Tájékoztató az Erasmus hallgatói mobilitásban szerzett kreditek elismeréséről

A külföldön megszerzett kreditek elismerése, valamint a kiutazás időtartama alatt itthon folytatott tanulmányok átláthatóbbá tétele és megkönnyítése érdekében az SZTE ÁJTK Kari Tanácsa 2013. február 7-ei ülésén az alábbi tartalmú tájékoztatást fogadta el.

1. Szerződéskötés

A Tempus Közalapítvány (TKA) világossá teszi, hogy „a küldő intézménynek teljes mértékben el kell ismernie a külföldön töltött időszakot”. A TKA azt is jelzi: „mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, az anyaintézménynek ellenőriznie kell, hogy a tervezett fogadó intézménynél elvégzendő tanulmányi program elfogadható-e azon fokozat vagy diploma tekintetében, amelynek eléréséért a hallgató jelenleg tanul, illetve, hogy ennek eredményeképpen az Erasmus tanulmány elfogadható-e a kielégítő teljesítést követően”.

 

Az Erasmus hallgatói mobilitás során teljesítendő kurzusok kiválasztása erre tekintettel a következők szerint zajlik:

 • a hallgató a tanszéki/intézeti koordinátorral egyeztet az általa választani tervezett kurzusokról;
 • a koordinátor szemeszterenként minimálisan 15, maximálisan 18 ECTS kredit teljesítését engedélyezheti;
 • a tanulmányi szerződés akkor írható alá, amennyiben a hallgató és a koordinátor tételesen megállapodott a felvenni tervezett tárgyakról.

A tanulmányi szerződés módosítására a fenti logika irányadó: amennyiben egy tárgyat a hallgató lead, helyére csak olyat vehet fel, amely ugyancsak elfogadható a magyar jogi diploma megszerzése tekintetében.

 

2. A szerzett kreditek jóváírásának rendje:

 • A hallgató a mobilitás teljesítésével a fogadó intézmény által kiállított Transcript of Records (TR) egyidejű feltöltésével a MODULO-n keresztül (Karközi beadási hely → Erasmus jóváírás; link: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/forms/officeforms/1007010) kérelmezi a teljesített tárgyak elismerését, pontosan megjelölve, mely tárgy terhére kívánja jóváírni a megszerzett krediteket;
 • a jóváírás általános preferencia sorrendje a következő:
  • a krediteket főszabály szerint az eredeti tárggyal megegyező, az SZTE ÁJTK-n oktatott, a hallgató által még nem teljesített kurzus kiváltására kell használni, és az SZTE ÁJTK kurzuskreditje írható jóvá;
  • amennyiben a kérdéses kurzusnak megfelelő tárgyat az SZTE ÁJTK-n nem oktatnak, vagy a hallgató már teljesítette az Erasmus kurzusnak megfelelő tárgyat, akkor a megszerzett krediteket a fakultatív tantárgyak kreditjeinek terhére kell jóváírni; tárgyanként a hozott, de maximum 2 (kettő) kurzuskredit írható jóvá;
  • amennyiben a hallgató már teljesítette a képzésben előírt maximális kreditértékű fakultatív tárgyakat, akkor a megszerzett krediteket a hallgató által a képesítési követelmények szerint előírt összkrediten felül a diploma megszerzéséhez szükséges térítésmentesen teljesíthető 10 százalékos kredit keret terhére kell jóváírni; tárgyanként a hozott, de maximum 2 (kettő) kurzuskredit írható jóvá.
   • a kérelem leadására az Erasmus félévet/évet követő szemeszter első hónapjának 15. napjáig (február 15. és szeptember 15.) van lehetőség; abban az esetben, ha a fogadó intézmény a TR-t a fent megjelölt határidőn belül nem állította ki, akkor a hallgató kérelmét a TR kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb a tavaszi szemeszterben március 15-éig, az őszi szemeszterben pedig október 15-éig köteles a fentiek szerint benyújtani;
 • a kari Erasmus koordinátor a hallgató kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül ellenőrzi a TR tartalmát, összeveti a tanulmányi szerződés tartalmával, valamint véleményezi a hallgató kredit jóváírási kérelmét;
 • a Tanulmányi Osztály a határozat napjától számított 8 napon belül a hallgató részére jóváírja a kérdéses kredit mennyiséget az ETR-ben.

 

3. A kiutazás időtartama alatt itthon folytatott tanulmányok

 

Az SZTE Erasmus Pályázati Felhívása értelmében az Erasmus hallgatónak a részképzés teljes ideje alatt aktív státuszban kell maradnia a küldő intézménynél. A hallgató hagyományosan a kedvezményes tanulmányi rend keretei között kell, hogy teljesítse a félévét. A kar jelenlegi gyakorlata szerint a hallgató a vizsgaidőszak befejezését követően 4 további hetet kap arra, hogy magyar vizsgáit letegye. Az eddigi gyakorlat egyidejű fenntartása mellett azon Erasmus képzésben résztvevő hallgatók, akik a mobilitás félévét követő szemeszter szorgalmi időszakának megkezdését követően érkeznek vissza Szegedre, a fogadó intézmény által kiállított, s a mobilitással érintett félév/év végét hivatalosan igazoló dokumentum becsatolásával egyidejűleg az oktatási dékánhelyetteshez címzett kérelmük alapján maximum 4 hetes vizsgázási lehetőség illeti meg.