Tanszéki hirdető


Tisztelt Hallgatók!

 

Az SZTE ÁJTK Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék félévközi vizsgalehetőséget biztosít, melyre 2017. novemberében kerülne sor. Azok a hallgatók, akik félévközi vizsgát tennének valamely tanszéki tárgyból, kérem előre jelezzék a jogbolcs@juris.u-szeged.hu e-mail címen.

Üdvözlettel:

Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék


Jogelméleti Szemle

A Jogelméleti Szemle című internetes szakfolyóiratban jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre. (szerkesztő: Prof. Dr. Pokol Béla)

 

Tartalomjegyzék 2009/4.számAMBRUS ISTVÁN: A büntetlen eszköz-, utó- és mellékcselekményekről

ANDRÁSSY GYÖRGY: A választók megtévesztése alkotmányossági szemszögből

BODA MIHÁLY:A környezeti etika kortárs problémája: a naturalizmus-vita

HERKE CSONGOR: Súlyosítási tilalom a különeljárásokban

LEYRER RICHÁRD: A nemzetközi rendőri együttműködés aktuális kérdései

MOLNÁR ANDRÁS: Érvelési minták a „Lochner-bíróság” munkaidő- és minimálbér-szabályozás alkotmányosságát vizsgáló döntéseiben

NÓTÁRI TAMÁS: Törekvések a szellemi alkotások jogi védelmének megalkotására Magyarországon Toldy Ferenc munkásságának tükrében

TÓTH J. ZOLTÁN: Jogértelmezési módszerek a bírói gyakorlatban


Morálfilozófiai vita

POKOL BÉLA: A morál szűkített felfogása ellen


Könyvismertetés

JENOVAI PETRA: Papp Tekla: Atipikus jelenségek szerződési jogunkban

MOLNÁR ANDRÁS: Paul Kens: Lochner v. New York: Economic Regulation on Trial

NÓTÁRI TAMÁS: Rosalía Rodríguez Lopez: El huerto en la Roma antigua. Su problemática urbanística y agraria

SULYOK MÁRTON: Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről

TÖRÖK TAMÁS: Cicero: Válogatott védőbeszédek II.


2010/1.


CSATLÓS ERZSÉBET: A fenntartható fejlődés új dimenziója: az Arktisz és az EU

CSERVÁK CSABA: A véleménynyilvánítás szabadságjoga a média (szem)üvegén keresztül

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Az irányított betegellátási modellkísérlet

KASZÁS ÁGNES ROXÁN: Össztűz alatt, avagy a kartelltilalom hazai és uniós vetületeinek együttes hatása

MÜLLER GYÖRGY: Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán

NAGY ZSOLT: A jogászság szemléletének eredete

NEPARÁCZKI ANNA VIKTÓRIA: A terrorista bűncselekmény szabályozása Németországban

NÓTÁRI TAMÁS: A szerzői jog bitorlásának jogkövetkezményei az 1884-es szerzői jogi törvényben

POKOL BÉLA: Morálelméleti tézisek: összefoglalás

SCHIFFNER IMOLA: Jogi fikció a nemzetközi jogban; avagy a diplomáciai védelem jogtechnikája

SZIKLAY JÚLIA: Az információs jogok, mint alkotmányos alapjogok

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem alakuló szabályozása a Btk. kodifikációjának tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

BOHANEK, OLIVER: Comparative legal aspects of the English Common Law system and the Hungarian Roman-German legal regime, with an emphasis in regards to the constitutional differences in criminal justice

PAPP, TEKLA: Entwicklungstendenzen im Kreise der atypischen Verträge

POKOL, BÉLA: Entstehung und geschichtliche Differenzierung der Juristenrollen


Fórum

VARGA CSABA: Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályán


Könyvismertetés

BARTUSZEK JÓZSEF ATTILA: Homicskó Árpád „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása”

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Feljegyzések Pokol Béla: Autentikus jogelmélet című könyvéhez

NÓTÁRI TAMÁS: Carlos Felipe Amunátegui Perelló: Origen de los poderes del paterfamilias. El pater familias y la patria potestas

SZALÓKI GERGELY: Marcus Tullius Cicero: Válogatott vádbeszédek

Tartalomjegyzék 2010/2.számBAKOS ESZTER: A fiatalkorúak bűnözése és a média összefüggései

BAKOS KITTI: A tisztességes eljáráshoz való jog: új jogalkotói irányok

FRIVALDSZKY JÁNOS-KARÁCSONY ANDRÁS: Jog, jogosultság, erőszak – jogfilozófiai kérdésfeltevések Jhering tanai nyomán

HEGEDŰS ANDREA: Az azonos neműek élettársi kapcsolatának társadalmi és jogi megítélése az ókortól napjainkig

MÉSZÁROS SZILÁRD: A kormány alkotmányos helyzete a Német Szövetségi Köztársaságban, kitekintéssel a magyar megfelelő szabályozásra

NÓTÁRI TAMÁS: Cicero és Caesar viszonya a polgárháború előtti cicerói védőbeszédek tükrében

POKOL BÉLA: A szellemítettség/rögzítettség kategóriapáros mint a társadalomelmélet alapkategóriái

SCHADL GYÖRGY: Megjegyzések a jogképesség és a jogalanyiság társasági jogi kérdéseihez

SZEGHŐ ÁGNES: Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban

SZŰCS ZOLTÁN: A parancsnoki nyomozati és fegyelmi jogkör: kompromisszum a büntető felelősségre vonás gyorsítása és egyszerűsítése érdekében?

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Eljárásjogi változások a fogyasztói jogvitákban (is) eljáró szerveknél az Fttv. tükrében


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Unilateralism and the History of the Law of the Sea: a Continuing Story?

SZALÓKI, Gergely: The capital structure of project finance


Vita

TÉREY VILMOS:: Csodaváróknak. Válasz Müller György: „Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán” című írására


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla: Középkori és újkori jogtudomány. Az európai jogi gondolkodás fejlődése

BÓNIS PÉTER: Pokol Béla :Autentikus jogelmélet

FEHÉR LÓRÁNT: Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben

KISS ZOLTÁN: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

Tartalomjegyzék 2010/3.számBLUTMAN LÁSZLÓ: A jogi terminusok fokális elemzése: ókori üzenet a palackban?

JUHÁSZ ZITA: A halákhikus jog teoretikus princípiumai avagy egy szakrális jogrend pozitivitása

KOCSIS MIKLÓS: Társadalom – állam – felsőoktatás. A felsőoktatási autonómia értelmezési tartományai

NÓTÁRI TAMÁS: A Magyar Jogászegylet 1906-os vitája a szerzői jogi törvényről

SZABÓ KORNÉL: A fiatalkori „sexual-reproduktiv-health” néhány etikai, jogi kérdése

SZALÓKI, GERGELY: Legal Aspects of Capital Structure in project finance

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Irányelvjavaslat a fogyasztói jogokról

VÉRTESY LÁSZLÓ: Az állami beavatkozás jogi és hatékonysági vetülete


Vita

MÜLLER GYÖRGY: Még egyszer kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán


Fórum

BATÓ SZILVIA: Kriminológiai nyári egyetem Pécsett

POKOL BÉLA: Alkotmányozás és a Szent Korona-eszme

SZABÓ KORNÉL: A reprodukciós egészség „izgalmas” etikai, jogi kérdései


Doktori védés

SZERLETICS ANTAL: The Moral Foundations of Legal Paternalism. PhD dissertation (abstract)

TAKÁCS PÉTER: Reader’s Report on Antal Szerletics’ dissertation, entitled „The Moral Foundations of Legal Paternalism” (2010)


Könyvismertetés

BAKOS ESZTER: Gellén Klára: Értékpapírjog

KOVÁCS ANNA: Bangó Jenő: A belga-szindróma

MOLNÁR ANDRÁS: Dennis J. Goldford: The American Constitution and the Debate over Originalism c. könyvéről

NÓTÁRI TAMÁS: Milena Polojac:Actio de pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law

TÓTH J. ZOLTÁN: Büntetőjog az irodalomban, irodalom a büntető eljárásban. Recenzió a Kiss Anna (szerk.): Bűntények a könyvtárszobából c. kötetről

Tartalomjegyzék 2010/4.számBÓNIS PÉTER: Jogászi érvelés és a római jog alkalmazása 1050 és 1130 közötti perekben (Az allegatiók és argumentumok jelentősége a középkorban)

CSATLÓS, ERZSÉBET:L’Union Europeenne et la gestion civile des crises: L’UE doit/est capable d’agir? I.

EGRI-KOVÁCS KRISZTIÁN: Állam- és szuverenitáselmélet I. (Az állam fogalma, megjelenése, elhelyezése térben és időben, kapcsolata a joggal)

FRIVALDSZKY JÁNOS: Jó kormányzás és helyes közpolitikaalkotás

JUHÁSZ ZITA: A ráció szerepe egy szakrális jogrendben, avagy a jogi következtetés halákhikus funkciója

KÁDÁR HUNOR: A román tanúvédelmi rendelkezések áttekintése történeti és jogösszehasonlító aspektusból

KIRÁLY ANDREA: Számos feltétel, meghatározó lendület: európai uniós ügyek a szerb Népképviselőházban

OLIVER WENDELL HOLMES JR.: A jog ösvénye

PAPP, TEKLA: Der Distributorvertrag im ungarischen Vertragssystem

POKOL BÉLA: Akadémia és felsőoktatás - de lege ferenda

SCHADT GYÖRGY: A szocialista jogalanyiság a társaságok tekintetében

STRIHÓ KRISZTINA: A merchandising szerződés sportjogi vonatkozásai

SZALÓKI GERGELY: A biztosítéki vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése során felmerülő hitelezői kockázatok

SZILÁGYI PÉTER: A jogösszehasonlítás és a paradigmák. Opponensi vélemény Fekete Balázs Kísérlet a jogösszehasonlítás tudománytörténetének új értelmezésére című doktori (PhD) értekezéséről

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: Egyes versenycselekmények az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban – különös tekintettel a tying - ra

UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem és a birtokvédelem viszonya az EBH 2007.1584. számú Határozatban

VÉRTESY LÁSZLÓ: A biztosítás és jogi környezete az elmúlt években


Könyvismertetés

BÓNIS PÉTER: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére

BÓNIS PÉTER: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései

NÓTÁRI TAMÁS: J. R. W. Prag (ed.): Sicilia Nutrix Plebis Romanae: Rhetoric, Law, and Taxation in Cicero’s Verrines

SZALÓKI GERGELY: Tamás Nótári: Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg

 

Tartalomjegyzék 2011/1.számBAKOS KITTI/NÓTÁRI TAMÁS: Adalékok az építészeti alkotások szerzői jogi védelméhez

BARNÓCZKI PÉTER: Adatvédelem a bankok világában

BÓNIS PÉTER: Jog és jogtudomány a korai középkorban

CSATLÓS, ERZSÉBET: L’Union Europeenne et la gestion civile des crises : L’ UE doit/est capbale d’agir ? Partie II. La gestion civile des crises en action

GARACZI, IMRE: Feministische Bewegungen in der euroatlantischen Welt

MÉSZÁROS ÁDÁM: A jogos védelem szabályozásának lehetséges irányai

PÁPAI-TARR ÁGNES: Vádalku – az amerikai, és a magyar valóság

POKOL, BÉLA: Die Dualkategorie von „Geistigkeit/Gebundenheit” als Grundkategorie der Gesellschaftstheorie

SZALÓKI GERGELY: A biztosítéki jog fejlődésének lehetséges irányai

SZANISZLAI, PÉTER: Rethinking the connection of “market” and “community” in contemporary Japan - Deregulation, Suburbs, and Shopping Malls

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása Máltán, Olaszországban és Bulgáriában – nemzeti sajátosságok

UJHÁZI LÓRÁND: A katolikus tábori lelkészségek jogi szabályozása az újabb etikai és jogi kihívások fényében

VÉRTESY, LÁSZLÓ: Financial and legal opportunities on the new Silk Road

VIGH, EDIT: Recommendations for Emplacing Activist Lawyers in the Legal Profession


Vita

POKOL BÉLA: Akadémia: nem megszüntetni - megváltoztatni!

POLÓNYI ISTVÁN: A tudomány és a felsőoktatás egy minőségibb rendszeréről

SCHWENDTNER TIBOR: Tudományos minősítés, tudományos közösség Megjegyzések Pokol Béla „Akadémia és felsőoktatás – de lege ferenda” című írásához


Könyvismertetés

BANGÓ JENŐ: Mit tegyünk? – ahogy Luhmann látta

NÓTÁRI TAMÁS: Giusto Picone (ed.): Clementia Caesaris. Modelli etici, parenesi e retorica dell’esilio.

SÁNDOR PÁL LÁSZLÓ: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei

 

Tartalomjegyzék 2011/2.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: Gondolatok a büntetőeljárásbeli bizonyítás jelentőségéről és fogalmának elméleti megközelítéséről

CSATLÓS ERZSÉBET: Az Északi-sarkvidék légitérének nemzetközi jogi helyzete

HEILMANN ANGÉLA - NAGY ÁGNES PETRA: A régészeti örökség büntetőjogi védelme

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: Hivatásetikai alapelvek a közszolgálatban a minőségi jogalkalmazás céljából

JULESZ MÁTÉ: Állatok okozta károk és zavarások

KISFALUDY ZOLTÁN: A hiteles fordítás helyzete Magyarországon

KONCSIK ANITA: A jog és annak helyessége az MI-kutatások nézőpontjából

KOZMA ÁGOTA: A tanya problematikája külföldiek termőföldtulajdon szerzésével kapcsolatban

LŐRINCZI GYULA: A csődjogi mentesítés elméleti alapjai

SIPOS FERENC: Determinizmus-indeterminizmus-predestináció

SZABÓ PÁL: „effodit oculos” – a megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról a XI–XIII. századi Magyarországon*


Idegen nyelvű tanulmányok

BATÓ, SZILVIA: Ausländische Nachrichten und das ungarische Gewohnheitsrecht in der Pesti Hírlap (1841)

CSINGÁR, PÉTER: Über die Abhängigkeit der Kant´schen Rechtsphilosophie von der Moralphilosophie aus der Sicht eines Juristen

NÓTÁRI, TAMÁS: Cicero’s Concept of tyrannis and on the Historical Background of his orationes Caesarianae

POKOL, BÉLA: A critique of the narrowing of morality to justice

VARGA, CSABA: Reminiscences to a Fervent Mediator of Magisterial Humansitic Ideas


Vita

POLÓNYI ISTVÁN: Észrevétel a szerkesztőknek


Könyvismertetés

DINÓK HENRIETT: Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

MÉSZÁROS SÁNDOR: Nótári Tamás-Sándor Pál László:A jogi latin nyelv alapjai

MOLNÁR ANRÁS: Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés intézményének egyetemes és magyarországi jogtörténete

 

Tartalomjegyzék 2011/3.számALFÖLDI ÁGNES DÓRA: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzésének eszközei a magyar és az európai uniós jogban

BÁNYAI ORSOLYA: Kiút a zsákutcából, azaz a (fenntartható) fejlődés – jogi nézőpontból

BÓNIS PÉTER: A vagyoni és nem-vagyoni károk megtérítése a glosszátori jogtudományban (Néhány szempont a középkori kártérítési jog történetéhez)

HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A társadalmi párbeszéd és együttműködés lehetőségei a közigazgatásban

JUHÁSZ LILLA MÁRIA: Három irányzat a közigazgatás-tudomány fogalomtárából avagy a New Public Management, a New Governance és az újwéberiánus szemlélet vizsgálata

KORMÁNY ZITA – SZALÓKI GERGELY: A Csemegi kódex szankciórendszere I.

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállalás néhány problémája a KKV szektorban

MÉSZÁROS B. ÁDÁM: Az új Pszáf törvény, és az EU új pénzügyi felügyeleti szervei

NÓTÁRI TAMÁS: Szerzői jogi reformkísérletek a 19. században és a 20. század első felében

RIXER ÁDÁM: A történeti alkotmány lehetséges jelentéstartalmai

TÁRCZY EDIT ZSUZSANNA: A UCP irányelv átültetése a tagállami jogrendszerekbe – módosítások révén implementáló államok

VARGA CSABA: Kulcsár Kálmán jogszociológiai úttörése

VERES ZOLTÁN: Etikai megfontolások a short ügyletek vonatkozásában, különös tekintettel az aranyszabály és a iustitia commutativa követelményére


Idegen nyelvű tanulmányok

RADICS, OLIVIA: The Free Marketplace of Ideas Metaphor and the First Amendment


Könyvismertetés

MÉSZÁROS SÁNDOR: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye


Konferencia

BAKOS ESZTER – HAMBALKÓ ORSOLYA: A Szegedi Tudományegyetem jogi karának hallgatói a Vajdasági Magyar TDK-n

 

Tartalomjegyzék 2011/4.számBIEDERMANN ZSUZSÁNNA: A genocídium fogalmának értelmezése

BIRHER NÁNDOR/HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR: A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig

HOFFMANN TAMÁS: A nemzetközi szokásjog szerepe a magyar büntetőbíróságok joggyakorlatának tükrében

JENOVAI PETRA: Public Private Partnership az egyes nemzeti jogokban és az Európai Unió jogában különös tekintettel az Egyesült Királyságra és Németországra

JÓJÁRT BORBÁLA GYÖNGYIKE: Az előzetes letartóztatással kapcsolatos vélemények a francia szakirodalomban

KOZMA ÁGOTA: A magyar földtörvények rövid történeti áttekintése 1945-től 1994-ig

MARENCSÁK ZSOLT: A munkavállaló általános kártérítési felelőssége, különös tekintettel az új Munka Törvénykönyve javaslatában előirányzott változtatásokra

MOLNÁR ANDRÁS: Oliver Wendell Holmes jogi gondolkodása

MÓRÉ SÁNDOR: A román kisebbségi törvénytervezet bemutatása és elemzése

NAGY KLÁRA: A bűnügyi együttműködés adatvédelmi összefüggései

NÓTÁRI TAMÁS: Germán nyelvi elemek a Lex Baiuvariorumban

POKOL BÉLA: Jogászság és jogrendszer

RIXER ÁDÁM: A vallás fogalmáról

RUZSICSKA YVETTE: A népesedéspolitika eszközei, és hatásuk a gyermekvállalásra

SCHIFFNER IMOLA: A nemzetközi szervezetek által gyakorolható funkcionális védelem

TAMÁSI ERZSÉBET: Egy törvény exportja. A prostitúció szabályozásának svéd modellje

TÉGLÁSI ANDRÁS: A szociális állam „erodálása” vagy megmentése? – avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben


Idegen nyelvű tanulmányok

CSATLÓS, ERZSÉBET: Hot Situation in the Icy North: Security Implications in the Arctic

LOVAS, ANDRÁS: Die europarechtliche Wirkungen auf das ungarische Energierecht


Könyvismertetés

MOLNÁR IMRE: Nótári Tamás: Római köz- és magánjog

NÓTÁRI TAMÁS: Jakab Éva: Borvétel és kockázat. Jogtudomány és jogélet a Római Birodalomban

 

Jogelméleti Szemle 2012/1. szám

 

2012/1. teljes szám egyben, pdf formátumban

 

TARTALOM

 

Tanulmányok

Aladits Beáta – Bencze Mátyás: A bírói érvelés problémái és az ártatlanság vélelmének érvényesülése

Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum büntetőjoga

Tárczy Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok

Vörös Judit: Adalékok a művi megtermékenyítés jogi kérdéseihez

Wörle Adrienn: A pénzügyi világ betegsége: a pénzmosás

 

Recenziók

Babják Ildikó - Hajdú József - Megyeri-Pálffi Zoltán - Papp László - Szűcs Lászlóné Siska Katalin - Újvári Emese: Ünnepi kötet Ruszoly József 70. születésnapja tiszteletére

Kaprinay Zsófia: Hegedűs Andrea: „Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében” című monográfiájának ismertetése

Szabó Erzsébet: H. Szilágyi István – Fekete Balázs (szerk.): Iustitia modellt áll

 

Vita

Földi András – Hamza Gábor: Reflexiók egy különös recenzióról

Nótári Tamás: Szálkák és gerendák – reflexiók egy reflexióra

Pokol Béla: Gondolatok az alkotmánybírósági döntések elvi alapjaihoz

Turgonyi Zoltán: A természetjog rehabilitálása felé – Gondolatok Frivaldszky János új könyvének kapcsán

 

Portré

Csaba Varga: Reminiscences to a Fervent Mediator of Magisterial Humanistic Ideas: Professor Luis [Eluardo] Villar Borda (1929–2008)

 

Varga Csaba: Azok az ötvenes évek… Nagyné Szegvári Katalin emlékezése
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00