PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „IM KUTATÁSI TÁMOGATÁSRA”

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) 2016-tól – a jogász nappali tagozatos hallgatóknak biztosított ösztöndíjak mellett – egy harmadik csatornán keresztül kívánja támogatni a jogi karokat. Az „oktatásfejlesztés, kutatástámogatás” nevű program lényege, hogy az IM a nyolc jogi kar kutatásait finanszírozza.

A program célja, hogy a főállású minősített és nem minősített oktatók, PhD hallgatók, illetve a nappali és/vagy levelező tagozatos osztatlan jogászképzésben résztvevő aktív hallgatók közös munkája révén a jogtudomány, valamint a jogalkotási, jogalkalmazási munka fejlődését elősegítő, közvetve a jogászképzést népszerűsítő kutatások szülessenek.

 

Az SZTE ÁJTK előreláthatólag egy 10 kutatást tartalmazó listát kíván felterjeszteni az IM felé, amelynek elkészítése céljából az SZTE ÁJTK az alábbi feltételekkel teszi közzé az IM kutatástámogatási pályázatot:

 

Résztvevők:

 •  oktatók: 1 vagy 2 fő (bármely minősített oktató benyújthat pályázatot; a projektben a minősített oktatón felül további egy minősített, vagy nem minősített oktató is részt vehet);
 • hallgatók: 2 vagy 3 fő (a kutatásban legalább egy PhD-hallgatónak és egy nappali vagy levelező tagozatos osztatlan jogászképzésben résztvevő aktív joghallgatónak szerepet kell vállalni).

 

A kutatási támogatás időtartama: 10 hónap

 • szakmai munkavégzés ideje: 2016. augusztus 1. - 2017. május 31.
 • szakmai beszámoló elkészítésének határideje: 2017. április 30.
 • a központi költségvetési támogatás okán szigorú elszámolási rend szerint a kari pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje: 2017. május 31.

 

Támogatás formája:

 • oktató(k) részére rendszeres kereset-kiegészítés; a támogatás összege – mely a minisztériumi döntést követően válik véglegessé – projektenként kerül meghatározásra, tehát több oktató bevonása esetén a releváns összeg arányosan felosztásra kerül;
 • hallgató(k) részére ösztöndíj; a támogatás összege – mely a minisztériumi döntést követően válik véglegessé – projektenként kerül meghatározásra, tehát több hallgató bevonása esetén a releváns összeg arányosan felosztásra kerül;
 • kapcsolódó kiadások (a teljes költségvetés legfeljebb 20%-a erejéig):
 • publikációs kiadások (fordítás, lektorálás, folyóirat indítás, honlap, tanulmánykötet, illetve könyvkiadás – a teljes költségvetés legfeljebb 3%-a erejéig);
 • nemzetközi kapcsolatok építése (külföldi vendégelőadó, - vendégelőadás, konferencia részvétel – a teljes költségvetés legfeljebb 5%-a erejéig);
 • konferencia-, kutatásszervezés kiadásai – a teljes költségvetés legfeljebb 3%-a erejéig (mely összeg fele egy központi, záró konferencia költségvetésére kerül elkülönítésre);
 • oktatói, kutatói szakképzés (csoportos tanulmányút, kapcsolódó kurzus, speciális - módszertani - képzés, stb. – a teljes költségvetés legfeljebb 4%-a erejéig);
 • központilag koordinált infrastruktúra-kialakítás, eszközbeszerzés (szakkönyvek vásárlása, könyvtárfejlesztés, digitalizálás, adatbázis-, folyóirat-előfizetés – a teljes költségvetés legfeljebb 5%-a erejéig).
 •  Az alábbiakban rögzített kötelezően vállalandó feladatokon felül nem elvárt valamennyi kapcsolódó kiadás igénybe vétele, azonban a megjelölt százalékos arány más kapcsolódó kiadási sorra nem csoportosítható át, az adott összeg kizárólag a fő oktatásfejlesztési/kutatási tevékenységet ellentételező személyi kifizetésekre fordítható.

 

A kutatási költségvetések összeállítása céljából Dr. Mezei Péter stratégiai dékánhelyettes 2016. március 9-én 16-18 óra között a Kari Tanácsteremben tájékoztatót tart, ahol a költségvetési sablon is átadásra kerül.

 

Beadási határidő: 2016. március 18., 12:00

A pályázatokat Dr. Mezei Péter stratégiai dékánhelyettes részére elektronikusan a mezei@juris.u-szeged.hu címre szíveskedjenek megküldeni. A pályázati anyagok eredeti, vezető kutató által aláírt példányát a Dékáni Hivatalban szíveskedjenek leadni.

 

A pályázat keretében benyújtandó dokumentumok:

 • maximum 3 oldalas kutatási terv (Times New Roman 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sortáv);
 • annak pontos megjelölése, hogy a kutatás eredménye e-tananyag, publikáció (tanulmány vagy monográfia), esetleg habilitációs eljárás beindítása lesz-e;
 • valamennyi résztvevő (oktató/hallgató) Europass önéletrajza;
 • a kutatási költségvetés;
 • a kutatás ütemterve.

 

Kötelezően vállalandó feladatok:

 • a kutatás e-tananyagban és/vagy publikációban (esetleg habilitációs monográfiában) testesüljön meg;
 • 2017. február és 2017. április első fele között minden kutatócsoport a kutatása tárgyáról workshopot szervez;
 • 2017. április második felében egy SZTE ÁJTK-s záró konferencián a vezető kutatók bemutatják kutatásuk eredményeit.

 

A benyújtott pályázatokról egy öttagú bizottság dönt, amelynek elnöke a tudományos dékánhelyettes, tagjai pedig a Habilitációs Bizottság elnöke, a Doktori Iskola elnöke, valamint a kari TDK vezetője. Az ad-hoc bizottság titkára a programot koordináló stratégiai dékánhelyettes. Amennyiben a bizottság bármely tagja pályázatot kíván benyújtani, úgy a helyére a dékáni vezetés az egyetemi tanárok közül más személyt kér fel a feladat ellátására. A kari lista összeállításakor – az IM által megjelölt prioritásokat is szem előtt tartva – az olyan kutatások élveznek elsőbbséget, melyek képzésfejlesztéssel járnak együtt (vagyis a kutatás lezárását követően a kutatási eredmény az oktatás keretében tartósan hasznosításra kerül), avagy „alkalmazott jogtudományi” kutatások, amelyek a jogalkotást és/vagy jogalkalmazást – esetlegesen interdiszciplináris vagy összehasonlító módszerrel – elemzik. Ezen felül az SZTE ÁJTK olyan kutatási pályázatok előterjesztését is várja, amelyek eredményeként habilitációs eljárás indítható be.

 

A bizottság a döntését 2016. március 31-ig meghozza. Az SZTE ÁJTK dékáni vezetése ezt követően értesíti a pályázatot benyújtott oktatókat a pályázat támogatásáról, illetve a pályázat elutasításáról, valamint felterjeszti a bizottság által hozott döntést az IM felé.

 

 

Bármely kérdéssel forduljanak bizalommal Dr. Mezei Péter stratégiai dékánhelyetteshez.

 

 

Szeged, 2016. február 29.

 

 

Prof. Dr. Hajdú József sk.

Dékán