Tanszéki köszöntő és a Tanszék története


Kedves Látogató!


nyito

Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszékének honlapján.

Honlapunkat annak reményében hoztuk létre, és működtetjük, hogy mind a hallgatók, mind az érdeklődők betekintést nyerhessenek e fiatal, de annál dinamikusabban fejlődő tanszék munkájába hozzájutva a számukra szükséges információkhoz. A honlapon szerepelnek adatok a tanszékről, a tanszék munkatársairól, az általunk oktatott tárgyakról, valamint versenyekről, konferenciákról, külföldi tanulmányutakról és minden egyéb, általunk fontosnak tartott hírről, aktualitásokról.


Hasznos böngészést kívánunk!

Prof. Dr. Nagy Csongor István tanszékvezetőCím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12., III. emelet

Tel/Fax: +36 (62) 343-179

E-mail: nmjt@juris.u-szeged.hu


Hallgatói félfogadási idő: hétfő-péntek 9-11

A Nemzetközi Magánjogi Tanszékről


A Nemzetközi Magánjogi Tanszék a Kar legfiatalabb, talán legkisebb létszámú, ugyanakkor dinamikusan fejlődő tanszéke. Tanszékünk oktatja és gondozza a „Nemzetközi magánjog” és a „Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga” tantárgyakat a jogász szak valamennyi képzési formájában, illetve a „Bevezetés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogába” tárgyat a Nemzetközi tanulmányok szakon. Emellett a Tanszék oktatási tevékenységével bekapcsolódik a Kar posztgraduális képzési programjaiba és a Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésébe is. Büszkék vagyunk arra, hogy Tanszékünk oktatói széles körű egyetemi oktatói és kutatói tevékenységük mellett kiemelkedő gyakorlati jogászi és közéleti tevékenységet is folytatnak.


Kezdetek
 
A Nemzetközi Magánjogi Tanszék 1996-ban vált önálló tanszékké. Ezt megelőzően mintegy 30 éven keresztül a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék keretében folyt a nemzetközi magánjog oktatása. A tantárgyat Dr. Bánrévy Gábor és Dr. Bérczi Imre professzor urak oktatták és gondozták.

A Tanszék 1996-ban személyi állományát tekintve 3 fővel alakult meg: Dr. Martonyi János, akkor még mint egyetemi docens, később egyetemi tanár és megalakulásától kezdve egészen 2010-ig a Tanszék vezetője, Dr. Császár Mátyás egyetemi tanársegéd és Dr. Kávássy Sándorné adminisztrátor. Az oktatásba és vizsgáztatásba néhány évig besegített Dr. Dienes-Oehm Egon meghívott előadó. A Tanszék tevékenységét szerény infrastruktúrális körülmények között a Rákóczi téri épület III. emeletén, a 316. szobában kezdte meg, és társbérlőként használta a Rákóczi téri oktatói könyvtár helyiségeit. Az idő múlásával a Tanszék oktatási tevékenysége, az oktatói létszám, a tanszéki szobák száma és a technikai feltételek is folyamatosan bővültek. A Tanszék oktatói gárdája olyan elismert, jeles kutatókkal és gyakorlati szakemberekkel gazdagodott, mint Dr. habil. Nagy Csongor István Ph.D., LL.M., S.J.D., akkor még mint egyetemi adjunktus, ma már egyetemi docens és a Tanszék vezetője, Dr. Harka Ödön tudományos munkatárs, ügyvéd, korábbi egyetemi adjunktus, megbízott óraadóként Dr. Víg Zoltán LL.M., S.J.D. egyetemi docens,az újvidéki Singidunum Egyetem Európai Jogi- és Politikai Tanulmányok Karának dékánhelyettese valamint Dr. Tóth Benedek tanársegéd, a Tanszék korábbi Ph.D. hallgatója. A Tanszék fontos tagja és munkatársa Kelemen Kitti adminisztrátor.
 
