A Wacław Felczak Alapítvány „AZ ÍGÉRET FÖLDJE” c. pályázati felhívása

csoportos felsőoktatási hallgatói tanulmányutak támogatására

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára együttes csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására.
 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói lehetőséget kapjanak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vagy doktorandusz. Alapképzés (BA/BSc) esetén legalább négy lezárt félév igazolása szükséges. Az adott csoport nevében pályázó hallgató felel a pályázati anyag hiánytalan benyújtásáért, a pályázati tevékenység megvalósításáért, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség teljesüléséért.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A pályázó csoport létszáma legalább 5, legfeljebb 15 fő lehet.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében lehetőség van tudományos diákkonferenciákon, a tanulmányokhoz kapcsolódó programokon, terepgyakorlatokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), rövid távú lengyel-magyar tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvételre.

A támogatás során a következő típusú lengyelországi intézmények lehetnek potenciális fogadóhelyek: felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak, kulturális intézmények.

A pályázat során előnyt élveznek, akik lengyel-magyar témához kapcsolódóan nyújtanak be támogatási kérelmet.

A pályázathoz kapcsolódó lengyelországi tartózkodás időtartama a csoport számára egységesen 2-28 nap között lehet (az oda és visszautazás napjait is beleszámítva).

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.

Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy pályázó csoport számára igényelhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • étkezés.
 • A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
  A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. június 15-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre.

1.Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;

 1. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét (munkaterv), és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését;
 2. Részletes költségterv, az igényelt támogatási összeghez kapcsolódóan;
 3. A pályázó csoport tagjainak névsora és minden csoporttag aktív hallgatói jogviszonyának igazolása;
 4. A csoporttagok 4 lezárt félévének meglétét hitelesen igazoló dokumentum, MA/MSc és doktorandusz képzés esetén a már megszerzett diploma másolata;
 5. A küldő intézmény támogató nyilatkozata;
 6. A fogadó intézmény fogadó levele (magyar/lengyel/angol nyelven)

Az 1-3. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.
 6. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, a támogatási szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

 1. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 3.750.000 Ft

Kapcsolat és további információ:

Wacław Felczak Alapítvány

1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.

Telefon: 06-1-416-9229

E-mail: info@wfa.hu

SZTE EHÖK