Palyazati_Felhivas

Pályázati felhívás jogász tiszt beosztás betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár dandárparancsnoka pályázatot hirdet


jogász tiszt

beosztás betöltésére.

Jogviszony jellege: szerződéses katonai szolgálati viszony; szolgálat vállalása legalább 5 év időtartamra, 6 hónap próbaidő kikötésével.


Illetmény: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) alapján.


Szolgálatteljesítési hely: 2890 Tata, Bacsó Béla út 66. (Klapka György Laktanya)


Beosztás betöltésének várható időpontja: 2022. március 1.


Feladatok:

 • általános érvényű (normatív tartalmú) intézkedések, határozatok, parancsok és egyéb döntések jogi szempontból történő előkészítése, véleményezése;
 • szerződések és megállapodások előkészítése, az ezekből eredő igények érvényesítése;
 • közreműködés beszerzési eljárások előkészítésében, lefolytatásában;
 • fegyelmi (szabálysértési)-, kártérítési ügyek döntésre történő előkészítése;
 • bűncselekmények parancsnoki nyomozásával kapcsolatos feladatok ellátása;
 • szolgálati panaszok és beadványok intézése.

Szolgálati jogviszony létesítésének, illetve a beosztás betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely;
 • büntetlen előélet; a beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság;
 • jogász egyetemi végzettség;
 • államilag elismert angol komplex középfokú nyelvvizsga;
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajzot;
 • a képzettséget, végzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát;
 • nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárás során pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint arra jogosult személyek, bizottságok megismerhetik.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. január 31.


A pályázatot a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár jogi és igazgatási főnökének, dr. Angyal Andrea alezredesnek címezve zárt borítékban „Pályázat - jogász tiszt” megjelöléssel, postai úton (MH 25. Klapka György Lövészdandár, 2890 Tata, Bacsó B. út 66.) kell benyújtani.


A pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás a pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. A munkáltatói döntésről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak.


A pályázatban szereplő beosztással kapcsolatban további felvilágosítást ad:

dr. Angyal Andrea alezredes (MH 25. Klapka György Lövészdandár, jogi és igazgatási főnök), telefonszám: 34/589-176.


A pályázati felhívás elérhető az alábbi linken.