Képzéseink

Nemzetközi tanulmányok BA (magyar nyelven)

Nemzetközi tanulmányok MA (magyar nyelven)
Nemzetközi tanulmányok MA (angol nyelven)
Nemzetközi tanulmányok MA (francia nyelven) 

Nemzetközi tanulmányok BA (magyar nyelven)

A nemzetközi tanulmányok szak koordinálását az SZTE ÁJK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete végzi. A kreditrendszerben történő oktatás hat félév alatt 180 pont megszerzését írja elő, mely a hat szemeszter óráinak teljesítéséből, szakmai gyakorlatból, a szakdolgozat védéséből és záróvizsgából áll.

Az összóraszámon belül a tanórák száma: 1650-1700.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A teljesítést megkönnyíti, hogy a nemzetközi tanulmányok alapszak tanterve biztosítja az angol, a német és a francia szakmai nyelv oktatását.

A hat félévet, a szakdolgozat megvédését és a sikeres záróvizsgát követően hallgatóink „nemzetközi kapcsolatok szakértő” bejegyzéssel kapnak diplomát.

A képzés céljáról

Az SZTE-n a nemzetközi tanulmányok alapszak indításának célja olyan nyelveket tudó, elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik felkészülten tudják képviselni a minisztériumokat, a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai intézményeket.

Hallgatóink képesek lesznek helyt állni a különböző külpolitikai és külgazdasági kutatással foglalkozó akadémiai, egyetemi, illetve piaci szférához tartozó intézetekben.


A képzés hálóterve


Nemzetközi tanulmányok MA (magyar nyelven)

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán a 2009/2010-es tanévben az azonos elnevezésű alapképzési szakra épülve mesterképzési szak indult nappali és levelező tagozaton: a nemzetközi tanulmányok (MA). A mesterképzésen az Európa tanulmányok, valamint a Regionális és civilizációs tanulmányok – Mediterráneum és Latin - Amerika szakirányok közül lehet választani.

A képzés céljáról

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuknak köszönhetően ismerik a globális gazdasági, jogi, politikai folyamatokat. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben (PhD) történő folytatására.

A felvételi eljárásról

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a nemzetközi tanulmányok, valamint nemzetközi kapcsolatok alapképzési szakok, továbbá a főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok szak.

Feltételekkel, kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:

1. alkalmazott közgazdaságtan, 17. nemzetbiztonsági,
2. anglisztika, 18. nemzetközi gazdálkodás,
3. biztonság- és védelempolitikai, 19. nemzetközi igazgatási,
4. emberi erıforrások, 20. pénzügy és számvitel,
5. gazdaságelemzés, 21. romanisztika,
6. gazdálkodás és menedzsment, 22. romológia,
7. germanisztika, 23. politológia,
8. határrendészeti és védelmi vezetıi, 24. szabad bölcsészet
9. informatikus könyvtáros, 25. szlavisztika,
10. igazgatásszervezı, 26. szociális munka,
11. katonai vezetıi, 27. szociológia,
12. keleti nyelvek és kultúrák, 28. szociálpedagógia,
13. kereskedelem és marketing 29. társadalmi tanulmányok,
14. kommunikáció és médiatudomány 30. turizmus-vendéglátás,
15. közszolgálati 31. történelem,
16. kulturális antropológia 32. üzleti szakoktató.


Jelentkezhetnek továbbá azok az itt fel nem sorolt diplomával rendelkező hallgatók is, akik tanulmányaik során teljesítik a mesterképzésbe való felvétel feltételeit (különös tekintettel az osztatlan, egységes jogász diplomára).

A mesterképzésre való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökből összességében a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen:

1. Társadalomtudományi alapismeretek

2. Jogi-igazgatási ismeretek

3. Gazdasági ismeretek

4. Politikatudományi ismeretek

5. Történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek

A nemzetközi tanulmányok szakon a mesterképzés első két félévében maximum 30 kredit értékben, az intézmény által meghatározott kurzusokat kell teljesíteni, melyek a következők:

Polgári jogi alapismeretek

Nemzetközi jog I-II.

A nemzetközi viszonyok elmélete I-II.

