Tudományos előadások

Tudományos előadások:

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

 

2003. PPKE Jog- és Államtudományi Kar rendezésében Deák konferencia

„Deák Ferenc és az adományrendszer reformja”

2003. Szeged, BTK Deák konferencia

„Deák Ferenc és a magánjogi törvényjavaslatok”

2003. szeptember Tallin, Észt-magyar jogtörténeti konferencia

„Kodifikátion des ungarischen Zivilrecht im 19. Jahrhundert”

2004. Budapest Andrássy Egyetem, „Römischen Kaufrecht und sein Einfluss auf die Europäischen Rechtsentwicklung” c. konferencia

„Die Gewährleistung für Rechtsmängel im ungarischen Privatrecht des 18. Jhs.”

2005. Max-Planck-Institut für Europäischen Rechtsgeschichte/Frankfurt am M.

„Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Tradition und Transfer.” c. konferencián

„Vertragstypen in der Rechtssprechung der Patrimonialgericht bzw Komitatsgerichte in der ersten Hälfte des 19. Jhs.”

2007. április 12. Budapest, Jogi szimbólumok konferencia ELTE

„A beiktatás jogintézménye a rendi magyar magánjogban”

2007. május 23. ELTE ÁJK Jogbölcseleti és jogtörténeti konferencia „A szokásjog, mint jogforrás”

„Szokásjog vagy bíró alkotta esetjog”

2007. május 25. Gödöllő Királyi Kastély Az osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulója

„Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjog fejlődésére”

2007. szeptember 15.Szekszárd, Vásárok világa III.

„Adásvétel a 17-18. századi vásárokban”

2007. október Szeged „A jogtörténet és a jogbölcselet”?

„A magyar magánjog fejlődése a 16. században”

2008. április Szekszárd, „Jogi szimbólum konferencia”

2008. november Budapest MTA Székház, 700éves a Magyar Királyi Közjegyzőség

Megjegyzések a Királyi közjegyzőség történetéhez

2008. december Szeged, Emlékülés A Magánjogi Törvényjavaslatok keletkezésének 80. évfordulóján

„Megjegyzések az öröklési jog alakulásához”

2009. november Szeged, Emlékülés Molnár Imre Professzor 75. születésnapján

„A felelősség kérdése a magyar magánjogban”

konferencia előadások 2010-ben

„A magyar rendi magánjog átalakítására tett a reformkorban”

Symposium Iubilaei Facultatis Iaurinensis (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Győr) 2010. szeptember 21.

  1. „A magyar országgyűlés fejlődéstörténete az egy- és kétkamarára vonatkozóan”

Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új alkotmányban? Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által szervezett konferencia 2010. november 12.

  1. „Die Wirkung des ABGB auf bestimmte Institutionen des ungarischen Vertragsrechts”

Jogtörténeti alapintézmények és jogi kultúrtörténeti hátterük. Pécs 2010. november 18-20.

  1. Az OPTK öröklési jogának hatása a magyar magánjogban

Polgári jogi kodifikációk a XIX. században – ABGB, BGB, ELTE 2010. december 9.

 

Prof. Dr. Stipta István:

 

1. Einige Fragen der Umorganisierung des Bezierks „Hajdú” zum Komitat. Internationale Rechtshistorische Konferenz. Budapest, 12-15. September 1977.

2. Die Verwaltungsstrafgerichtsbarkeit in Miskolc (1880-1900). Internationale Verwaltungs-Rechtsgeschichts-Wissentschaftliche Konferenz. Veszprém, 23-26. Augustus 1983.

3. A miskolci jogakadémia rövid története. Előadás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek Budapesti Baráti Köre 1986. október 28-án, Budapesten tartott emlékező ülésén.

4. Szemere Bertalan és a megyék átalakulása 1848-ban. Előadás a „Szemere Bertalan és kora” című, a Magyar Történelmi Társulat által szervezett tudományos emlékülésen, Miskolcon, 1987. augusztus 29-én.

5. Der Ausgleich Österreich-Ungarn als Friede oder Konfliktquelle. 18. Österreichischer Historikertag und Österreichischer Archivtag. Linz, 24. bis 29. September 1990.

6. Egyetemes jogtörténet-európai jogrendszer. A miskolci Állam- és Jogtudományi Kar alapításának 10. évfordulójára rendezett tudományos ülésszak 1991. szeptember 13-án.

7. Allgemeine Rechtsgeschichte als Unterrichtsgegenstand an den ungarischen Rechtsfakultäten. Előadás a frankfurti Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte tudományos tanácsának 1994. október 5-i ülésén.

