Prof. Dr. Blutman László, egyetemi tanár, tanszékvezető

BL-honlap

Tel.: (62) 544-488

E-mail: blutman@juris.u-szeged.hu

Iroda: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. földszint 22. iroda


Oktatott tárgyak


Szakmai önéletrajz

1. Személyes adatok

Dr. Blutman László

blutman@juris.u-szeged.hu

 

2. Végzettségek, tudományos fokozatok

 

JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged - jogi doktor, summa cum laude, 1985

New York University, New York - Master of Laws (LL.M), 1990

JATE - egyetemi doktor (dr. univ.), 1990

JATE - PhD fokozat, 1996

SZTE - habilitáció, 2005

MTA doktora - 2017

 

3. Munkahely

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Nemzetközi jogi és Európa jogi Tanszék 1985. február 1-től

 

4. Szakmai tapasztalatok és tagságok, egyetemi közélet

szerkesztőbizottság tagja, Hungarian Yearbook of International Law and European Law

International Law Association (magyar tagozat) tagja

MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Nemzetközi Közjogi Albizottságának tagja

 

5. Oktatói tevékenység

 

SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék keretében:

  • Jogász szak (József Attila Tudományegyetem, SZTE) 1985-től
  • Nemzetközi tanulmányok szak (SZTE) BA és Master szak 2007-től
  • Európa-jogi szakjogász képzés (SZTE) 1999-2007
  • Környezetvédelmi szakjogászképzés (SZTE) 2006 – 2011, 2016
  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak (SZTE) 2003 - 2009
  • SZTE ÁJTK Doktori Iskola, PhD képzés 2010-től

 

6. Tudományos tevékenység

 

Publikációs lista elérhetősége az MTMT alapján

 

Tudományos, konferencia-előadások tartása: 1990-től

 

7. Díjak, elismerések

 

Miniszteri dicséret oktatói munkáért - 1991

Vitányi Alapítvány (Pécs) díja tudományos tevékenység elismeréseként - 1991

Szent-Györgyi Albert díj - 2015

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett - 2016

Magyar Érdemrend tisztikeresztje - 2017

 

8. Nyelvismeret

magyar (anyanyelv); angol (felső szint); francia (középfokú nyelvvizsga)Utóbbi évek jelentősebb publikációi:


Az uniós nemzetközi szerződések alkotmányos helye. Jogtudományi Közlöny 2019/7-8. 293.


Újabb bonyodalmak a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés körül. In: Homoki-Nagy Mária, Karsai Krisztina, Fantoly Zsanett, Juhász Zsuzsanna, Szomora Zsolt, Gál Andor (szerk.) Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára. 1026 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2018. pp. 161-172. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica; Tom. 81.)


Büntető jogegységi határozat a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről - A nemzetközi jog a büntetőeljárásban. JeMa 2017/3. 33-39.


A Kúria határozata Nagy Imre és társai elítélésének semmisségéről. JeMa 2016/4. 13-20.


Az Alapjogi Charta és az uniós jog határai. Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szeged 2016. 103-109.


Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya. Közjogi Szemle, 2017/1. 1-14.


A Brexit a nemzetközi jog látószögéből. Közjogi Szemle 2016/3. pp. 18-25.


Hat tévhit a jogértelmezésben. Jogesetek Magyarázata 2015/3. pp. 83-92.

https://jema.hu/index.php?o=10&optenadmin=&fszam=23&fev=2015


Az Alkotmánybíróság és az előzetes döntéshozatali eljárás. Közjogi Szemle 2015/4. 1-8. pp.


Hol van az alkotmány, és mi az? In: Ünnepi kötet Dr. Tóth Károly címzetes egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Tóth Judit, Acta Jur. et Pol. Szeged 2015, 121-133. pp.


Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. In: Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság. (Szerk.: Takács Péter) Gondolat - MTA TK JTI - SZE DFK, Budapest - Győr 2015. 112-127. o.


A Költségvetési Paktum alkotmányos helye: kérdések és kétségek. In: Ünnepi kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára. SZTE ÁJTK, Szeged 2014. 31-42.

Law in Mind: Towards an Explanatory Framework for Customary International Law. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven Publishing 2015. 157-190. o.

Alapvető alanyi jogi pozíciók a Polgári Törvénykönyvben. (Társszerző: Görög Márta) In: Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz. (Szerk: Vékás Lajos és Vörös Imre) Complex, Budapest 2014. 43-64. o.

Fejlemények az előzetes döntéshozatali eljárás szabályozásában (2004-2014). In: A magyar bírósági gyakorlat az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tükrében 2004-2014 (Szerk. Osztovits András) HVG-Orac, Budapest 2014. 11-30. o.

Van-e jogi tudás, avagy mit tudhatunk a jogban? Jogelméleti Szemle 2014/3. 10-51. o.


Conceptual Confusion and Methodological Deficiencies: Some Ways That Theories on Customary International Law Fail. European Journal of International Law 25 (2014) 529-552.

Why Does Focal Analysis Fail in Law? Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére (Szerk.: Nagy Csongor István) Budapest, HVG-ORAC 2014. 365-388.

A nemzetközi szerződések ‘kihirdetése’: fogalmi zavar a közjogban. Iustum Aequum Salutare 2013/4. 185-203.

Milyen feltételekkel beszélhetünk értelmesen a szuverenitásról? Egy metaelmélet kiindulópontjai. MTA Law Working Papers 2014/17. pp. 1-17.

