"Szabálysértési jog a bíróság szemszögéből" címmel workshopot tartott a Bűnügyi tudományok modul

2013. novemberében Dr. Nánási Illés bíró közremáködésével és vezetésével szabálysértési workshopot tartott a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék a bünügyi tudományok modulosainak és érdeklődő felsőbbéves joghallgatóknak.

Az érdeklődő joghallgatók az alábbi tematikában mélyülhettek el a 10 órás workshopon való részvétellel.
 

1. óra:

rövid történeti bevezetés (1968. évi I. törvény, 1999. évi LXIX. tv. 2012. évi II. tv.);

a szabálysértés fogalma, annak elhatárolása a bűncselekmény fogalmától, a társadalomra veszélyesség mértéke (a Debreceni, a Nyíregyházi és a Szegedi Járásbíróság egyes döntéseinek ismertetése);

szankciórendszer (azon belül a közérdekű munka korábbi tv. szerinti végrehajtása során felmerült problémák, beszámítás a pénzbírságba és a közérdekű munkába, járművezetéstől eltiltás kezdetének számítása, beszámítás);

más jogszabályok alkalmazásának lehetősége és kötelezettsége a szabálysértési eljárásban.

 

2. óra:

alapelvek [hivatalból eljárás jogszabályban rögzítettsége, ártatlanság vélelme, bizonyítási teher (előkészítő eljárás), védekezés joga (mikor kötelező a védelem), jogorvoslati jog (mely döntések, végzések, határozatok ellen), nyelvhasználathoz való jog (mely esetben nem illeti meg az eljárás alá vontat)];

eljáró hatóság (hatóság-e a bíróság, bíróság elé állítása, helyszíni bírságolásra jogosultak), bíróság hatásköre, illetékessége (átváltoztatásos ügyekre nincs megállapítva, módosítás után sem egyértelmű);

egyesítés, elkülönítés (járási hivatal esetén nincs más hatóság, ami ne lenne kizárva); áttétel (bíróság, tárgyaláson kívül vagy csak tárgyaláson);

az eljárás alá vont személy képviselője (védő vagy jogi képviselő);

sértett (elhatárolása a feljelentőtől, a sértett jogorvoslati joga mely eljárási formákban áll fenn).

 

3. óra:

a tényállás tisztázása (kell-e jogszabályban rögzíteni, előkészítő eljárással érintett ügyben kit terhel);

tanú adatainak zártan kezelése (zárt kezelése esetén a meghallgatás szabályai)

szakértő (kirendelése kötelező-e, díja megállapítása, jogorvoslat, szakértők száma);

tolmács (díja megállapítása, jogorvoslat);

okirat (környezettanulmány, szaktanácsadói vélemény, értékközlés, „hazugság-vizsgálat”);

az eljárás felfüggesztése (ezen belül ismeretlen helyen tartózkodóval szemben 2 éven belül határozathozatali kötelezettség);

kézbesítés (hirdetményi kézbesítés, bv. megkeresése, körözés);

szabálysértési kár (fogalma, megtérítése, közvetítői eljárás);

határozat közlése (jogerősítési kötelezettség jogorvoslat nélkül);

határozat kijavítása, kiegészítése (jogorvoslat).

 

4. óra:

határozat tartalma [helyszíni bírságot kiszabó nyomtatvány tartalma [22/2012. (IV. 23.) BM rendelet, 2000. évi CXXVIII. tv.], hiányosságok értékelése, új határozat meghozatalára, új eljárás lefolytatására utasítás];

 

5. óra:

a szabálysértési hatóság határozata (meghallgatás nélküli eljárás, meghallgatás);

jogorvoslat a határozattal szemben (kifogás - határidő, jogosultak, tartalma);

intézkedések a kifogás alapján (hatályon kívül helyezés, áttétel, megszüntetés, felfüggesztés);

kifogás elintézése tárgyaláson kívül;

tárgyalás tartása, részvételi kötelezettség;

határozat, jogorvoslat;

előkészítő eljárás (visszaküldhető-e az irat);

meghallgatás nélküli eljárás (határozat tartalma, megszüntetés, felfüggesztés, jogorvoslat);

tárgyalás tartása (részvétel, határozat tartalma, jogorvoslat);

 

6. óra:

bíróság elé állítás (arra jogosultak, tárgyalás megtartásának akadályai, határozat tartalma, jogorvoslat);

perújítás (mely eljárásokban, mely határozatok ellen, jogosultak köre, eljárási formák, jogorvoslat);

fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések (törvényes képviselő meghallgatása, helyszíni bírságolás, szankciórendszer);

végrehajtás (pénzbírság, közérdekű munka, szabálysértési elzárás, átváltoztatás, adók módjára végrehajtás, kártérítés, rendbírság);

adatszolgáltatás (közérdekű munkával megváltás bejelentése, Szegedi Járásbíróság jogesete – jogellenes fogvatartás megelőzése).

 

7. óra:

egyes szabálysértési tényállások és azok elhatárolása a megfelelő bűncselekménytől, halmazat [magánlaksértés, távoltartó határozat szabályainak megszegése, rendzavarás, garázdaság, tiltott prostitúció, veszélyes fenyegetés, feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel (feloszlató határozat, a Debreceni Járásbíróság jogesete), valótlan bejelentés, járművezetés az eltiltás tartama alatt].

 

8. óra:

egyes szabálysértési tényállások és azok elhatárolása a megfelelő bűncselekménytől, halmazat [(tulajdon elleni szabálysértés (értékhatár, üzletszerűség, folytatólagosság, érték-egybefoglalás)].

 

9-10. óra:

elzárással nem sújtható, leggyakrabban előforduló szabálysértések és azok elhatárolása bűncselekményektől, halmazat, beolvadás