DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, az oktatói (kutatói) pályára.

 

Pályázatot az alább megnevezett tanszékekhez/intézetekhez kell benyújtani:


Alkotmányjogi Tanszék

Bűnügyi Tudományok Intézete
Közigazgatási Jogi Tanszék

Magyar Jogtörténeti Tanszék

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

Római Jogi Tanszék

Üzleti Jogi Intézet


A demonstrátort - a tanszékvezető, illetve intézetvezető javaslata alapján – a Hallgatói Önkormányzat

egyet értésével Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás, tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (korrigált kreditindex) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el, nem záróvizsgázó hallgató (csatolandó a hallgatói törzslap a lezárt félévekről).


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.

A demonstrátor közvetlen feladatát - a tanszéki/intézeti diákköri felelős véleményének meghallgatásával - a tanszékvezető, illetve intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes tanszékvezető, illetve intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

 

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni.


A pályázati űrlap letölthető innen.


Demonstrátori feladata ellátásának elismeréseként a félév végén egyszeri, egyösszegű könyvutalványban részesül.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Tanszékre/Intézetbe):

 

2019. február 12. (kedd)


Szeged, 2019. január 25.

Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, dékán