A nemzetközi jog hatása a magyar joggyakorlatra. HVG-ORAC, Budapest, 2014. (Társszerző: Csatlós Erzsébet és Schiffner Imola)

Treaty Interpretation by Relying upon Other International Legal Norms. Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2013. Eleven International Publishing, The Hague, 2014. 181-198. o.

Alapvető alanyi jogi pozíciók a Polgári Törvénykönyvben (2013). Jogtudományi Közlöny 2013/6. 273-285. o. (Társszerző: Görög Márta)

Az Európai Unió joga a gyakorlatban. 2. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013.

A nemzetközi jog joghatásai az alkotmánybírósági eljárásokban. Jogelméleti Szemle 2013/4. szám


Kötelezettség nemzetközi jogi normák kihirdetésére: helyzetkép. Közjogi Szemle 2013. december, 18-27. o.

Nagy Károly felelősség-elmélete és a Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete. In: Az államok nemzetközi jogi felelőssége- tíz év után. In memoriam Nagy Károly (1932-2001) (Szerk. Balogh Elemér, Blutman László) Szeged 2013. 13-24. o.

Nemzetközi szokásjog: régi dilemmák és új fejlemények. Közjogi Szemle 2012/4. 10-19. o.

Az analitikus jogdogmatika keservei: jogosultság, szabadosság, hatalmasság. Jogelméleti Szemle 2012/4. 15-57.o.

Az alapjogi teszt a nyelv fogságában. Jogtudományi Közlöny 2012/4. 145-156. o.

Egy elhanyagolt okazonosító mérce: a regularitás a büntetőjogban. In: Sapienti sat... Ünnepi kötet Dr. Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Acta Jur et Pol. Szeged, 2012. 69-79. o.

Milyen mértékben nemzetközi jog az Európai Unió joga a magyar alkotmányos gyakorlatban? In: International Law – A Quiet Strength (Miscellanea in memoriam Géza Herczegh) (Ed. Péter Kovács), Pázmány Press, Budapest, 2011. 287-300.

Az Alkotmánybíróság és az alkotmány feletti normák: könnyű liaison elkötelezettség nélkül? Közjogi Szemle 2011. december, 1-11. o.

Hungarian Constitutional Court: Keeping Aloof from European Union Law. (Társszerző: Chronowski Nóra)
Vienna Journal of International Constitutional Law, Vol 5. September 2011, pp. 329-348.
 
Okozatosság, oksági mércék és a magyar bírói gyakorlat.
Jogtudományi Közlöny 2011/6. 309–320.


Okozatosság a jogban: több ok együttes megítélése.
FORVM Acta Juridica et Politica I. évfolyam 1. szám (Szeged, 2011.) 119-161.

The Cartesio Judgment: Empowering Lower Courts by the European Court of Justice.
Pravo i Politika 2010. III/2. 95-106.
 
Bírói jogalkalmazás és szöveghű értelmezés. Jogesetek Magyarázata (JeMa) 2010/4. 94-104.

A magyar Lisszabon-határozat: befejezetlen szimfónia luxemburgi hangnemben.

Alkotmánybírósági Szemle 2010/2. 90-99.
 
In the Trap of a Legal Metaphor: International Soft Law. 59 International and Comparative Law Quarterly, July 2010, 605-624.

A jogi terminusok fokális elemzése: ókori üzenet a palackban?
Jogelméleti Szemle 2010/3.
 
Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC, Budapest 2010.

A nemzetközi szerződések törvénybe iktatása: homokszemek a gépezetben.
Közjogi Szemle 2010/1. 7-14.

A nemzetközi szerződések értelmezése más nemzetközi jogi normák segítségével. In: Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára (Pécs, 2009) 23-43.

In Search of a Legal Definition of Religion. Americana Vol. V. No. 1., 2009 Spring

A nemzetközi jog használata az Alkotmány értelmezésénél. Jogtudományi Közlöny 2009/7-8. 301-315.

Preclusive Effect of Directives: An Explanatory Framework for the Post-Lisbon Era
MiskolcJournal of International Law, Vol. 6, No. 2. 60-79., 2009

The manifest inapplicability standard: the puzzling story of the Dzodzi jurisprudence. Acta Jur. et Pol. Szeged Tom. LXXI. Fasc. 3. (2008) 73-93.

Preliminary Rulings in Internal Affairs: a Framework for Analysis. European Integration Studies. Miskolc UP, Miskolc Vol 6. no. 1. ( 2008), 3-18.

Miért nem lehet a vezeték nélküli internet lopás elkövetési tárgya? (Karsai Krisztinával és Katona Tiborral) Ügyészek Lapja 2008/3. 5-16.; Bűnügyi Szemle 2008/1. 42-49.

A dereguláció árnyékos oldala. Közjogi Szemle 2008. június, 25-30.

A jogdogmatika zátonyai: az analógia a magyar jogban. Jogtudományi Közlöny 2008/6. 275-291.

Blutman L.: Nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi Szemle 2008. március, 28-37.

Egy empirikus jogértelmezés-tan szükségessége. Jogtudományi Közlöny 2008/1. 3-13.

Az Alkotmánybíróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában. (I-II.)
Európai Jog 2007/2. 3-16. ; Európai Jog 2007/4. 14-28. (Chronowski Nórával)

Union citizens, free movement and self-sufficiency. Acta Jur. et Pol. Tomus LXIX. Fasc. 6. (Szeged, 2007) 97-113.