Iuriperitus Kiadó


Beszámoló

a Pólay Elemér Alapítvány kiadói tevékenységéről

 

A Pólay Elemér Alapítványt a Szegedi Ügyvédi Kamara alapította jó 20 évvel ezelőtt (1996) azzal a céllal, hogy ezúton is hozzájáruljon a szegedi jogi kar, tágabban a hazai jogi felsőoktatás minőségének emeléséhez. Az alapítvány elnevezésekor a választás Pólay Elemérre, a mindannyiunk által jól ismert és osztatlan megbecsülésnek örvendő romanista professzorra esett, akinek személyisége és tanári-tudósi munkássága egyaránt jól kifejezi a jogászképzésnek azt a minőségét, amelynek ápolása az alapítvány legfontosabb célkitűzése.

Az alapítvány fennállásának negyedszázada alatt kikristályosodott az a két tevékenységi terület, ahol érdemi aktivitást fejt ki. Ez részint a fiatal oktatók-kutatók ösztöndíjjal való támogatása, részint pedig nívós szakmai kiadványsorozatok gondozása. Utóbbiak köre folyamatosan bővül, az alábbiakban az aktualizált, teljes ’seregszámla’ olvasható. Néhány esztendeje a könyvkiadást az alapítvány tulajdonában álló Iurisperitus Kiadó végzi.

 

Kelt Szegeden, 2021. szeptember 6-án.

(Dr. Balogh Elemér)

egyetemi tanár, a sorozatok szerkesztője

 


A Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei
(egyetemi jegyzetek)

 

Csatlós Erzsébet – Siket Judit: Gondolatébresztő jogesetek a szakigazgatások köréből, 2022.

Csatlós Erzsébet – Siket Judit: Közigazgatási jog gyakorlat (3., átdolg. kiad.), 2020.

Csatlós Erzsébet – Siket Judit: Közigazgatási eljárásjog gyakorlat (3., átdolg. kiad.), 2021.

Kiss Barnabás: Alkotmányjogi alapismeretek (5., átdolg. kiad.), 2019.

 

 

A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára
(monográfiák, konferencia-, tanulmány- és emlékkötetek)

 

1. Balogh Elemér – Sarnyai Csaba Máté (szerk.): Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon, 2004.

2. Homoki-Nagy Mária (szerk.): Mezővárosaink jogélete a 18–19. században, 2010.

3. Eric Blin (red.): Mécanisme de decisions dans une Europe élargie, 2004.

4. Hajdú József: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme. Az adatvédelem alapkérdései, 2005.

5. Eike von Repgow: A Szász tükör, 2005.

6. Balogh Elemér (Hg.): Ungarn auf der Schwelle in die EU. Herausforderungen und Aufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft, 2006.

7. Karsai Krisztina (szerk.): Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából, 2005.

8. Papp Tekla: A koncesszió, 2006.

9. Hajdú József: A japán munkaügyi kapcsolatok, 2005.

10. Szajbély Katalin – Traser Julianna (szerk.): Képünk az Unióról, helyünk az Unióban, 2006.

11. Nagy Ferenc (szerk.): Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére, 2006.

12. Rúzs Molnár Krisztina: Mediáció a munkajogban, 2007.

13. Nagy Ferenc (szerk.): Ad futuram memoriam. Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja tiszteletére, 2007.

14. Szondi Ildikó: Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, 2007.

15. Nagy Ferenc (szerk.): Büntetőjog és humánum. Emlékkötet Fonyó Antal halálának 25. évfordulójára, 2007.

16. Nagy Tamás – Nagy Zsolt (szerk.): Jogelmélet és önreflexió, 2007.

17. Legal Transitions. Development of Law in Fermerly Socialist States and the Challenges of the European Union, 2007.

18. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 1. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók első konferenciája, 2007.

19. Nagy Zsolt: A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései, 2007.

20. Gellén Klára: A színlelt szerződés, 2008.

21. Karsai Krisztina (Hg.): Strafrechtlicher Lebensschutz in Ungarn und in Deutschland, 2008.

22. Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés, 2008.

23. Szabó Imre (szerk.): Ius et legitimatio. Tanulmányok Szilbereky Jenő 90. születésnapja tiszteletére, 2008.

24. Csink Lóránt: Az államfő jogállása Európában és Magyarországon, 2008.

25. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 2. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók második konferenciája, 2008.

