Justitia

A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete tudományos pályázatot hirdet a megyei jogászság számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A pályázatok beérkezési határideje: 2021. április 30. 24:00 óra (CET)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázatokat a sajnálatos módon kialakult járvány adta helyzetben - szem előtt tartva a kontaktminimalizálás elvét - kizárólag elektronikusan a mjecsmsz.palyazat@gmail.com email címre kell határidőn belül megküldeni.

 

AZ ALÁBBI TÉMÁKBAN VÁRUNK PÁLYAMUNKÁKAT:

 • Az internet és az infokommunikációs technológiák expanziójának hatása a jogászi szakmára
 • A koronavírus járvány hatása a jogászi munka mindennapjaira.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

 • A pályázat a megyében élő, dolgozó (megyei székhellyel, telephellyel rendelkező munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkező) gyakorló jogászok, illetve joghallgatók számára kerül meghirdetésre.
 • Azon részt vehet valamennyi jogászi hivatásrend képviselője.
 • Egy pályamunkának több szerzője is lehet.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:

 • Indulni kizárólag csak olyan pályázattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve szakdolgozat, évfolyamdolgozat céljából, vagy más hasonló, a pályázó munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá megjelentetés, közzététel céljából.
 • A pályázónak a pályaművéről szükséges készítenie egy 1 oldalas magyar nyelvű összefoglalót.
 • Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a pontos hivatkozásra, idézésre.

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FORMAI KÖVETELMÉNYEI:

I. Általános követelmények:

 • A dolgozatok minimális terjedelme egy szerzői ív, maximális terjedelme két szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
 • A szöveget .pdf fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
 • A lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.


II. Benyújtás technikai tudnivalói:

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot, annak fedlapján fel kell tüntetni a Pályázó által választott, maximum három szóból álló jeligét.


A pályamű elektronikus úton történő megküldésével egyidejűleg a pályázónak külön pdf. fileként szükséges csatolnia aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, munkahelyét, valamint azon nyilatkozatát, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn.

 

A PÁLYAMUNKÁK ELBÍRÁLÁSA:

A dolgozatokat kiemelkedő szakemberek értékelik a Bíráló Bizottság keretében. A Bíráló Bizottság tagjai valamennyien jogászok. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíj odaítélésére. A Bíráló Bizottság javaslatot tehet a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, ha a benyújtott pályaművek nem érik el az elvárt szakmai színvonalat. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja, aki pályaművet nyújtott be, illetve aki tudomással bír arról, hogy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója dolgozattal pályázott.

 

A PÁLYAMUNKÁK DÍJAZÁSA:

 • A Bíráló Bizottság által díjazásra javasolt és legjobbnak ítélt pályamunka szerzője (több szerzője együttesen) bruttó 300.000,- forint díjban részesül.
 • A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.
 • A kiemelkedő pályamunkák a területi szervezet Elnökségének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.


A pályadíjak ünnepélyes átadására a Megyei Jogásznapon kerül sor, de legkésőbb 2021. július 20. napjáig.

 

Szeged, 2020. december 28.

 


A Magyar Jogász Egylet

Csongrád Megyei Szervezetének Vezetősége