A fegyverek egyenlőségének elv (összehasonlító jogi) vizsgálata a büntetőeljárásban

(Új Nemzeti Kiválóság Program)

Kutató neve: GÁCSI ANETT ERZSÉBET


A fegyverek egyenlősége elv a ’vezérelvként’ kezelt (Tremmel Flórián) tisztességes eljáráshoz való jog általánosan elismert lényegi eleme, amely a büntetőeljárásban azt biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek egyenlő esélye legyen arra, hogy mind tény- és jogkérdésben véleményt formálhasson. A fegyverek egyenlősége azonban nem minden esetben jelenti a vád és a védelem jogosítványainak teljes azonosságát, követelmény azonban, hogy a védelem a váddal összevethető súlyú jogosítványokkal rendelkezzen a büntetőeljárásban [6/1998. (III.11.) AB hat.]. A téma összetett (eljárásjogdogmatikai és joggyakorlat elemző) vizsgálatot igényel. Hazánkban e teljes spektrumú vizsgálatot még nem végezték el, noha egyes részkérdéseket érintő eredmények vitathatatlanul rendelkezésre állnak.


A kutatás célja a fegyverek egyenlősége elv büntetőeljárásban való megjelenésének, érvényesülésének (?) fentebb megjelölt összetett vizsgálata.


1. Ennek kiindulópontja az elv történeti kialakulásának, rendszertani elhelyezésének (common law jogrendszer, fair trial fogalomkör) megvizsgálása, valamint a fogalom differenciálódásának [’ügyfélegyenlőség’ (francia doktrína) – fegyverek egyenlősége elv (common law és EJEB doktrína)] vizsgálata.


2. A fegyverek egyenlősége elvéből fakadó eljárási büntetőjogot érintő követelmények vizsgálata, az EJEB releváns döntéseinek feldolgozása, tendenciák felvázolása.


3. A kutatás célja továbbá a magyar büntetőbírói gyakorlat vizsgálata arra vonatkozóan, hogy hogyan jelenik meg a fegyverek egyenlőségének elve a büntetőítélkezésben (figyelemmel a releváns AB határozatokra); a hatályos magyar büntetőeljárási törvény és az alapján kialakult joggyakorlatban megjelenő fegyverek egyenlőségét érintő problématérkép felvázolása, a joggyakorlati anomáliák kiemelése, azokra de lege ferenda megoldási javaslatok kidolgozása. (Utóbbit különös tekintettel az új büntetőeljárási törvény kodifikációjára.)


4. A kutatás kiemelt figyelmet szentel a hatékony védelemhez való jog vizsgálatának.


(Kutatás kezdete: 2016. szeptember 1.)
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb