Mailáth György Tudományos Pályázat 2021

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró emlékére idén is tudományos pályázatot hirdet.


A pályázatok postára adási határideje: 2021. október 7.


A pályázatokat postán vagy személyesen az 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatt lehet benyújtani.


2021-ben az alábbi témákban várunk pályamunkákat:


a) Polgári jogi szekció

A dolog fogalmának új vetületei a technika fejlődésével
A gyermekek és családok védelme a 2020. évi jogszabály-módosítások tükrében
A gyermektartásdíj megállapításának és végrehajtásának jogalkalmazási kérdései
A smart szerződések problémái
A sürgősségi pszichiátriai kezeléssel összefüggő bírósági nemperes eljárások alapjogi összefüggései
A szellemi alkotások jogának aktuális kérdései
A versenyjogi kártérítési perek legújabb tapasztalatai
A zálogjog jogintézményének szerepe és változásai
Aktuális dilemmák a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény elvárásainak fényében
Az egészségügyi szolgáltatók ellen indított kártérítési és személyiségi jogi perek anyagi és eljárásjogi kérdései
Az élettársak vagyonjogi viszonyai – szabályozás és gyakorlati problémák
Az online térben elkövetett jogsértések, különös tekintettel a személyiségi jogok megsértésére
GDPR alapelvek érvényesülése és problematikája a bírósági eljárásban
Kiskorú gyermek és a különélő szülő kapcsolattartáshoz való joga a COVID járvány idején
A bíró kizárásával kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdések
A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perek gyakorlata
A büntetőeljáráshoz kapcsolódó kártalanítási igény iránt indított perek eljárásjogi sajátosságai
A kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás gyakorlati kérdései
A személyi állapotot érintő perek az új polgári perrendtartás szabályozásában – kérdések és válaszok
A veszélyhelyzettel összefüggő jogalkotás hatása a polgári eljárásjogra
Az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazása a bírói gyakorlatban
Az anyagi pervezetés szerepe és korlátai a polgári peres eljárásban
Az EJEB tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggő gyakorlata a hazai jogrendszerben
Az első Pp. novella koncepcionális változtatásai
Az Európai Unió, mint peres fél a polgári eljárásokban

 


b) Büntetőjogi szekció

A bennfentes kereskedelem aktuális kérdései
A bűnszervezet fogalmának változása és annak hatása a gazdasági bűncselekmények elbírálására
A hálapénz büntetőjogi megítélése
A költségvetést károsító bűncselekményekkel összefüggő jogalkalmazási kérdések
A környezet büntetőjogi védelmének aktuális kérdései
A közlekedési bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések viszonya, kapcsolódási pontjai
A pénzmosás jellegű cselekmények
A tettazonosság kérdései
Az „etikus hackerek” büntetőjogi felelősségre vonásával kapcsolatos kérdések
Az állatok védelme a büntetőjogban
Az Európai Unió pénzügyi érdekei büntetőjogi védelmének aktuális kérdései
Az internetes zaklatás megelőzése, jogi megítélése, az áldozatok védelme
Halmazati és elhatárolási kérdések a kapcsolati erőszak megítélése során
Új eszközök a közlekedésben, büntetőjogi megítélésük
A bűncselekményből származó vagyon felderítésének és biztosításának hazai eszközrendszere és működése
A gyermekkorú és a fiatalkorú tanú a büntetőeljárásban
A leplezett eszközök szabályozásának rendszere az új büntetőeljárási törvényben
A terhelti együttműködés formái és szerepe a büntetőeljárásban
A veszélyhelyzet alatt érvényesülő eljárásjogi szabályok a gyakorlatban
Az elektronikus bizonyítékok összegyűjtésének, rögzítésének és felhasználásának kérdései
Az elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásban
Az előkészítő ülés az új szabályozás tükrében
Az Európai Nyomozási Határozat jelentősége a bűnügyi együttműködésben és a bizonyításban – a kölcsönös elismerés elvének lehetséges bizonyításbeli implikációi a gyakorlatban
Bírói perjogi cselekvés a bizonyítás során
Bizonyítási eljárást gyorsító eszközök az eljárásjogban


c) Munkajogi és közigazgatási jogi szekció

A határozott idejű munkaviszonyok koronavírus-járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzet, illetve annak gazdasági hatásaira alapított felmondással történő megszüntetése

A közalkalmazotti jogviszonyok átalakítása és következményei a jogalkalmazásban

A munkáltató munkafeltételek biztosítására vonatkozó kötelezettsége a kötelező otthoni munkavégzés elrendelése esetén

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó érvénytelenségi kérdések

A távmunka és az otthoni munkavégzés jogi szabályozása

Az egészségügyi szolgálati jogviszony sajátosságai munkajogi szempontból

A helyi adók konfiskáló jellege

A jogsérelem orvoslásának lehetséges eszközei a közigazgatási perben

A közigazgatás hallgatása - a mulasztási per

A közigazgatási perben hozott érdemi döntés kikényszerítése

A közterülethasználat jogi megítélése és jogági besorolási problémái

Az egyezség és a közvetítés gyakorlata a közigazgatási perekben

Az egyfokúsítás hatása a közigazgatási ítélkezésre

Engedély helyett bejelentés – hangsúlyeltolódások a közigazgatási eljárásokban

 


d) Bírósági általános igazgatási szekció

A bírák és igazságügyi alkalmazottak vétkes kötelezettségszegéseinek munkáltatói és társadalmi megítélése

A bírói szolgálati jogviszony, mint foglalkoztatási jogviszony és a bírói függetlenség egymáshoz való viszonya