Közép- és kelet-európai összehasonlító társadalom- és politikatörténet

Kapcsolatrendszertől a modern diplomáciáig

XX. századi európai történelem

Bevezetés a közjogba


Az SZTE hallgatói e kurzusokat alapképzési tanulmányaik során, előzetesen is teljesíthetik.

A felvételi eljárásban legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is; a pontszámítás részletei az aktuális Felvételi Tájékoztatóban olvashatók.

A képzés tartalmáról

A képzés három fő részre bontható: leendő hallgatóink az alapozó tantárgyak segítségével sajátítják el azokat az ismereteket, melyekre a szakmai törzsanyag és a differenciált szakmai ismeretek kurzusai épülnek. A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.


A képzés hálóterve


Nemzetközi tanulmányok MA (angol nyelven)

In 2014, the pilot-year of MIR was launched, focusing on the Legal and Business Aspects of International Economic Relations.


The International and Regional Studies Institute (IRSI) of the Faculty houses the Program and offers a specialized curriculum in Business, Economy and International Relations, with further emphasis on Political Sciences, European Studies and Law.


As the only law school in the country to offer such a program (normally taught as part of social sciences studies) our prospective students gain a different insight into the workings of IR.


Also, as the University of Szeged constantly grows its international studenty body through its numerous international cooperations and scholarships, our students will have the chance to become part of a diverse international student body, recruited mainly from Hungary, her neighboring countries in the Western Balkans, Caucasus, from Central-Eastern Europe, the Middle East and China.


As a relatively young program, with four years of experience under our belt, we are confident that we can provide quality higher education to all of those who choose us and our alumni attest to this fact as well.


For more information, please check out our most recent promotional flyer here.

2018. January 29.

The core objective of the Program is to train and prepare our graduates to be able to analyze and interpret international relations in both a practical and theoretical context, overarching many different fields such as international trade and business, knowledge management, diplomatic relations, political sciences, international public law, human rights protection and regarding many different aspects of the institutional and legal background of the European Union.

In a narrower context, our graduates will also be able to place the perspectives of the Central-Eastern European region in a framework of international relations creating legal and economic challenges.


Degrees Eligible for Admission 


INTERNATIONAL STUDENTS:

  • BA in International Relations
  • BA in International Studies
  • other degrees based on preliminary assessment (according to the Hungarian Higher Education Laws) and evaluation by the administration of the Program.


HUNGARIAN STUDENTS

  • BA in International Relations
  • BA in International Studies
  • other degrees that qualify under the relevant Hungarian rules; please consult www.felvi.hu for more details.


IMPORTANT NOTE! Those applicants who do not hold BA degree in International Relations, will need to provide their academic transcript for review to the Admission Committee, to check compliance with necessary entry credits (30 ECTS) based on Hungarian regulations. If the courses in the transcript of the applicant do not correspond to the minimal entry credits (30 ECTS) in the Faculty International Relations Curriculum, the application unfortunately cannot and will not be further processed. Prospective applicants, upon providing their transcripts, will be informed about such a decision by the Admission Committee in due time.NOTE! After the official procedure, if you are admitted to the Program with degrees other than a BA or MA in International Relations are required by Hungarian law to take compensatory courses for 30 ECTS credits, evenly distributed (2x15 ECTS) along the first Academic Year. These courses are on top of those that are included in our curriculum.


A képzés hálóterve


Nemzetközi tanulmányok MA (francia nyelven)


Le Master en relations internationales était en Hongrie le premier Master accrédité en langue étrangère dans ce domaine. Cette formation co-diplômante, respectivement avec Sciences Po Lille et l’Université Senghor, se divise en deux spécialités : Études européennes et Développement Afrique. L’objectif de ces cursus est de proposer une formation d’excellence pour les étudiants hongrois, étrangers, européens et du continent africain réunis autour des thématiques particulières aux différentes branches d’études, traitant ensemble les problématiques générales des études internationales. Grâce à la langue d’enseignement et aux relations développées par l’Institut, c’est avec la participation d’éminents enseignants des universités partenaires que les étudiants acquièrent des connaissances approfondies et obtiennent des compétences nécessaires pour répondre aux exigences.


A két szakirány hálótervei:

Spécialité Développement Europe-Afrique-szakirány

Spécialité Études européennes-szakirány