Bezár

Képzések

Jogi felsőoktatási szakképzés

Jogi felsőoktatási szakképzés

2013. február 19.
4 perc

Képzési terve: nappali tagozat
A Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés képzési terve 2017. szeptemberétől
Letölthető nyomtatványok

Szakmai gyakorlat tájékoztató 2024.
Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről
Jogász szak beszámítás

1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei
A szakképzettség megnevezése: FELSŐFOKÚ JOGI ASSZISZTENS
A végzettség megszerzésének alapfeltételei:
- a mindenkor hatályos szakmai záróvizsga sikeres teljesítése
- a képzést záró abszolutórium megszerzése

2. Szakmai záróvizsga
2.1 A szakmai záróvizsga előtanulmányi feltétele (a szakmai záróvizsgára bocsátás feltételei):

 • a három féléves oktatási programban előírt követelmények teljesítése
 • utolsó félévben a szakmai gyakorlatokkal összefüggő követelmények teljesítése


2.2 A szakmai záróvizsga részei:

 • Gyakorlati vizsga:

Gépírás

 • Szóbeli vizsga:

Közigazgatási és Általános jogi tételsor

A vizsgázó a szakmai záróvizsga minden elemére érdemjegyet (1-5) kap, ezek súlyozott átlaga kerül a szakképesítést igazoló oklevélbe az alábbiak szerint:

 • Gyakorlati vizsga 1-szeres
 • Szóbeli vizsga 2-szeres


3. Kreditek megszerzése és azok forrásai
3.1 A tanulmányi kötelezettségek teljes körű teljesítése 120 kreditpont jóváírását eredményezi. Elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60% – 40%.
3.2 A kreditek forrásául szolgáló tárgyak félévenként a tanrendben kerülnek meghirdetésre, felvehetők és teljesíthetők a képzési tervben, valamint a tanrendben meghatározott feltételekkel.
3.3 A hallgató csak azon tantárgyakból szerezhet kreditet, melyeket a tagozatán a Kar meghirdetett. (Amennyiben a Kari Tanács másként nem rendelkezik.)

4. A képzés óraterve
4.1. A képzés 14 hetes beosztással történik. A félévi oktatási hetek, óraszámok nem foglalják magukba az egyéni tanulmányi időt, illetve az összefüggő gyakorlatok egyéni tanulmányi idejét.
4.2. Részidős képzésben a tanórák száma a teljesidejű képzés tanóra számának legalább 30 %-a.

5. Az egyes tárgyak, tanulmányi kötelezettségének felvételével és teljesítésével kapcsolatos szabályok
5.1 Tantárgyak
5.1.1 A tantárgyaknál a meghirdetés féléve azon félévet jelöli, ahol a tárgyat a tanszék előadással hirdeti meg.
5.2 Szakmai gyakorlat
5.2.1 A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének feltétele.
5.2.2. A szakmai gyakorlat: 560 óra. Részidős képzésben: 240 óra.
5.2.3 A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.
5.2.4 A szakmai gyakorlat célja:

 • a különböző elméletek, fogalmak, eljárások, módszerek megértése, illetőleg felsőoktatási szakképzés keretében tanultak adaptálása, szintetizálása;
 • különböző képességek, mint megértés, alkalmasság, szakértelem fejlesztése;
 • a tanultak és a gyakorlat közötti kapcsolatok felismerése, előmozdítása, összekapcsolása valóságos helyzetekkel;
 • a további tanulmányokhoz szükséges alapok megszerzése;
 • a szakma megismertetése a hallgatóval, a pályára való alkalmasság megerősítése.


Teljesítendő: az utolsó aktív félévben az alábbi területeken: bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közigazgatás.
5.2.5. A hallgató szakmai gyakorlati helyének meghatározásában a Kar közreműködik, a képzési tervben meghatározottak szerint. A gyakorlat teljesítését a fogadó intézményeknek igazolniuk kell, konkrétan megjelölve a gyakorlat időpontját és a ledolgozott munkaórák számát. A hallgató a gyakorlatról meghatározott szempontok alapján gyakorlati naplót köteles készíteni.

6. A képzésbe való felvétel, más képzési formából való átvétel rendje
6.1 A képzésbe való felvétel a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló Kormányrendelet szerint történik. A képzésre történő felvételt lehetővé kívánjuk tenni azon osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára is, akik a jogászképzésben kezdték el tanulmányaikat, de azt nem kívánják folytatni. Ezen hallgatók kérhetik átvételüket a felsőoktatási szakképzésre.
Ugyanakkor a jogi felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatók számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy az SZTE ÁJTK jogász osztatlan képzésre, vagy a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzésre kreditek beszámításával felvételizzenek.
A jogász besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit.(1.sz. melléklet)
A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 31 kredit. (2.sz. melléklet)

7. Egyéb rendelkezések
7.1 A dékán a hallgatók részére, a képzési terv keretein belül, ajánlott egyéni tantervet adhat ki.
7.2 Melléklet: ajánlott egyéni tanterv a tanulmányok folytatására

Szakos információ:
szakfelelős: dr. Molnár Erzsébetet adjunktus (molnare@juris.u-szeged.hu)
Tanulmányi Osztály: Kósa Fanni szakos tanulmányi előadó (kosa.fanni@szte.hu)

Aktuális események

Kapcsolódó hírek