Moór Gyula tudományos pályázati kiírás

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a HunExpert Kft-vel mint lebonyolítóval közösen Moór Gyula jogtudós emlékére tudományos pályázatot hirdet. A pályázat mottója: Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben

A pályamunkákat az alábbi szekciókban lehet benyújtani: 1. Digitalizáció 2. Adatvagyon 3. Mesterséges Intelligencia A pályamunkák a felsorolt területeken felmerülő jogalkotási, jogalkalmazási kihívásokat, az azokra adható válaszokat mutatják be, hazai és nemzetközi példák bevonásával. A pályázatok beérkezési határideje: 2020. február 28.


I. Részvételi feltételek A pályázat jogász egységes, osztatlan képzésben / állam- vagy jogtudományi doktori képzésben (PhD) részvevő hallgatók részére kerül meghirdetésre. Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.


II. A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet korábban nem nyújtottak be más, munkavégzéshez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés (publikáció) céljából. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a hivatkozások és idézések korrekt használatára. A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények teljes körű idézésére. A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem minősülnek dolgozatcímeknek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően. A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat szerző által adott címét.


III. A pályázatok benyújtásának formai követelményei a) Általános követelmények: A dolgozatok maximális terjedelme 3 szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt). A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, másfélszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni. A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni. A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően. Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén a szerzői és cím adatok mellett fel kell tüntetni a forrás elérését (url), valamint a letöltés, illetve megtekintés dátumát. b) A benyújtás technikai tudnivalói: A pályamunka valamennyi példányán szükséges feltüntetni: a választott témakört és dolgozat címett, a pályázó nevét és képző intézményét, illetve képzését, a képzési szintet (graduális/PhD). Például: Mesterséges Intelligencia A Mesterséges Intelligencia alkalmazási lehetőségei a jogtudományban Kiss Eszter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola PhD hallgató A pályázatokat pdf formátumban palyazat@hunexpert.hu email címre kérjük beküldeni, a beérkezésről visszaigazoló e-mailt küld a HunExpert Kft.


IV. Pályamunkák elbírálása A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottságok értékelik szekciónként. A dolgozatokat a Digitális Jólét Nonprofit Kft., az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói, továbbá esetlegesen további, a szakterületen érintett közigazgatási szakemberek anonim módon értékelik. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésének lehetőségére.


V. Pályamunkák díjazása A pályamunkák díjazása szekciónként az alábbiak szerint történik: 1. hely: emlékplakett, 300.000 Ft és háromhetes gyakorlat a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-nél, 2. hely: emlékplakett és 200.000 Ft, 3. hely: emlékplakett és 100.000 Ft. A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. A kiemelkedő pályamunkák a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók. A pályadíjak odaítélésekor a benyújtott pályamunkák szakmai színvonalának függyvényében a Bíráló Bizottság dönthet arról, hogy az adott szekcióban állít-e fel díjazási sorrendet.


VI. Pályamunkák publikálása A HunExpert Kft. a nyertes pályaműveket a hunexperrt.hu weboldalon kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más weboldalon, illetve kiadványban történő publikációjára is a bírálati eljárást követően. Budapest, 2019.12.20.