A bírósági igazgatás kommunikációja

A bírósági szervezet képzési rendszere

A bírósági szervezetátalakítás, hatásköri átrendezés menedzsmentje a XXI. században

A bürokráciacsökkentés lehetőségei a bíróság igazgatási rendszerében; a technikai eszközök felhasználásának területei, módjai

A motivációs eszközök és azok szerepe a bíróságon

Adatvédelmi incidensek a bírósági szervezetben - eredő okok és kezelésük, a bírósági igazgatás feladatai

Bírói kompetenciák a XXI. században

Szóbeli és írásbeli utasítás – a bírósági vezetői felelősség utólagos ellenőrizhetősége és számonkérhetősége

 

Részvételi feltételek:

A pályázat bírósági és joghallgató tagozaton kerül meghirdetésre. Azon részt vehet a bírósági szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint a bírósági munka iránt érdeklődő, jogász osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgató. Nem vehet részt a pályázaton, aki a pályázat valamely Bíráló Bizottságának tagja, illetve bíráló bizottsági tag Ptk. szerinti hozzátartozója.


A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázat, illetve évfolyamdolgozat, szakdolgozat céljából, más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból, továbbá közzététel, megjelentetés céljából.


Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a korrekt hivatkozásra, idézésre.


A pályázónak törekednie kell a dolgozati témával kapcsolatos vitatott kérdéseket tartalmazó tudományos közlemények lehetőleg teljes körű idézésére. A pályázati kiírásban megjelölt témakörök nem dolgozatcímek. A pályázók az egyes témakörökön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy jól körülhatárolt részét illetően. A pályaművekben külön fel kell tüntetni mind a választott témakört, mind pedig a dolgozat címét. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megadott témák átfogó jellegűek. Az egyes témákon belül résztémák kidolgozására is lehetőség van.


A pályázatok benyújtásának formai követelményei:

a) Általános követelmények:

 • A dolgozatok maximális terjedelme három szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
 • A szöveget rich text (.rtf) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárttal, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
 • A dolgozatokat tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel kell ellátni.
 • A végjegyzetek használata mellőzendő, a lábjegyzeteket arab számmal kell számozni 1-től kezdődően.
 • Internetes forrásokra történő hivatkozás esetén fel kell tüntetni a letöltés, illetve megtekintés dátumát.


b) Benyújtás technikai tudnivalói:

A pályázat valamennyi példányán szükséges feltüntetni:

 • a választott, maximum három szóból álló jeligét,
 • szekciót,
 • tagozatot,
 • a választott téma számát és megnevezését.

A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot.


A pályázatot nagyméretű (A4-es) borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni:

 • „Mailáth György Tudományos Pályázat 2021”
 • a jeligét.

A nagyméretű (A4) borítékban kell elhelyezni:

 • a dolgozatot három spirálozott példányban (név nélkül, a dolgozat sem tartalmazhat a pályázó azonosítására alkalmas adatot),
 • kettő példány CD vagy DVD lemezt, amely tartalmazza a dolgozatot .rtf és .pdf formátumban (ez esetben is a pályázó azonosítására alkalmas adat nélkül),
 • közepes méretű borítékot.


Közepes méretű borítékban kell elhelyezni:

 • a választott téma sorszámát, megnevezését, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, beosztását, szolgálati helyét (bírósági tagozat esetén), munkahelyét tartalmazó adatlapot, illetve a hallgatói jogviszony igazolását (joghallgatói tagozat esetén),
 • nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a dolgozatának a Magyar Igazságügyi Akadémia jogi szakkönyvtárában (dokumentumtárában) történő elhelyezéséhez és hozzáférhetővé tételéhez,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy díjazás esetén pályaművét az OBH által szervezett tudományos konferencián ismerteti.
 • nyilatkozatot, hogy pályázata kapcsán a részvételi feltételekben meghatározott semmilyen kizáró ok nem áll fenn,
 • nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a pályaműve más kiadványban történő megjelentetése esetén a publikációban feltünteti, hogy a tanulmányt az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos Pályázatra készítette.

 

Pályamunkák elbírálása:

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakemberei értékelik szekciónként szervezett Bíráló Bizottságok keretében. A Bíráló Bizottságok tagjai valamennyien bírák. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottságok tesznek javaslatot szekciónként a pályadíjak odaítélésére, illetve javaslatot tehetnek az OBH Elnöke részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésére.

 

Pályamunkák díjazása:

A pályamunkák díjazása valamennyi szekcióban tagozatonként az alábbiak szerint történik:

 • 1. hely: emlékplakett, nettó 300.000,- Ft és kéthetes gyakorlat az Országos Bírósági Hivatalban (vidéki nyertes esetén szállással és ellátással a Magyar Igazságügyi Akadémián)
 • 2. hely: emlékplakett és nettó 200.000,- Ft
 • 3. hely: emlékplakett és nettó 150.000,- Ft


A kiemelkedő pályamunkák az Országos Bírósági Hivatal Elnökének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.


A fogalmazói felvételi szabályzat értelmében a tudományos pályázat résztvevői a fogalmazói felvételi (áthelyezés) során többletpontokat szerezhetnek a pályázaton elért helyezésük alapján, így az első helyezett 8, a második helyezett 6, a harmadik helyezett és a különdíjat szerző joghallgató (áthelyezés esetén fogalmazó) pedig 4 többletpontban részesül.


Pályamunkák publikálása:

Az Országos Bírósági Hivatal a nyertes pályaműveket önálló kiadványban kívánja megjelentetni, de a szerzőnek lehetősége van a pályaművek más kiadványban történő publikációjára is.