A Tanszék oktatói, kutatói, munkatársai

Prof. Nagy Csongor István tanszékvezető egyetemi docens, LL.M., Ph.D., S.J.D., kiterjedt oktatási, tudományos kutatási és publikációs tevékenységet végez. Jogi diplomáját az ELTE Jogi Karán szerezte, ahol ezt követően sikeresen védte meg PhD-dolgozatát. A Közép-európai Egyetemen (CEU) szerzett mester- (LL.M.), majd S.J.D. (amerikai jogi doktori) fokozatot. 2004-ben elvégezte a World Law Institute és a CEU „Course on World Law”, 2005-ben a CEU „Advanced European Union Legal Practice” képzését. Tanulmányokat és kutatásokat folytatott Rotterdamban, Heidelbergben, New Yorkban, Bécsben, Hágában és Münchenben. A Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense 2011-től, oktat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Mathias Corvinus Collegiumban, a Bibó István Szakkollégium műhelyvezető tanára, a Versenyjogi Kutatóközpont kutatója. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 2008 és 2010 között az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének Eurojus jogi tanácsadója volt. Korábban megbízott oktatóként oktatott az ELTE-n, a CEU Business School-ban (Budapest), a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint az International Business School-ban (Budapest). Angolul és németül felsőfokon, románul társalgási szinten beszél. Fő kutatási területei a nemzetközi magánjog, a nemzetközi polgári eljárásjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, a versenyjog és a versenyszabályozás a hálózatos iparágakban.

Prof. Dr. Martonyi János egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil, Ph.D. a Tanszék megalakulásától mintegy másfél évtizeden át látta el a tanszékvezetői teendőket 2010-ig. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1967-ben „summa cum laude” minősítéssel diplomázott. 1969-ben ügyvédi jogtanácsosi, 1971-ben külkereskedelmi szakjogi vizsgát tett. 1968-tól jogtanácsosként, majd 1979-től a Brüsszeli Kereskedelmi Kirendeltségen kereskedelmi titkárként dolgozott. 1984-től a Külkereskedelmi Minisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium munkatársa, 1989 júniusától miniszterhelyettes és kormánybiztos. 1990-től 1994-ig közigazgatási államtitkár, 1998 és 2002 között a Magyar Köztársaság külügyminisztere. 1994 és 2008 között ügyvéd, 2010-től ismét külügyminiszter. 1985 óta folytat egyetemi oktatói tevékenységet, 1985-2000 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, emellett 1994-1998 között vendégprofesszor a Brugge-i és Natolin-i (Varsó) Európai Egyetemen, 1996 és 1997 között vendégprofesszor a Közép-Európai Egyetemen (CEU), 1997-től pedig tanszékvezető az SZTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékén. 1979-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2000-től egyetemi tanár.


Dr. Császár Mátyás Ph.D. a megalapítástól kezdve munkatársa tanszékünknek. Jogi diplomáját Szegeden, a JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 1995-ben, „summa cum laude” minősítéssel, 1998-ban tett jogi szakvizsgát, 1998. júniusa óta ügyvéd. Kutatói ösztöndíjjal 1997. nyarán a Firenzei Tudományegyetem Jogtudományi Karán, 1998. decemberében és 1999. októberében a Warwick-i Tudományegyetem Jogtudományi Karán folytatott tudományos kutatásokat. Olaszul felső-, angolul közép, oroszul alapfokon beszél. Kutatási területe az Európai Unió jogforrási rendszere illetve az EU nemzetközi magánjoga.


Dr. Harka Ödön jogi tanulmányait szintén Szegeden, a JATE Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, jogi diplomáját 1997-ben szerezte „summa cum laude” minősítéssel. 1998 és 2000 között részt vett a Potsdami és a Szegedi Tudományegyetem közös német nyelvű Német gazdasági jogi kurzus magiszter programjában. A jogi szakvizsgát 2000-ben tette le, 2001 óta a Tanszék oktatója, 2002 óta ügyvéd. Angolul és németül felsőfokon beszél, mindkét nyelvből szakmai középfokú nyelvvizsgát szerzett. Kutatásaiban a fúziók és vállalatfelvásárlások jogi kérdéseire, a nemzetközi hitelbiztosításra, a szállítói kintlévőségekkel kapcsolatos biztosítéki rendszerekre koncentrál.

Dr. Tóth Benedek jogi diplomáját 2006-ban szerezte a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően ügyvédi irodában helyezkedett el, később jogászként dolgozott a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, majd ismét ügyvédjelölt lett. 2009-ben kezdte meg doktori tanulmányait a Tanszék és a Kar Doktori Iskolájának keretei között a globális kereskedelmi szabályozások témájában, 2012-től a Tanszék oktatója. Angolul felsőfokon, németül középfokon beszél. Kutatási területe a globális kereskedelmi szabályozások, ezen belül a WTO keretein belül működő globális kereskedelmi jog.

A Tanszék sajátossága, hogy oktatói egyetemi tevékenységük mellett közéleti tevékenységet és ügyvédi praxist is folytatnak, így az elmélet és a gyakorlat kölcsönös, termékeny együtthatása jellemzi a Tanszék életét.

A Tanszék nélkülözhetetlen tagja Kelemen Kitti tanszéki adminisztrátor, aki lelkiismeretesen és szorgalmasan intézni a Tanszék adminisztrációs ügyeit, segíti a hallgatók és a Tanszék közötti ügyek lebonyolítását. Gondos és naprakész munkája nélkül a Tanszék működése elképzelhetetlen lenne.

Tudományos tevékenység, publikációk

A Tanszék valamennyi munkatársa a lehetőségeihez mérten igyekszik minél szélesebb publikációs tevékenységet folytatni hazai és külföldi fórumokon.

Prof. Dr. Nagy Csongor István tanszékvezető egyetemi docens, Ph.D., LL.M., S.J.D. igen gazdag és termékeny kutatói és oktatói múlttal rendelkezik. Több mint 120 publikációja jelent meg magyar, angol és német nyelven (Acta Juridica Hungarica, European Competition Law Review, European Law Review, Európai Jog, Gazdaság és Jog, Jogtudományi Közlöny, Journal of Private International Law, London Law Review, Magyar Jog, Wirtschaft und Wettbewerb). A „Verseny és Szabályozás” c. évkönyv jogi szerkesztője (MTA Közgazdaságtudományi Intézet). Publikációi közül kiemelendő „Az Európai Unió nemzetközi magánjoga” című kézikönyv (HVG-Orac, 2006), a „Kartelljogi kézikönyv” (HVG-Orac, 2008), Richard Whish „Versenyjog” című kézikönyve magyar kiadásának társfordítója. A „Nemzetközi magánjog” című tankönyve (HVG-Orac) 2011-ben jelent meg.

Prof. Dr. Martonyi János egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, habil, Ph.D. gazdag és eredményes tudományos munkásságának gyümölcseként 17 angol nyelvű, 5 német és 3 francia nyelvű, 1 spanyol nyelvű és 61 magyar nyelvű publikációja jelent meg. Az 1970-es években elsősorban a fuvarjoggal kapcsolatosan jelentek meg cikkei, az 1980-as években figyelme az EK-jog, az európai integráció, a társasági és versenyjog felé fordult. Az 1990-es évek második felétől elsősorban a magyar jog, az EU-jog és a globális jog kapcsolatrendszere tárgyában jelentek meg publikációi. A teljesség igénye nélkül: Európa, nemzet, jogállam (Tanulmánykötet, Magyar Szemle, Európai Utas, Budapest, 1998.); Globális jog, európai jog, magyar jog (Liber Amicorum Studia Ferenc Mádl, 2001); Az Európai Közösség kereskedelmi joga (Egyetemi tankönyv, társszerzőként – V. fejezet: Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, 2003.); Magyarok Európában – kisebbségek Európában (Liber Amicorum, Studia Gy. Boytha dedicata, Budapest, 2004.); Európa a globális rendszerben (Magyar Szemle, 2005. december); Globális szabályozások és Európa (In: A közigazgatás egyes alapproblémái: emlékkönyv Martonyi János halálának 25. évfordulója alkalmából, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, Szeged); Univerzális értékek, globális szabályok, lokális felelősség (Magyarország ma és holnap c. kötet, 2008); Az Európai Unió gazdasági joga (Egyetemi tankönyv, társszerzőként „A Lisszaboni Szerződés és a közös kereskedelempolitika” c. fejezet, ELTE Eötvös Kiadó, 2010); A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga a 21. században (Magyar Jog, 2010/3); A globális világ és a magyar helyzet összefüggései (Magyarország fordulóban c. kötetben, Magyar Szemle könyvek, 2011); Az egyenlő elbánás elvének hanyatlása a világgazdaságban (Külgazdaság, 2015/3-4); Mi és a világ Írások 2002-2010 (Magyar Szemle könyvek, 2015).


Dr. Császár Mátyás eddigi kutatásaiban elsősorban az EU jogforrásaira és az EU nemzetközi magánjogára fókuszált. Első publikációi 1998-ban és 2001-ben az Európai Unió jogforrási rendszere témájában jelentek meg: Az irányelvek közvetlen hatálya (Acta Juridica et Politica, Szeged, 1998.); Az Európai Unió jogforrási rendszere (Tanulmányok az EU jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék, 1998.); Az Európai Unió normáinak jogforrási hierarchiája (Acta Juridica et Politica, Szeged, 2001.). Hosszú szünet után az Európai Jog 2008. évi júniusi számában jelent meg tanulmánya „Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: Róma II.v. magyar Kódex” címmel, amelyet több másik tanulmány követett: Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: közösségi jog v. magyar Kódex (In: Európai kollíziós kötelmi jog, szerk.: Dr. Vörös Imre, Dr. Palásti Gábor, KRÍM Bt., Budapest 2009.); A határon átnyúló fogorvosi tevékenységi jogi szabályozása az Európai Unióban (Jogtudományi Közlöny, 2010/6.); Az Európai Unió intézményi aktusai a Lisszaboni Szerződés után (Európai Jog, 2011/1.), A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után (De Iurisprudentia Et Iure Publico, 2011/3. szám, www.dieip.com).

Dr. Harka Ödön eddigi tudományos tevékenységében a fúziók és vállalatfelvásárlások nemzetközi vonatkozásaira koncántrált. Tanulmányai közül a legjelentősebb : „Mergers and Acquisitions: Theoretical and Practical Aspects” (Acta Universitatis Segediensis, 2005.).

Dr. Tóth Benedek kutatási területe a globális kereskedelmi köz- és magánjogi szabályozások, ezen belül elsősorban a WTO keretein belül működő globális kereskedelmi jog, amely tárgykörökben számos előadást tartott hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Publikációi közül a Munkaügyi minimumstandardok a globális kereskedelmi jogban című tanulmánya az Európai Jog 2011/4. számában jelent meg, a Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi eredetű jogforrások című megjelenés alatt áll (várható megjelenés: In: Varga Norbert (szerk.): Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012.). A jog és a gazdaság megváltozó viszonyrendszere címmel egy tanulmánya előkészületben van.

A Tanszék eredményei, tervei

A Tanszék célja egy olyan nemzetközi magánjogi és nemzetközi gazdasági jogi „műhely” kialakítása, ahol az elmélet és a gyakorlat egymást segítő, termékeny szimbiózisa valósul meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tanszék oktatói kiemelkedő gyakorlati jogászi és közéleti tevékenységet is folytatnak, ugyanakkor emellett kutatási eredményeiket széles körben publikálják hazai és külföldi fórumokon illetve ezeket az egyetemi oktatás számára is összefoglalják, hogy hallgatóink megfelelően megalapozott tudással lépjenek ki és álljanak helyt a globalizálódó és rohamosan változó világban. Bízunk benne, hogy e rendkívül gyorsan fejlődő jogterületek aktív tudományos művelésével magunk is kivesszük részünket, alakítjuk a jog és a gazdaság, szélesebb értelemben a társadalom folyamatait.

Elsődleges feladatunk, hogy a kötelező egyetemi oktatás keretein belül biztos, aktuális és jól használható tudást adjunk át a hallgatóknak, azonban a Tanszék fontosnak tartja, hogy ezen túl is lehetőséget biztosítson, illetve ösztönözze is a nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági jog iránt érdeklődő hallgatókat, hogy az előadásokon megszerzett tudásukat további elméleti és gyakorlati ismeretekkel bővítsék. E cél érdekében indítottuk útjára a Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi Tudományos Diákkört (NMGJ TDK), továbbá a Tanszék - immár a TDK keretein belül - évek óta készít fel hallgatói csapatot az ELSA szervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi WTO Moot Court Competition (WTO MCC) angol nyelvű perbeszédversenyre, amelynek regionális európai fordulóján több alkalommal is karunk csapata képviselte a magyar színeket. Büszkék vagyunk arra, hogy a Tanszék illetve a TDK keretei között felkészített hallgatók sikerrel szerepelnek a legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hazai hallgatói versenyen, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is.

Célkitűzéseink szerint a Tanszék illetőleg a TDK keretei között felkészített hallgatók, hallgatói csapatok a WTO MCC és az OTDK mellett rövid időn belül további, a legrangosabb nemzetközi és hazai tanulmányi versenyek állandó és sikeres résztvevőivé is válnak. Mindemellett továbbá a kari egyetemi oktatáshoz kapcsolódóan, ezt színesítő céllal belső hallgatói versenyeket a Tanszék maga is szervez.

A Tanszék széleskörű oktatási tevékenységet folytat az osztatlan jogász-, valamint az egyetemi alap- és mesterképzésben, azonban a mai globalizálódó világban az állandó megújulás kényszere különösen aktuális, ezért az egyetemi oktatásnak legfőbb feladata nemcsak a hallgatók felvértezése a legújabb és legszélesebb körű tudományos és a gyakorlatban is hasznosítható ismeretanyaggal, hanem a gyakorló jogászok tudásának gyarapítása is. A Tanszék és az általunk gondozott jogterületek a doktori képzés keretei között kapcsolódnak be a Kar elismerten igen széleskörű és magas színvonalú posztgraduális képzési kínálatába.


Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. július 29.