Bezár

Hírek

Meet__gio-krhd-uti_-_Opera_2024._06._07._9_02_36

Az SZTE ÁJTK jogtörténeti OTKA-kutatócsoportjának harmadik közös konferenciája a krakkói partneregyetemmel

Az SZTE ÁJTK jogtörténeti OTKA-kutatócsoportjának harmadik közös konferenciája a krakkói partneregyetemmel

2024. június 13.
4 perc

A magánjog fejlődése a két világháború között” nevű OTKA kutatócsoport és a krakkói Jagellonian University közös jogtörténeti workshopja 2024. június 7-én került megrendezésre online formában.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


A kutatócsoport megalakulása óta ez a harmadik közös konferencia a Jagelló Egyetem oktatóival, ami tovább erősíti a két egyetem jogtörténészeinek több mint egy évtizedes töretlen együttműködését. Az első közös magánjogtörténeti konferenciát 2022. június 10-én, a második workshopot pedig 2023. június 16-án tartották. Valamennyi projekt a K 138618 számú „A magánjog fejlődése a két világháború között” nevű OTKA kutatás keretei között, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatás által valósult meg.

A kutatócsoport profiljának megfelelően az idei konferencia központi témája is az egyes magánjogi jogintézmények fejlődéstörténete volt, ami a jogtörténeti kutatások széles spektrumát fedte le a kodifikáció-történeti előadásoktól, a versenyjogon át, a csődjogig, valamint az olyan határterületekről is hallhattunk előadásokat, mint a vallásszabadság és a tulajdonjog kapcsolata vagy a büntetőjog és a hitelezővédelem összefüggései. A konferenciát az OTKA-kutatócsoport vezetője Dr. habil. Varga Norbert egyetemi docens nyitotta meg, kiemelve a nemzetközi jogtörténeti workshop fontosságát a jogösszehasonlító tudományos diskurzus vonatkozásában, utalva a két egyetem szoros együttműködésének legfontosabb eredményeire.


Meet__gio-krhd-uti_-_Opera_2024._06._07._9_23_55

Az első szekció levezetőelnöke Prof. Dr. Maciej Mikula, a Jagellonian University Kánonjogi és Vallásfelekezeti Tanszékének tanszékvezetője volt. A szekciót a Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, Magyar Jogtörténeti Tanszék vezetőjének előadása nyitotta (Das Witwenrecht in der Zwischenkriegzeit), melyben az elaődó a szerződési jog két világháború közötti fejlődéstörténetét mutatta be levéltári források alapján. A második előadó Jakab Maziarz, a krakkói egyetem adjunktusa volt, aki a jobbágyság eltörlésének folyamatát ismertette a két világháború közötti Lengyelországon (The process of abolition of servitude in interwar Poland and its contemporary consequences). Ezt követte Marek Strazala prezentációja, aki egy iszlám jogból származó jogintézmény, az ún. „waqf”-on keresztül mutatta be a tulajdonjog és a vallásszabadság kapcsolatát (At the meeting point of the law of property and law of religion – regulation of “waqf” in Poland in the mid-war period). Piotr Michalik pedig a napóleni Code Civil öröklési jogi rendelkezéseinek recepcióját ismertette a lengyel Legfelsőbb Bíróság joggyakorlatának elemzése alapján (The Law of Succession of the Napoleonic Civil Code in the Polish Supreme Court Decisions in the Interwar Period). Izabela Wasik PhD hallgató a második Lengyel Köztársaságban létrehozott Kodifikációs Bizottság által elkészített magánjogi törvénytervezetről beszélt (Property law in the draft property law of the Codification Commission of the Second Republic of Poland), melyből megtudhattuk, hogy a polgári jog kodifikációja hasonló nehézségekbe ütközött Lengyelországban, mint a két világháború közötti Magyarországon. A szekciót Forgó Zsanett, a Magyar Jogtörténeti Tanszék demonstrátorának előadása zárta le, melyben az özvegyi jog megszüntetésének bírói gyakorlatát prezentálta a Kalocsai Királyi Törvényszék levéltári iratanyagának felhasználásával.


Meet__gio-krhd-uti_-_Opera_2024._06._07._10_17_43


A második szekció levezetőelnöke Karolina Wyrwińska, a Jagellonian University Római Jogi Tanszékének adjunktusa volt. A szekció Dr. Pétervári Máté, a Magyar Jogtörténeti Tanszék adjunktusának előadásával kezdődött, melyben a pengő bevezetésének gazdaságra gyakorolt hatásairól hallhattunk a csődönkívüli kényszeregyezség joggyakorlatán keresztül (The Effect of the Introduction of the pengő on the Hungarian Local Economic Life). Dr. Krusóczki Bence PhD hallgató egy két világháború között létrejött jogterület, a versenyjog egyes gyakorlati aspektusait szemléltette a választottbíróságok gyakorlatában (Good morals and the Hungarian arbitration courts), majd Dr. habil. Varga Norbert egyetemi docens előadása következett, melynek tárgya a kartellszerződés tartalmi elemeinek szemléltetése volt a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Gazdasági Levéltárban feltárt forrásanyaga alapján (The content of the cartel agreement: the legal status of cartel members in the interwar period). Varga Benedek végzős joghallgató pedig a hitelezők védelmének magánjogi és büntetőjogi kapcsolódási pontjait mutatta be a hitelsértés 1932. évi kriminalizálásán keresztül (On the border of private law and criminal law during the Great Depression: the concealment of assets). A szekciót Dr. Legeza Dénes, OTKA kutató előadása zárta, melyből megtudhattuk, hogy az az I. világháború utáni jogalkotás milyen szerzői jogi kérdésekkel szembesült (Copyright Protection in Wartime). A konferencia végén élénk tudományos diskurzus bontakozott ki, amely lehetővé tette, hogy az összehasonlítás tárgyává tegyük a két világháború közötti lengyel és magyar jogalkotás produktumait, sikereit és kudarcait. A workshopot Prof. Dr. Maciej Mikula köszönő szavai zárták, kiemelve a két egyetem közötti kooperáció fontosságát, felvázolva a jövőbeli nemzetközi együttműködés irányvonalait.


Meet__gio-krhd-uti_-_Opera_2024._06._07._9_36_37

Varga Benedek

A Projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és az NKFI Hivatal által kibocsátott Támogatói Okirat alapján valósult meg.

Projektazonosító: K 138618

Pályázat címe: A magánjog fejlődése a két világháború között

kep

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek