DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT (Üzleti Jogi Intézet)

Az egyetemek, egyetemi jellegű főiskolák arra legalkalmasabb nappali tagozatos hallgatói demonstrátori megbízással bevonhatók az oktató-nevelő munkába, a tudományos kutatómunkába, illetőleg a művészi alkotó tevékenységbe, s ez által is felkészíthetők hivatásuk színvonalasabb művelésére, az oktatói (kutatói) pályára.


Pályázatot az alább megnevezett intézethez kell benyújtani:

 

Üzleti Jogi Intézet


A demonstrátort – az intézetvezető javaslata alapján – a Hallgatói Önkormányzat

egyetértésével, a Kar Dékánja bízza meg.


Demonstrátori megbízást a legalább 4 lezárt, kivételesen 2 lezárt félévvel rendelkező hallgató kaphat, akinek a magatartása, közösségi munkája példás, tanulmányi eredménye az előző két tanulmányi félévben legalább 3,51 (korrigált kreditindex) és a választott szakterületen jeles eredményt ért el, nem záróvizsgázó hallgató (csatolandó a hallgatói törzslap a lezárt félévekről).


Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be.

A demonstrátor közvetlen feladatát – az intézeti diákköri felelős véleményének meghallgatásával – az intézetvezető határozza meg.

A demonstrátor tevékenységét az illetékes intézetvezető minősíti a következő fokozatok figyelembevételével:

 

  • demonstrátori feladatát kiválóan látta el,
  • demonstrátori feladatát jól látta el,
  • demonstrátori feladatát megfelelően látta el,
  • demonstrátori feladatát nem látta el.


A minősítést megbízási ciklusonként kell elvégezni.


A demonstrátor feladata ellátásának elismeréseként a félév végén egyszeri, egyösszegű könyvutalványban részesül.


A demonstrátori pályázatok benyújtási határideje (az illetékes Intézetbe):

 

2020. január 27. (hétfő)


Szeged, 2020. január 14.

Prof. Dr. Görög Márta
egyetemi tanár, dékán