8. Zsedényi Béla alkotmányjogi munkássága. Zsedényi Béla születésének 100. évfordulója tiszteletére Miskolcon rendezett tudományos konferencia 1994. április 29-én.

9. Kossuth Lajos alkotmányreform-terve. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia 1994. évi közgyűlésének keretében tartott „Kossuth Lajos az újabb kutatások tükrében” című ülésszakán, Budapesten 1994. május 10-én.

10. Vármegyei szervezet és változásai. „A (vár) megye az igazgatásban” című tudományos konferencia az Országos Levéltári Napok keretében. Budapest, 1994. október 7-8.

11. Szilágyi Dezső és a magyar igazságszolgáltatás reformja. A Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia. Miskolc, 1995. szeptember 8.

12. Péch Antal az országgyűlési képviselő. A Péch Antal és kora című tudományos ülésszak. Miskolc-Egyetemváros, 1995. december 1.

13. Közgazgatás-történeti alapkérdések a Miskolc-monográfia II. kötete kapcsán. Előadás a „Város és vidéke a történelemben” c. konferencián. Miskolc, 1996. március 29.

14. A vármegyék alkotmánybiztosító szerepköre. Előadás „Az 1000 esztendős magyar jogalkotás” címmel Győrben, 1996. május 12-én tartott jogtörténet-tudományi konferencián.

15. Miskolc város igazgatásának jellegváltozásai 1755-1871 között. Előadás a „Miskolci Évszázadok” elnevezésű millecentenáriumi konferencián 1996. május 14-én.

16. A miskolci jogakadémia jelentősége a régió jogászképzésében. Előadás a „Miskolci Évszázadok” elnevezésű millecentenáriumi konferencián 1996. május 29-én.

17. Az európai jog közös gyökerei. Előadás a Miskolci Állam- és Jogtudományi Kar 15. éves jubileumára szervezett tudományos tanácskozáson. Miskolc, 1996. szeptember 18.

18. A közigazgatási bíróságról szóló 1896: XXVI. tc. létrejöttének előzményei. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Állam-és Jogtudományi Bizottsága és Jogtörténeti Albizottsága által szervezett 1996. november 6-i konferencián, Budapesten.

19. A felvilágosult abszolutizmus és a közigazgatás. Tudományos előadás a habilitációs eljárás keretében 1997. február 26-án, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

20. A jogakadémiák szerepe a magyar jogi oktatásban. Előadás a Miskolci Öregjogászok Körében Miskolcon a TIT. BAZ. megyei szervezetének Kazinczy-klubjában 1997. szeptember 26-án.

21. A Hajdú kerületről szóló 1848: XXVI. tc. létrejötte. Előadás „A magyar polgári alkotmány- és jogfejlődés kezdetei európai kitekintéssel” című, a KLTE Jog- és Államtudományi Intézete és a MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Jogtörténeti Albizottsága szervezésében 1998. március 6-án, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére a Debreceni Református Kollégium oratóriumában tartott konferencián.

22. Az igazságszolgáltatás szervezete 1848-1849-ben. Előadás az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága által 1998. május 12-én rendezett „A szabadságharc Felső- Magyarországon” című konferencián, Miskolcon.

23. Vármegyék a XIX. századi Magyarországon. Előadás a Rubicon című szakfolyóirat Mesterkurzusán, Budapesten, 1999. március 26-án.

24. A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog oktatása. Előadás az „50 éve Miskolcon” című jubileumi konferencián, Miskolcon 1999. szeptember 9-én.

25. A német közigazgatási bíráskodás hatása a magyarországi közigazgatási jogvédelemre. Előadás a Somogyi Könyvtár, a Dugonics Társaság, Az MTA AJB Jogtörténeti Albizottsága és a Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszéke által, Ruszoly József egyetemi tanár 60. születésnapja tiszteletére szervezett fölolvasó ülésen 2000. március 22-én.

26. A hazai jogtörténeti kutatások legfontosabb eredményei. 1975-2000. Előadás az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Jogtörténeti Albizottságának 2002. május 8-án Szegeden tartott tudományos ülésén.

27. Deák Ferenc önkormányzat-koncepciója. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia 2003. évi akadémiai közgyűlésének keretében tartott „A haza bölcse. Deák Ferenc élete és munkássága” című ülésszakán, Budapesten, 2003. május 8-án.

28. A tiszaeszlári per a korabeli eljárásjog tükrében. Előadás „A nagy per, Tiszaeszlár” című tudományos Konferencián Nyíregyházán, 2003. szeptember 11-én.

29. Die Kurze Geschichte der Fakultät für Staats und Rechtswissentschaften in Miskolc (1919-1999). Előadás a Kassai Állam-és Jogtudományi Kar 30. éves jubileumára szervezett tudományos konferencián, 2003. szeptember 17-én.

30. Deák Ferenc nézetei a jogról, igazságról és hatalomról. Előadás a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem által szervezett „Az adott szó embere” című Deák-konferencián, 2003. október 21-én.

31. Deák Ferenc jogfilozófiai nézetei. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága által 2003. november 5-én tartott „A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása” címmel megtartott emlékülésen.

32. Szilágyi Dezső és az igazságügyi modernizáció. Előadás a Pécsi Történész Céh által szervezett „Deák Ferenc és utódai” című konferencián, 2003. november 20-án.

33. Bocskai István és kora. Előadás Hajdúnánás városnapi rendezvénysorozatán, a Város Napján, 2004. december 12-én.

34. Csizmadia Andor az önkormányzatok jogtörténetének kutatója. Előadás a Hazai Jogtörténészek IV. Országos Találkozóján Pécsett, 2005. november 6-án.

35. Die Vorgeschichte der modernen Diktaturen: die Typen des Absolutismus und die Eigentümlichkeiten der absolutistischen Staatsverwaltung. Diktatúry v európskych dejinách. Slovensko-ukrajinské vedecké kolokvium. Košice, 2006. április 26.

36. Az ónodi országgyűlés a jogtörténet tükrében. Előadás az Ónodi Napon, az ónodi országgyűlés 302. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi rendezvényen 2009. június 14-én.

37. A Miskolci Evangélikus Jogakadémia (1919-1949) Előadás a Pécsi Püspöki Joglyceum Emlékezete 1833-1923. című konferencián a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2009. október 16-án.

38. Adalékok a magyar közigazgatási bíráskodás történetéhez. Előadás a Szegedi IV. Jogtörténész Napokon, A bírói hatalomról szóló 1869. IV. tc. és az állampolgárságról szóló 1879. L. tc. évfordulójára című konferencián, 2009. november 12-én. Rendező: Szegedi Akadémiai Bizottság és a Magyar Jogtörténeti Tanszék.

39. A magyar közjogi múlt üzenete: önálló közigazgatási bíróság. Előadás Budapesten, a Legfelsőbb Bíróság és a Magyar Jogász Egylet által szervezett 2010. február 18-i konferencián.

40. Történeti érvek az önálló közigazgatási bírói szervezet mellett. Szekció-előadás a Magyar Jogász Egylet Tizedik Magyar Jogászgyűlésén Balatonalmádiban, 2010. június 11-én. Rendező: Magyar Jogász Egylet.

41. A közigazgatási bíráskodás története Magyarországon. Előadás a Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Államtudományi Kara által szervezett tudományos tanácskozáson, Budapesten 2010. november 23-án.

42. A jogtörténet-tudomány kialakulása és helyzete Magyarországon. Előadás A Jog tudománya című konferencián az ELTÉ-n 2011. április 12-én.

43. Kutatási módszerek, értekezés- és tézisírási technikák. Plenáris megnyitó előadás a VIII. Debreceni Doktorandusz Konferencián. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar rendezvénye, 2011. június 3.

44. A pénzügyi közigazgatási bíróság eljárást érintő elvi döntései (1884-1896). Előadás „A polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete” című, V. Szegedi Jogtörténész Konferencián 2011. november 24-én a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában.

45. Szabó József és a közigazgatási jogvédelem. Előadás Dr. Szabó József jogászprofesszor halálának 20. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, 2012. szeptember 28-án a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában.

46. Die Gerichtsverfassungsreform von 1723 und die Rechtsstreite über Kaufgeschäfte. Medzinárodná vedecká konferencia. Pôsobenie práva v 21. storiči. 27. september 2013. Pravnická fakulta UPJŠ v Košiciach. 40 rokov Pravnickel fakulty University Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach.

47. Eötvös József az önkormányzatvédő centralista. Előadás a báró Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmaából megrendezett VI. Szegedi Jogtörténész Konferencián 2013. november 28-án a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában.

 

Dr. Varga Norbert:

 

2001 A magyar állampolgársági jog történetére vonatkozó irodalom áttekintése. Miskolc, Doktoranduszok Fóruma. (november 6.)

2002 The History of Hungarian Citizenship Law in the 19th Century Special Regard to the German Citizenship Law. Frankfurt am Main, Max Planck Institut für Europaische Rechtsgeschichte. (március 23.)

2002 Az állampolgárság elvesztése az 1879:L. tc. alapján. Miskolc, Doktoranduszok Fóruma. (november 6.)

2002 Az első állampolgársági törvényünk parlamenti vitája. Pilisborosjenő, Jogász doktoranduszok harmadik szakmai találkozója, (december 6-7.)

2002 A honosítási bizottság munkája. Budapest, Eötvös Loránd tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogász doktoranduszok negyedik szakmai találkozója. (december 14.)

2003 A dualista állampolgársági jog levéltári forrásai. Miskolc, Doktoranduszok Fóruma. (november 6.)

2003 A köztörvényhatósági törvény bevezetése Debrecen és Szeged sz. királyi városokban. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Mezővárosaink jogállása a 18/19 században c. konferencia. (november 18.)

2004 Barabási Kun József. Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Tanári szerepek a XX. században c. konferencia. (december 18.)

2005 Adalékok az első állampolgársági törvényünk gyakorlati megvalósulásához. Debrecen, Debreceni jogász doktoranduszok II. szakmai találkozója. (március 31.)

2005 A községi illetőség az állampolgársági jog a dualizmusban. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Bónis György és Both Ödön halálának 20. évfordulóján szervezett tudományos emlékülés. (szeptember 23-24.)

2006 A főispáni intézmény bevezetése Debrecen és Szeged szabad királyi városokban az 1870:XLII. tc. alapján. Debrecen, Debreceni jogász doktoranduszok III. szakmai találkozója. (május 4.)

2007 Az Osztrák Magyar Monarchia középcímere. Justitiától a bírói pálcáig (Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok II.) Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. (április 12.)

2007 A kettős állampolgárság szabályozása 1879-ben. IV. Debreceni Doktorandusz Konferencia. Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. (április 20.)

2009 A kettős állampolgárság egy speciális esete. A magyar királyi család állampolgársága. IV. Szegedi Jogtörténész Napok. A bírói hatalomról szóló 1869:IV. valamint az állampolgárságról szóló 1879:L. törvények keletkezésének évfordulója alkalmából a SZAB és SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék által szervezett konferencia, Szeged. (november 13.)

2010 A nemesi vármegyerendszer bírálata a reformkorban Eötvös József: A falu jegyzője című műve alapján. Jog és Irodalom. Recht und Literatur – Droit et Litterature. Interdiszciplináris doktorandusz konferencia. Szegedi Akadémia Bizottság Székháza, Szeged. (november 4-5.)

2010 Ideiglenesség és jogfolytonosság. Történeti jogintézmények szerepe a magyar alkotmányozásban. Kovács István Emléknapok. Az alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában. Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged. (november 18-19.)

2011 Az állampolgársági jog alkalmazásának történeti dimenziói. Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet és ICCR-Budapest Alapítvány, Budapest, (március 10.)

2011 International treaties in practice. US – Hungarian relationship in the 19th century citizenship law. Shanghai, Shanghai International Conference on Social Science (17-21 August)

2011 Digitális és e-learning tananyagfejlesztés a 21. századi felsőoktatásban. A komáromi Selye János egyetem III. Nemzetközi Tudományos Konferenciája. “A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában” III. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho v Komárne “Veda vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti” Komárno, (5.-6. September 2011.)

2011 Elektronikus tananyagfejlesztés a jog és igazgatási képzési ágban Magyarországon. SzámOkt 2011. XXI. Nemzetközi Számítástechnika és Oktatás Konferencia. 21st International Conference on Computer and Education. S. C. Incitato S.R.L., Kolozsvár/Cluj, (2011. október 6-9.)

2011 Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége: egy sarkalatos jog történeti előzményei. Az új Alaptörvény és a jogélet reformja (The New Hungarian Constitution and the Reform of Legal Life – Das neue ungarische Grundgesetz und das Reform des Rechtslebens) SZTE ÁJTK, Szeged (november 26.)

2012 Historical Legal Institutions in Connection with the New Constitution of Hungary in 2011. International Conference „Constitutional and Political Processes in Central and Eastern Europe: Twenty Years After”, Institute of Law and Public Policy in cooperation with National Research University „Higher School of Economics”, Liberal Mission Foundation, Moscow State Law Academy in Honour of O.E. Kutafin, Moscow, 17-18th February 2012

2012 International Commercial Treaties in the 19th Century: The Development of International Connections between Siam, China, Japan and Hungary. ASLI 9th Conference 2012, Law: an Asian Identity? National University of Singapore, Singapore, 31 May – 1 June 2012.

2013 Changing Legal History: Research Tendencies in the Field of Legal History in the 21st Century Hungary, International Conference for Academic Disciplines, Harvard University, Cambridge, USA, 2013. május 24-31.

2013 Comparative History of Citizenship Law in Europe: Making Legal Relationship between the Nation, International Conference on Law and Society II (ICLAS II) “Discovering the Past in Charting the Future”, International Islamic University, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 18-19th September 2013.