsgyéjén készült tanulmányaikat ismertethessék.


252501


Konferenciánk a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában került megrendezésre, ahol Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elnöke megnyitó beszédében kifejtette, hogy habár a Kolozsvári Tudományegyetemnek eredetileg Szeged csak átmeneti jelleggel adott otthont, végül az mégis állandó egyetemi várossá vált, ezzel pedig a kulturális élet egyik meghatározó hazai pontjává is. A konferenciának otthont adó Szeged a jogtudomány művelésében is komoly hagyományokat őriz, amelynek megtartásáért és fejlesztéséért folyamatosan tenni kell. Emellett hangsúlyozta, hogy a jog maga is egy kultúra, és a doktorandusz hallgatóknak kiemelkedően fontos felelősségük van abban, hogy azt megfelelően műveljék nemcsak Szeged, de egész Magyarország területén, építve ezáltal a jogi kultúra színvonalát.

 

A konferencia délelőtti plenáris ülésén Dr. habil. Fekete Balázs, az MTA TK Jogtudományi Intézetének Bolyai ösztöndíjas kutatója "A jogi kultúra fogalma – történet és alkalmazás. A jogösszehasonlítás nézőpontjából" című előadásában megismertette a hallgatósággal a jogi kultúra fogalmának mint rendkívül komplex jelenségnek kialakulását és a kapcsolódó legfontosabb aktuális kérdéseit. Többek között kiemelte, hogy a jogi kultúra fogalma tudományos értelemben nem megfelelően kidolgozott, így sokszor annak helyes használata sem történik meg. Az előadó ismertetett több definiálási kísérletet – többek között egy általa megalkotott fogalmat – is, végül hangsúlyozta, hogy a kérdésben kiemelkedő jelentősége van a módszertan megfelelő alkalmazásának. Dr. habil. H. Szilágyi István a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának docense "A jogi történetek szerepe a jogi kultúra tanulmányozásában" című előadásában hangsúlyozta, hogy a mesék és a joggal kapcsolatos történetek – amelyek nem feltétlenül szépirodalmi művek – rendkívül fontos részét képezik a jogi kultúrának, továbbá alkalmasak arra, hogy egy-egy jogrendszer működéséről visszacsatolást nyújtsanak. Az elméleti felvezetőt követően három jogi történeten keresztül nyújtott betekintést a jogi kultúrának a hagyományostól eltérő aspektusból történő megismerésére, vizsgálatára.
252502


A konferencia célja a plenáris előadások kapcsán kirajzolódott: rendezvényünk a jogdogmatikai mainstream árnyékában létező alternatív megközelítéseknek is tudományos nyilvánosságot biztosított, és a jog sokrétű kapcsolódási pontjainak feltárása révén jelentősen gazdagította meglátásainkat, gyümölcsöző alapokat teremtetve a hagyományos dogmatikai kutatások számára is.

252503

A konferencia tematikus szekciói négy ülés keretén belül folytatódtak. A közjogi szekció Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens elnökletével a büntetőjogtól, a közigazgatási jogi és magyar jogtörténeti témákon keresztül a kánonjoggal bezárólag rendkívül szerteágazó témák ismertetésének volt a helyszíne. Az előadások során betekintést nyerhettünk a szolgabírák hatáskörébe, a német ügyészségi modell és az európai országokban egyre szélesebb körben elterjedő Jogklinikai oktatási módszer részleteibe, valamint a közszereplők képmásvédelmének változó joggyakorlatába. A közjogi szekció előadásainak értékét növelték, hogy bírósági fogalmazóként a gyakorlatban dolgozó doktorandusz hallgatók is ismertették kutatási eredményeiket betekintést engedve az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó bírói gyakorlatba és a nyitott törvényi tényállású bűncselekmények mulasztásos változatának összehasonlító elemzésébe.

252504

A témák ugyancsak széles körét ölelte fel a magánjogi szekció Dr. habil. Gellén Klára egyetemi docens vezetésével, ahol a résztvevők többek között betekintést engedtek a klasszikus polgári jog, a szerzői jog, a családjog, a munkajog, agrárjog vagy a társasházi jog jelenlegi legfontosabb kérdéseibe több vonatkozásban is különös hangsúlyt fektetve a digitalizációra mint a jogi kultúra kétségkívül felettébb aktuális témájára.

252505

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia adjunktus elnökletével a nemzetközi jogi és Európa-jogi szekcióban is a sokszínűség dominált, hiszen egyebek mellett Szíria, Latin-Amerika, Vietnám, a posztszovjet térség és az Európai Unió vonatkozásában is ismertették kutatásaik eredményét a doktorandusz hallgatók. A menekültügy, a kulturális örökségvédelem és a posztszovjet térség államtöredékeinek a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepe mellett a versenypolitika szempontjából mindig fontos kartellek szabályozásába, valamint az inkább dogmatikai aspektust előtérbe helyező többszintű alkotmányosság kérdésébe is mély betekintést nyerhettek a résztvevők.

252506

A konferencia színvonalát a nemzetközi kapcsolat szekcióban elhangzott, kizárólag angol nyelvű előadások is emelték, ahol Dr. habil. Soós Edit egyetemi docens látta el a szekcióelnöki posztot és ahol a magyar és a külföldi doktori hallgatóknak egyaránt lehetőségük volt kutatási eredményeik ismertetésére. Olyan érdekfeszítő téma került boncolgatásra, mint a személyes adatok védelme, kiemelésre kerültek a menekültügynek a nemzetközi és Európa-jogi szekciótól eltérő aspektusai is, a visegrádi négyeknél érvényesülő szubszidiaritásról, mint alapelvről, valamint a kulturális diverzitás új kihívásairól is hallhattak az érdeklődők.

 

Dr. habil. Fekete Balázs szerint a jogi kultúra fogalmával „egy olyan jelenség magyarázatát kísérlik meg […], mely maga is beláthatatlanul komplex: a jog legtágabban értelmezett kulturális környezetét.” (Fekete Balázs: A kortárs ‘jogi kultúra’ fogalom eredete: Lawrence M. Friedman a jogi kultúráról. Iustum Aequum Salutare, 2017/1. 52.) A kultúra és a jog összefonódása egy olyan összetett folyamatot jelent, amely minden jogrendszerben jelen van, éppen ezért hat mindig aktuálisnak. A konferencia témaválasztását is ez a komplexitás indokolta, amellyel célunk az volt, hogy a jogtudomány széles skáláján minden kutatónak lehetőséget biztosítsunk akár igen speciális téma feldolgozására és bemutatására. Ezt a célt a szervezők reménye szerint sikerült megvalósítani.

 

 

A Szervezők
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00