FELHÍVÁS tanulmányok és recenziók benyújtására a BIBÓ JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE FOLYÓIRAT 2021. évi Demokratikus innovációk a magyar politikában című különszámába

A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége ezúton felhívást intéz a jog- és politikatudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák(például: jogfilozófia, jogszociológia, közgazdaságtan, kriminológia, pszichológia) művelőihez tanulmányok és recenziók közzétételére a folyóirat 2021. évi különszámába.


Demokratikus politikai rendszerekben a képviseleti demokrácia fő aktorai (például az országgyűlési képviselők és a kormánytagok) mellett a részvételi valamint a deliberatív demokrácia eszközei is szerephez jutnak a politikai döntéshozatal folyamatában. A különszám főként azokra a döntéshozatali mechanizmusokra, eljárásokra fókuszál, amelyek a képviseleti demokrácia intézményeit kiegészítve, az állampolgárok bevonása révén kívánják javítani a politikai döntések társadalmi elfogadottságát és hatékonyságát. A képviseleti demokrácia válságára adott válaszként világszerte számos részvételi program és tanácskozási (deliberatív) fórum jött létre Brazíliától, a híres Porto Alegre-i részvételi költségvetési programtól kezdve az amerikai kontinensen, Indián át, Európa számos országán keresztül egészen Dél-Afrikáig. A demokratikus reformkísérletek vizsgálata mára nemzetközi kutatások tárgya lett. A különszám célja, hogy feltárja, milyen új intézmények jöttek létre a közelmúltban Magyarországon. A különszámba várjuk például a pártokon belül létrejött új, a választókkal való kapcsolattartást fejlesztő, innovatív kezdeményezések elemzését, a jelölt-kiválasztás terén kialakult innovációkat vizsgáló tanulmányokat, valamint a választópolgárokkal kialakított országos és helyi szintű konzultációkra vonatkozó, szisztematikus, nemzetközi összevetésre alapozott tanulmányokat. A különszámban szívesen látjuk fiatal kutatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók írásait.


A Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét, amelynek során az anonimitást mindkét irányban érvényesíti, azaz – számos rangos külföldi és hazai példához hasonlóan – a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad. A Szerkesztőség a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált formában) tájékoztatást ad a szerzőknek.


A kéziratok beküldésekor kérjük megadni a feltüntetni kívánt tudományos fokozatot, munkahelyi beosztást, munkahelyet és annak címét, valamint a szerző e-mail címét.


A lap a következő rovatokat ajánlja leendő szerzőinek. A Perspektíva bármely magyar nyelven publikáló 40 évesnél fiatalabb jog- és/vagy politikatudományt, vagy azokhoz szorosan kapcsolódó szakterületet művelő szakember tanulmányának biztosít megjelenési felületet. ADiskurzus az ELTE Bibó István Szakkollégium aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak bekapcsolódását mozdítja elő a tudományos életbe. A Recenzió rovat célja, hogy ismertetőt nyújtson a vizsgált témakörben megjelent könyvekről, teret adva a témában folyó vitáknak.


A különszámba egy szerzői ív (40.000 leütés) terjedelmű szövegeket várunk; ettől a terjedelmi korláttól a Szerkesztőség indokolt esetben mindkét irányban eltérhet. Recenziók esetében negyed szerzői ív (10.000 leütés) az elvárt terjedelem.


A kéziratoknak (és az azokban szereplő hivatkozásoknak) meg kell felelniük a Politikatudományi Szemle folyóirat formai követelményeinek, amelyeket folyóiratunkban is alkalmazunk: http://www.poltudszemle.hu/?szerz%C5%91inknek,8


Kérjük a szerzőket, hogy a kéziratokhoz mellékeljenek angol nyelvű címet és egy-egy 300 szavas angol és magyar nyelvű absztraktot is.


A kézirat megküldésével egyidejűleg a szerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a cikk (magyar nyelven) más orgánumnál még nem jelent meg, és ilyen célból nem is kerül(t) benyújtásra.


A szerzőknek a tanulmányok benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy hozzájárulnak a publikációs eljárással összefüggő személyes adataik kezeléséhez.


A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerére tekintettel kérjük a kéziratokat olyan formátumban is elküldeni, amelyben nem szerepel a szerző neve, intézményi affiliációja, e-mail címe, valamint az azonosítást lehetővé tévő önhivatkozás (pl. „saját korábbi tanulmányomban lásd…”).


A tanulmányokat tartalmazó két dokumentumot (pl. „szerzőneve.doc”, illetve „szerzőneve_anonim.doc”) szöveges dokumentum formátumban kérjük eljuttatni Szentgáli-Tóth Boldizsár felelős szerkesztő részére a tudszerv@bibokoll.elte.hu email címre.


A kéziratok benyújtásának határideje: 2021. február 28.


Budapest, 2020. december 1.