A jogos védelem az új büntetőkódexben

Kutató neve: Gál Andor


A hatályos Btk. elfogadásakor a jogalkotó újragondolta a jogos védelem szabályozási kereteit, megváltoztatva a jogos védelmi helyzetben kifejthető védekezés normatív feltételrendszerét. A kutatás a joggyakorlat retrospektív elemzésén keresztül vizsgálja az új jogintézmény ratio legisét. Része a kutatásnak továbbá a német jogirodalom és joggyakorlat vizsgálata is, ugyanis a releváns normaszövegek egyezése folytán a jogösszehasonlítás mint kutatási módszer alkalmazhatóvá válik. Célja a kutatásnak továbbá a jogintézmény kapcsán változatlan tényállási elemek újszerű dogmatikai elemzése, és az egyes következtetések összevetése a német szabályokkal, valamint a joggyakorlati analízis során feltárt jogalkalmazói megállapításokkal. A kutatás részét képezi a Kúria és Alkotmánybíróság által megvalósított közös kutatási projektnek (2017-2018).