A Bónis-szeminárium tevékenysége

A Bónis-szeminárium feladatai, oktatási és tudományos tevékenysége

Az intézet


E kolozsvári alapítású tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke (1872–2005) megszűntével, helyébe az új szervezeti egységek – Európai Jogtörténeti Tanszék, Magyar Jogtörténeti Tanszék – kialakításával egyidejűleg a kar óépületében, az egykori tanszékvezetői helyiségben, amely már addig is Bónis György kolozsvári, majd szegedi professzor (1914–1985 / 1940–1957) nevét viselte, intézményesült 2005. július 1-én a Bónis György Szeminárium. Létezését eredendően dr. Ruszoly József egyetemi tanár munkaköri leírása dokumentálta, utóbb viszont bekerült a kar statutumába is. Az SZTE ÁJTK Kari Ügyrendjének 49. §-a szerint:

A Bónis György Szeminárium fő feladata a névadó professzor tudományos hagyatékának őrzése és gondozása mellett a dékán által külön megállapított feladatok ellátása.


Bónis György letétbe helyezett kézirat- és irathagyatékának tudományos számbavétele ez idő szerint is folyik. Emlékirata Ruszoly József által közzétételt nyert:

636 Pályám emlékezete, 1983. / Bónis György; közreadja ~ == Szegedi Műhely. – 46. évf. 3/4. sz.(2007), p. 101–148.

Kny is: a (Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bónis György szemináriumából; 1.) sorozatjelzéssel.


A képzésbeli részvétel


Noha a kari statutum hallgatással mellőzi, éppen a közvetlen dékáni alárendeltségben kérésére idehelyezett dr. Ruszoly József révén a Bónis György Szeminárium az egyetemes európai, valamint a magyar alkotmány- és jogtörténet műhelyeként a szegedi jogtörténeti iskola része.

Az ide beosztott professzor – immáron: emeritus professzor – 2005-i munkaköri leírása szerint részt vett – s egyetértéssel a jövőben is részt vehet – a két szaktanszék által jegyzett főkollégiumok gondozásában. Fakultatív kollégiumot is indíthat.

Ez idő szerint a kari doktori iskola programjában főkollégiumot jegyez (Újabb magyar alkotmánytörténet), valamint társjegyzője a jogtudományi módszertannak is. (Az SZTE ÁJTK Doktori Iskola egyébként ugyancsak a Bónis György Szeminárium helyiségében tevékenykedik.)


Tudományos tevékenység


Dr. Ruszoly József a Bónis-szeminárium keretében főként már megkezdett tudományos programjainak folytatásán és lehetőség szerinti minél teljesebb lezárásán munkálkodik:

- Megjelenés előtt áll Európai jog- és alkotmánytörténelem c. műve.

- Lezáráshoz közeledik Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon. 1869–1874 c. monográfiájával, amely a 447. tételszámú könyvének folytatása (a sorozat „harmadik könyve”: Jogtörténeti tár 2/3.). Alapfeladatának tekinti az 1848/49-et illető – még további kutatásokat is igénylő – „első könyv”, valamint a szintetizáló „negyedik könyv” (Jogtörténeti tár 2/1., 2/4.) tető alá hozatalát is.

- Jelentőségéhez méltóan foglalkozik az egyetemtörténettel.

- Eddigi kutatásaiban elfoglalt kiemelt helyéhez illően gondozza szülőfaluja, Bagamér történetét.

- Valamikori földolgozásra várnak – egyebek mellett – az évtizedek kutatásaiból: a közép-európai parlamenti fejlődést (benne a hazai választójogi törvényhozást), a német választási bíráskodás kortörténetét (1949–1989), valamint Szeged intézménytörténetét illető jegyzet- és gyorsmásolati (xerox) anyagai is.


A tudományos közéletben


Dr. Ruszoly József ellátja mindazon egyetemi, kari, valamint akadémiai tudományszervezési és minősítési megbízatásait, amelyek máig fennállnak.