26. Both Ödön: Reform és forradalom. Egybegyűjtött írások Magyarország alkotmány- és jogtörténetéből. 1790–1849, 2009.

27. Soós Edit – Fejes Zsuzsanna: Határon átnyúló együttműködések Magyarországon, 2009.

28. Bobvos Pál (szerk.): Reformator iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére, 2009.

29. Bató Szilvia: A “büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841–1844), 2010.

30. Juhász Zsuzsanna: A börtön-egészségügy gócpontjai és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön, 2010.

31. Lőrincsikné Lajkó Dóra (szerk.): Opuscula Szegediensia 3. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók harmadik konferenciája, 2010.

32. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében, 2010.

33. Berki Gabriella (szerk.): Opuscula Szegediensia 4. A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók negyedik konferenciája, 2011.

34. Horesnyi Julianna Csilla: Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata, 2011.

35. Blazovich László – Schmidt József (közreadják): A Sváb tükör, 2011.

36. Antal Tamás: Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848–1872), 2011.

37. Trócsányi László (szerk.): Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére, 2012.

38. Nagy Zsolt: Metszetek a jogásztársadalomról, 2012.

39. Merkovity Norbert: Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe, 2012.

40. Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai, 2013.

41. Ember Alex: Az üzemi baleset, 2013.

42. Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre, 2013.

43. József Hajdú: Social Protection of the Unemployed, 2013.

44. Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus római jogban, 2013.

45. Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Tanulmányok a római jog köréből, 2013.

46. Jakab Éva: Humanizmus és jogtudomány. Brissonius szerződési formulái I., 2013.

47. Badó Attila: Az igazságszolgáltató hatalom függetlensége és a tisztességes eljárás, 2013.

48. Téglási András: A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme, 2013.

49. Soós Edit: A mélyülő európai integráció, 2013.

50. Révész Béla (szerk.): „Most megint Európában vagyunk…” Szabó József emlékkönyv, 2014.

51. Bóka János: Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben. A szerződési jog útja a császárkori gyökerektől a modern szintézisig, 2015.

52. Sulyok Tamás: Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete, 2015.

53. Juhász Krisztina: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, valamint válságkezelő tevékenysége, 2015.

54. Homoki-Nagy Mária: „A ministerium az ősiség teljes és tökéletes eltörlésének alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni (…)” Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra. [Előkészületben.]

55. Karsai Krisztina: Alapelvi (r)evolúció az európai büntetőjogban, 2015.

56. Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései, 2015.

57. Stipta István: A magyar jogtörténet-tudomány kétszáz éve, 2015.

58. Balogh Elemér – Homoki-Nagy Mária (szerk.): Tripartitum trium professorum. Három szegedi jogtörténész. Drei Szegediner Rechtshistoriker, 2017.

59. Gácsi Anett: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban, 2016.

60. Fejes Zsuzsanna – Török Bernát (szerk.): Suum cuique. Ünnepi tanulmányok Paczolay Péter 60. születésnapja tiszteletére, 2016.

61. Gál Andor – Karsai Krisztina (szerk.): Ad valorem. Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára, 2016.

62. Pákozdi Zita: A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben, 2017.

63. Juhász Andrea Erika: Cum porta carceris clauditur. A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben, 2019.

64. Gellén Klára (szerk.): Honori et virtuti. Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, 2017.

65. Gellén Klára – Görög Márta (szerk.): Lege et fide. Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára, 2016.

66. Pozsonyi Norbert: Dologi hitelbiztosítékok az ügyleti gyakorlatban. Kauteláris praxis a préklasszikus és a klasszikus korszakban, 2017.

67. Révész Béla (szerk.): A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója. Horváth Barna emlékkönyv, 2017.

68. Görög Márta – Hegedűs Andrea (szerk.): Lege duce, comite familia. Ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, 2017.

69. Legeza Dénes: A kiadói szerződés története. A reformkortól 1952-ig, 2018.

70. Martonyi János: Nyitás és identitás. Geopolitika, világkereskedelem, Európa, 2018.

71. Görög Márta – Mezei Péter (szerk.): A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései, 2018.

72. Deák Zoltán: Az erőszak, a fenyegetés és a kényszer büntetőjogi fogalmai, 2018.

73. Dúl János: A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal, 2018.

74. Tamási Anna Éva: A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben (1850–1920), 2020.

75. Juhász Krisztina (szerk.): Az első 25 év. A szegedi Politológiai Tanszék jubileumi tanulmánykötete, 2018.

76. Gál Andor: A jogos védelem teleologikus megközelítésben, 2019.

77. Csatlós Erzsébet: A konzuli védelem európai közigazgatása. Az együttműködések szervezeti és eljárásjoga az uniós polgár konzuli védelemhez való jogának tükrében, 2019.

78. Rokolya Gábor Az államosított közjegyzőség története, 2019.

79. Badó Attila: A bírói függetlenség egyes garanciális elemeinek összehasonlító vizsgálata, 2020.

80. Görög Márta – Mezei Péter (szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, 2020.

81. Siket Judit: A helyi, önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Az autonómia egyes tárgykörei intézménytörténeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára, 2020.

82. Szakály Zsuzsa: Az alkotmány stabilitását védő garanciák, 2020.

83. Varga Norbert: A kartellfelügyelet bevezetése Magyarországon. Az 1931:XX. tc. kodifikációja és gyakorlata, 2020.

84. Molnár Erzsébet: A gazdálkodó szervezet vezetőjének speciális büntetőjogi felelőssége, 2020.

85. Jakab Éva: Iustitia mérlege. Polgárok és peregrinusok a helytartó bírói fóruma előtt, 2020.

86. Communicative Space – Political Space. 11th Central and Eastern European Communication and Media Conference, 2018, 2020.

87. Harkai István: Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra, 2021.

88. Gyémánt Richárd: A Koronák Uniójától az egyesülési törvényekig. Anglia és Skócia történelme a 17. században, 2021.

89. Tribl Norbert: Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben, 2021.

90. Adrienn Lukács: Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites, with Special Regard to France and Hungary, 2021.

91. Samantha Joy Cheesman: A comparative analysis of plea bargaining. The pursuit of Justice, 2021.

92. Pongó Tamás: A cyberbullying és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére, 2021.

93. Sziebig Orsolya Johanna: Vadvilág végveszélyben. A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi és uniós jogi vonatkozásai, 2021.

94. Antal Tamás: A Magyar Királyi Igazságügyminisztérium története (1867–1944/45), 2021.

95. Révész Béla: Az igazság ügye és az állampárt. Az igazságügy politikai környezetének változásai Magyarországon 1944–1989, 2022.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris
(kommentált alapvető jogszabályok, jogintézmények, kismonográfiák)

 

1.Balogh Elemér – Trócsányi László (szerk.): A magyar alkotmánybíráskodás sarkalatos normái, 2009.

2. Varga Norbert (fordította és a szöveget gondozta/Transl. and Ed. by): Reformtörvények Magyarországon 1848-ban/The Acts of 1848 in Hungary, 2012.

3. Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak, 2013.

4. Homoki-Nagy Mária: Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében. Adalék a magyar magánjog 18-19. századi történetéhez, 2013.

5. Hampel Tamás: Az ingatlan-átruházási szerződések sajátosságai. Az ingatlan-átruházási szerződések és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata, 2013.

6. Juhász Zsuzsanna: Börtönügy Európában. A büntetés-végrehajtás megoldásra váró kérdései, 2014.

7. Nagy Zsolt: Jogszociológiai irányvonalak, 2015.

8. Zoltán Víg – Slobodan Doklestić: Requirements of Lawful Taking of Foreign Property in International Law, 2016.

9. Berki Gabriella (szerk.): Szabad mozgás és az Európai Unió szociális joga, 2016.

10. Tóth Judit: Kézikönyv a jogklinikai képzéshez, 2017.

11. Nagy Zsolt – Tóth Judit: Jogászi etika és felelősség, 2017.

12. Révész Béla: Jogtudósok titkai. Történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek 20. századi kapcsolataiból, 2018.

