Beszámoló a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019)” című, NTP-HHTDK-18-0063 azonosító számú pályázat támogatásával

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tudományos diákköreinek összehangolt működése valósulhatott meg „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019)” című, NTP-HHTDK-18-0063 azonosító számú pályázat támogatásával. A pályázat által támogatott időszak a 2018/2019-es tanévre esett, amelynek tavaszi félévében kerültek megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekciói az egyes tudományterületeken. Ennek megfelelően a kari diákköri munkát nagymértékben ez a rendezvény határozta meg. Az erre kvalifikáló Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2018. november 8-án került megrendezésre, így a tanév kezdetén az erre való felkészüléshez kapcsolódó programok kaptak nagyobb hangsúlyt.

0128574744

Karunk minden diákja számára megszervezésre került az egész tanévben a Mitől jó egy TDK-dolgozat-OTDK-ra felkészítő kurzus címmel egy hiánypótló tárgy a képzési palettán, amelynek célja a dolgozatírók segítése, valamint a tdk-zó hallgatók erre való inspirálása. Ennek megfelelően minden olyan diák, amely valamely tudományos diákkör tagja automatikusan résztvevője lett a kurzusnak. Szakács Ildikó Réka pedig a nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók kutatómunkára való felkészítését felkarolva már 2018 szeptemberében Orientációs napot szervezett, majd a motivált, kiemelkedő hallgatók számára „A szóbeli kutatási beszámoló a gyakorlatban” címmel kurzust indított a prezentációs készségek fejlesztésére. Az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör oktatói nyitóprogramként 2018. szeptember 18-án előbb a tudományos előadás elkészítéséhez nyújtottak tanácsokat, majd szintén a hallgatók kutatási eredményeit bemutató szóbeli előadásoknak adtak teret a kari versenyre koncentrálva. A témavezetők így „éles” körülmények között megismerve a dolgozatokat adhattak útmutatást azok továbbfejlesztésére.

258585858

Emellett azonban az I. félévben sem maradtak el a szakmai jellegű programok sem, amelyeknek célja a hallgatók kutatómunkára sarkallása volt. 2018. október 10-én a nemzetközi választottbíráskodás kérdéseiről adott elő Prof. Dr. Várady Tibor, a CEU professzor emeritusa a Nemzetközi Magánjogi TDK keretei között. A Civilisztika Tudományok Intézete Udvary Sándort látta vendégül szintén októberben egy az önvezető autók jogi kérdéseit tárgyaló diskurzusra. A bírói függetlenséggel és a jogszociológiai megközelítéssel ismerkedhettek a diákok az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti TDK által szervezett szakmai beszélgetésén Dr. Bencze Mátyás és Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanárok részvételével. A Magyar Jogtörténeti TDK rendezvényét látogatók pedig Dr. Osztovits András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatójának tolmácsolásában nyerhettek betekintést a bírói munka mindennapjaiba. E félévben még a versenyjog nemzetközi jellegét demonstrálta Dragan Gajin, belgrádi ügyvéd az érdeklődők számára angol nyelven 2018. november 9-én. Az őszi félévi tdk-munkát pedig december 5-én Claudia Lydorf, ügyvéd magánjogi témájú előadása zárta.

36985858

A II. félév elején a sikeresen továbbjutó hallgatók és témavezetőik, valamint az opponensek aktív munkával várták az áprilisi OTDK szekciók megkezdődését. Ennek ellenére a pályázat keretei között az OTDK-t megelőző időszakban a Büntetőjogi TDK oktatóinak mentorálása mellett 2019. március 20-a és 23-a között négy hallgató vett részt Isztambulban a török-magyar hallgatói workshopon. Rokolya Gábor pedig 2019. március 7-én a közjegyzői hivatásba engedett betekintést a Magyar Jogtörténeti TDK tagjainak, míg Prof. Dr. Stefan Messmann a Nemzetközi Magánjogi TDK keretei között a Kínába való tőkeáramlás jogi vonatkozásait mutatta be. Közvetlenül a versenyt megelőzően április 3-án Dr. Nánási László, Bács-kiskun megyei főügyész saját hivatásához kapcsolódó élményeit osztotta meg a diákokkal. A második félévben került meghirdetésre Prof. Dr. Hajdú József vezetésével „A digitalizácó és a mesterséges intelligencia hatása a munkaerőpiacra” elnevezésű kurzus, amelynek célja inkább a tdk-munka iránt érdeklődő új hallgatók feltérképezése volt.


