Munkaügyi kapcsolatok / Társadalombiztosításiigazgatási szak (BA) kötelező szakmai gyakorlata

Az MK-TB igazgatási alapszakon előírt kötelező szakmai gyakorlat ideje 4 hét


1. Szakmai gyakorlat időtartama: 4 hét.

Szakmai gyakorlatra bocsátás előfeltétele:

a) Munkaügyi Kapcsolatok szakirányon: Munkajog, közszolgálati munkajog és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok I. tantárgy teljesítése

b) Társadalombiztosítási Igazgatási szakirányon: Nyugdíjrendszer I. tantárgy teljesítése


2. Szakmai gyakorlat helyének megválasztása:

a) a szakmai gyakorlat helye szabadon megválasztható (nem kizárólag a képzés székhelye)

b) kívánatos, hogy a szakmai gyakorlaton folytatott tevékenység a hallgató által választott szakirányhoz kapcsolódjon

c) elsősorban a hallgató feladata gyakorlati helyének megválasztása, amennyiben nem talál megfelelő gyakorlati helyet, az Egyetem jelöli ki azt számára, melyet kötelessége elfogadni

d) azon hallgató, aki teljesíteni kívánja a szakmai gyakorlatát, de nem talál megfelelő helyet annak letöltésére, május 31-ig köteles jelentkezni a SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportnál

e) a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó költségek és a vele járó kiadások (utazási költség, szállásköltség) teljes egészében a hallgatót terhelik, az Egyetem semmiféle költségtérítést nem vállal


3. A hallgató főbb kötelezettségei a gyakorlat ideje alatt:

a) Köteles a szakmai gyakorlat kezdő napján a Foglalkoztató által meghatározott időben és helyen munkaidő kezdetekor a gyakorlatvezetőnél jelentkezni, ezt követően pedig a Foglalkoztató utasításait, az ott dolgozókra vonatkozó munkarendet maradéktalanul betartani, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat elvégezni.

b) A gyakorlaton letöltendő munkaidő hosszát az Egyetem 160 órában határozza meg.

c) Köteles a tudomására jutott adatokat szolgálati titokként kezelni és megőrizni.


4. A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt az Egyetem fennhatósága alatt áll. Ha a hallgató bármilyen fegyelmi vétséget követ el, vagy annak alapos gyanúja merül fel, a Foglalkoztató erről haladéktalanul értesíti az egyetemet. A fegyelmi eljárást az Egyetem folytatja le.


5. A hallgató köteles haladéktalanul bejelenteni az SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához, ha a gyakorlatát bármilyen okból nem kezdte meg, illetve megszakítja.


6. A hallgató a szakmai gyakorlatra „Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről” című formanyomtatványt köteles a foglalkoztatónál a szakmai gyakorlatért felelős személynek átadni és a gyakorlat befejezésekor kitöltve, az SZTE-ÁJK Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához leadni.


7. A gyakorlat végén a Foglalkoztató javaslata alapján a Tanulmányi Csoport a „teljesítette”, vagy „nem teljesítette” minősítést rögzíti az Egységes Tanulmányi Rendszerben. Nem teljesítés esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.


8.
A gyakorlat végén a teljesítésről szóló igazolást a hallgatónak személyesen kell leadni a Munkaügyi kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézet Tanulmányi Csoportjához