13. Csaba Cservák: The Process of the Indirect Exercise of Democratic Power, 2019.

14. Hajdú József: A robotok munkaerőpiaci hatása, különös tekintettel az ápoló és agrár robotokra, 2020.

15. Vígh Zoltán: The fair and equitable treatment in the Energy Charter Treaty, 2021.

16. Juhász Zsuzsanna: A fogvatartottak emberi jogai. Válogatás a strasbourgi emberi jogi bíróság esetjogából, 2021.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Administrationis
(A szegedi közigazgatási jogi iskola tankönyvei)

 

Csatlós Erzsébet: Az európai uniós koordináció Magyarországon és a magyar nemzeti érdek az Európai Unióban, 2016.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Commercialis
(A szegedi üzleti jogi iskola tankönyvei)

 

Bobvos Pál – Hegyes Péter: A mező- és erdőgazdálkodási földek agrárjogi vonatkozásai, 2019.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Constitutionalis
(A szegedi alkotmányjogi iskola tankönyvei

 

Kiss Barnabás – Lichtenstein József – Tóth Judit: Alkotmányjog II. Alapjogok és emberi jogok, 2018.

Márki Dávid – Szaniszló Réka (szerk.): Közjogi fogalmak közérthetően, 2020.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Criminalis
(A szegedi büntetőjogi iskola tankönyvei)

 

Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös rész I., 2013.

Karsai Krisztina – Szomora Zsolt – Vida Mihály: Anyagi büntetőjog. Különös rész II., 2013.

Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog. Statikus rész, 2013.

Fantoly Zsanett – Gál Andor – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. különös részéhez I., 2014.

Fantoly Zsanett – Gál Andor – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. különös részéhez II., 2014.

Fantoly Zsanett – Karsai Krisztina – Szomora Zsolt: Gyakorlókönyv a Btk. általános részéhez, 2014.

Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog. Dinamikus rész, 2014.

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész I., 2014.

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Általános rész II., 2014.

Juhász Zsuzsanna – Lőrincz József: Büntetés-végrehajtási jog, 2015.

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Alapvetések és a bűncselekmény tana, 2020.

Juhász Zsuzsanna: Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk (2. jav. kiad.), 2022.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Historici
(A szegedi jogtörténeti iskola tankönyvei)

 

Blazovich László: A középkori európai város és jogélete, 2017.

Antal Tamás: Az angol esküdtszék története, 2019.

Blazovich László: Buda város jogkönyve (2. kiad.), 2020.

Balogh Elemér: Bevezetés az összehasonlító európai büntetőjog-történetbe. Az anyagi büntetőjog genezise, 2022.

 

Fundamenta Fontium Iuris Internationalis
(A szegedi nemzetközi jogi iskola tankönyvei)

 

Orsolya Johanna Sziebig: Basics of International Law. Course Book, 2017.

Anita Pelle – Szilvia Váradi (eds.): Basics of European Union Law, 2017.

Péter Mezei – Dóra Hajdú – Luis Javier Capote-Pérez: Introduction to Digital Copyright Law, 2018.

 

 

Fundamenta Fontium Iuris Publici
A szegedi közjogi iskola tankönyvei

 

Csatlós Erzsébet: Európai közigazgatás, 2021.

Csatlós Erzsébet – Siket Judit: Közigazgatási alapismeretek, 2021.

Csatlós Erzsébet – Siket Judit: Hatósági eljárásjogi alapismeretek, 2022.

Erzsébet Csatlós: Contemporary Issues of Public Administration – Globalisation, 2022.

Siket Judit: A szabálysértési jog alapjai, 2022.

Erzsébet Csatlós: Writing a paper. Basic guidance for PhD students, 2022.


Fundamenta Fontium Iuris Regionalis

 

Bozóki Antal: Magyar-szerb jogi szakszótár, 2017.

 

 

Opera Iurisprudentiae
(tankönyv- kézikönyvsorozat)

 

1. Ruszoly József: Európai jog- és alkotmánytörténelem, 2011.

2/1. Fejes Zsuzsanna – Szalai Anikó (szerk.): Államközi kapcsolatok, 2019.

2/2. Fejes, Zsuzsanna – Sulyok, Márton – Szalai, Anikó (ed.): Interstate Relations, 2019.

2/3. Fejes, Zsuzsanna – Szalai, Anikó (ed.): Les relations interétatiques, 2019.

 

 

Lectiones Iuridicae
(tudományos előadóülések, workshop- és szakmai vitaanyagok)

 

1. Balogh Elemér (szerk.): Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok – 20 év tapasztalatai. A Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos előadóülése, 2011.

2. Antali Dániel – Jakó Nóra – Sulyok Márton (szerk.): Kérdőív az alkotmányozásról. 2011. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tudományos diákkörének vitaanyaga, 2011.