A pályázat legtöbb programja azonban érthető módon az OTDK lezárultát követően valósulhatott meg. 2019. április 12-én nagyszabású konferenciát szervezett a Politológiai TDK „Demokrácia és választások” címmel TDK tagjaik számára, valamint e rendezvény keretében került sor a középiskolás diákok értékes díjakkal jutalmazott poszterversenyére is. A másik jelentős e pályázathoz kapcsolódó esemény a május 16-án megrendezett Középiskolás TDK és ÚNKP-konferencia, amelyen a legkiválóbb középiskolás diákok mellett a kiemelkedő egyetemisták is ismertették legújabb kutatási eredményeiket, amelyet a fiatalabbak esetében rangos zsűri díjazott. Emellett ekkor is számos kötetlenebb jellegű szakmai beszélgetésen vehettek részt az érdeklődő hallgatók ebben az időszakban, így a római jog gazdasági vetületeiről és hatályos jogi hasznosíthatóságáról szerezhettek új ismereteket két különálló rendezvényen. Prof. Dr. Várady Tibor április 18-án angol nyelvű ismeretterjesztő előadásával igyekezett kedvet csinálni a tudományos kutatáshoz. 2019. május 16-án agrárjogi szakemberektől kaphattak gyorsan megtérülő tudást az érdeklődők.

585858585887

Az OTDK befejeződésével pedig ismételten hangsúlyt kaptak a tudományos utánpótlást biztosító programok, így május 15-én a PhD-képzésről kaphattak tájékoztatót az érdeklődők Hajdu Gábortól, míg Szakács Ildikó Réka és Hajzer Gergő már a politológus és nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók körében kezdte meg a tehetséges hallgatók felkutatását. Május 22-én pedig a Magyar Jogtörténeti TDK keretei között ismertette legújabb Kutatásait két debreceni Bolyai-ösztöndíjas oktató, Dr. Zaccaria Márton Leó és Dr. Papp László. A támogatott időszak lezárulta előtt a tudományos kutatásra való inspirálás céljából még részt vehettek a politológus hallgatók a Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlésén Budapesten 2019. június 14-én és 15-én. A hallgatók tudományos kutatásához elengedhetetlen szakirodalmi bázis bővítésére is lehetőséget nyújtott a pályázat.


Emellett kiemelt figyelmet fordítottunk a pályázat új szegmensére a középiskolás diákok tdk-munkába való bevonására. A kezdeti nehézségeket követően sikeresen csatlakozott a diákköri munkához ez a korosztály is, így a hatékony oktatói mentorálásnak köszönhetően kiváló poszterek és tudományos előadások készülhettek a középiskolások munkájaként kari versenyeinkre.


A pályázat keretében ezen kívül a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi, Társadalomtudományi, valamint Had- és Rendészettudományi Szekcióinak az SZTE-ÁJTK által delegált díjazottjainak és különdíjban részesült hallgatóinak pályamunkáiból készült tanulmányok jelenhettek meg 2019 júniusában, amelynek tudományos minőségének biztosítékát a hallgatók eredményei adják. A kötet az Acta Universitatis Szegediensis. Forum. Publicationes Discipulorum Iurisprudentiae címet viseli, melynek II. évfolyamának 1. számaként jelent meg. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar önálló sorozatának újabb részeként jelenhetett meg, amelynek köszönhetően a hagyományos egyetemi kiadványokhoz hasonló formátumú publikációs lehetőséget biztosít az intézmény tehetséges hallgatói számára is. A szegedi jogi kar hallgatói közül 22 diák tanulmánya jelent meg a kiadványban az állam- és jogtudományok különböző jogterületeit felölelve, így egy majd 600 oldalas könyv készült el.


Karunk tudományos diákkörei így a támogatás hatékony felhasználásával nagymértékben hozzájárulhattak a hallgatók kiválóságának továbbfejlesztéséhez, valamint a megfelelő hallgatói utánpótlás biztosításához.


Pétervári Máté


capture-20190724-170305

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”