3. Papp Tekla (szerk.): A szerződés interdiszciplináris megközelítésben. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottságának tudományos előadóülése, 2012.

4. Balogh Elemér – Blutman László (szerk.): Az államok nemzetközi jogi felelőssége – tíz év után. In memoriam Nagy Károly (1932–2001), 2013.

5. Papp Tekla (szerk.): A jó állam aspektusai, perspektívái. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága Gazdasági Jogi Munkabizottsága és a Europe Direct Szeged tudományos előadóülése, 2012.

6. Elemér Balogh (Hg.): Das neue ungarische Grundgesetz. Eine Fachkonferenz über die ungarische Verfassung juristischer Fakultäten der Partneruniversitäten von Potsdam und Szeged, 2012.

7. Lajkó Dóra (szerk): A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók ötödik konferenciája (Opuscula Szegediensia 5), 2013.

8. Antal Tamás – Papp Tekla (szerk.) Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai, 2013.

9. Jakó Nóra – Sulyok Márton – Szakály Zsuzsa (szerk): A mi Alapvetésünk. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tudományos diákkörének tanulmányai az Alaptörvény Alapvetéséhez, 2013.

10. Éva Jakab (Hg.): Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive. Internationaler Kongress, 2013.

11. Lajkó Dóra (szerk.): A Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók hatodik konferenciája (Opuscula Szegediensia 6), 2014.

12. Pongó Tamás – Szakály Zsuzsa (szerk.): Jogvédelmi Kaleidoszkóp. A jogvédelem elmúlt öt éve (2009–2014) Magyarországon, 2015.

13. Balogh Elemér – Sulyok Márton (eds.): Fundamental Rights in Austria and Hungary, 2015.

14. Balogh Elemér (szerk.): A történeti alkotmánytól az Alaptörvényig, 2015.

15. Révész Béla (szerk.): Jogalkotás és kodifikátorok. Vladár Gábor emlékülés, 2016.

16. Mátrai József – Szakály Zsuzsa – Tóth Attila Tas (szerk.): Alapjogok diákszemmel. Vitaindító tanulmányok, 2016.

17. Farkas Csaba (szerk.): Húsz év mérlegen. Közbeszerzésünk múltja, jelene és jövője, 2017.

18. Fejes Zsuzsanna – Soós Edit – Varga-Jakó Mira Anna (szerk.): A modern állam 21. századi közjogi kihívásai. Az állami funkciók változásai az európai integrációban, 2017.

19. Erzsébet Csatlós (ed.): Recent Challenges of Public Administration. Papers Presented at the Conference of ‘Contemporary Issues of Public Administration’, 2017.

20. Erzsébet Csatlós (ed.): Recent Challenges of Public Administration 2. Papers Presented at the Conference of ‘2nd Contemporary Issues of Public Administration’, 2017.

21. Rúzs Molnár Krisztina (szerk.): Válási mediáció a gyerekek szempontjából, 2018.

22. Gellén Klára (szerk.): Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, 2018.

23. Erzsébet Csatlós (ed.): Recent Challenges of Public Administration 3. Papers Presented at the Conference of ‘3nd Contemporary Issues of Public Administration’, 2019.

24. Kádár Noémi: A közjegyző szerepe az Európai Unión belüli követelésbehajtásban, 2019.

25. Gellén Klára (szerk.): Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 2., 2020.

26. Juhász Krisztina: A szabálytalan migráció elleni uniós fellépés közép- és hosszú távú intézkedései az Európai Migrációs Stratégia alapján, 2020.

27. Elemér Balogh (Hg.): Centenaria. Ende des langen 19. Jahrhunderts. The End oft he Long 19th Century, 2020.

28. Rendkívüli helyzetek és jog. Kalandozások a jog peremvidékén a COVID-19 apropóján. 2021.

29. Erzsébet Csatlós (ed.): Recent Challenges of Public Administration. Papers presented at the conference of ‘4th Contemporary Issues of Public Administration’ on 10th December 2021., 2022.

30. Gellén Klára (szerk.): Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században, 3., 2022.

31. Erzsébet Molnár (Hg.): Strafrechtsvergleichende Beiträge im Spiegel der digitalen Herausforderungen. Aufsätze ungarischer und deutscher Studenten. Konstanz – Szeged – Tübingen – Göcek, 2022.