Bezár

Hírek

Tucsek_Mate_kiemelt

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Tucsek Mátéval

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Tucsek Mátéval

2023. augusztus 11.
3 perc

Az anyagi pervezetés felülbírálata a másodfokú eljárásban című dolgozatával II. helyen végzett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Polgári Eljárásjogi Tagozat, Állam- és Jogtudományi Szekciójában Tucsek Máté, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar végzős joghallgatója. Máté témavezetője Dr. Szívós Kristóf, az SZTE ÁJTK tanársegédje volt.

 

A kutatás tárgya az új Pp. jellegadó jogintézményével, az anyagi pervezetés felülbírálatával kapcsolatos. Ennek keretében arra a kérdésre keresi a választ, hogy a vonatkozó jogtudományi álláspontok és bírósági határozatok alapján a másodfokú bíróságok miként kezelik (kezelhetik) az elsőfokú eljárás anyagi pervezetésben megnyilvánuló defektusait, és egy kitekintés keretében az anyagi pervezetés, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog összefüggéseit vizsgálja, elsődlegesen a fegyverek egyenlősége elvének megbomlását eredményező bírói közrehatás vonatkozásában.
A dolgozat tömören felvázolja az anyagi pervezetés jogintézményének jellegzetességeit, a jogtudományban és joggyakorlatban kialakított elvi alapállások bemutatásával. Ezt követően kísérletet tesz egy, az anyagi pervezetés lehetséges hibáinak esetköreit bemutató rendszer
felvázolására, majd ezzel összhangban a másodfokú bíróságok Pp. által meghatározott felülbírálati jogkörét érintő szabályozását foglalja össze.
A második, érdemi részt jelentő szakaszában a dolgozat a recens bírói gyakorlatot három kirajzolódó értelmezési irány szerint csoportosítja. A vizsgált határozatokból kiderül, hogy egyaránt lehetséges az, ha a másodfokú bíróságok az anyagi pervezetés intézményének hibás voltát a felülbírálandó elsőfokú eljárásban anyagi jogi, vagy egyszerre anyagi- és eljárásjogi, illetve kifejezetten eljárásjogi szabálysértésként kezelik. Végkövetkeztetés, hogy e három különböző értelmezés három különböző attitűdöket takar az érdemi döntés meghozatala és a hatályon kívül helyezés intézményéhez való viszonyulás vonatkozásában.
A harmadik, záró rész kitekintés formájában azt vizsgálja, hogy a Pp. hatályos szabályozásának mozgásterében a fél számára milyen jogorvoslati (perorvoslati) eszközöket biztosít annak esetére, ha az eljárásban részt vevő személy tisztességes eljáráshoz fűződő jogát sértő anyagi pervezetés valósul meg az elsőfokú eljárásban. A kitekintés végén a jogszabály következetes alkalmazása mellett igyekszem egy ideális értelmezési végeredményt megadni.

– Hogyan érzeted magad a versenyen, hogyan vélekedsz az ott elért eredményeidről?
– A verseny nagyszerű hangulatban telt, a győri egyetem nagy szeretettel fogadott valamennyiünket, rengeteg hallgatót ismerhettünk meg más egyetemekről. Az eredmények vonatkozásában a II. helyezésre büszke vagyok, egyedüli szegedi indulóként megtiszteltetés volt képviselni az ÁJTK-t a versenyen.

– Milyen nehézségekbe ütköztél a dolgozat megírása során, mennyi időbe telt, még felgöngyölítetted a témát?
– A dolgozat megírásának velejét a nagyszámú BH feldolgozása képezte, ez volt az igazi kihívás. Volt pár nagyon friss szakcikk, ítélőtáblai kollégiumi vélemény, aminek az értelmezése kivételesen nehéz volt, ám ezek később mind hasznos és nélkülözhetetlen forrásanyagát jelentették a dolgozatomnak. A téma teljes feldolgozása nagyjából 3 és fél, 4 hónap munkája volt, ezt azonban megelőzte a téma pontos keretezése, amely egy féléves időtartamot ölelt fel.


– Mi gondolsz, mitől innovatív, újszerű az a téma, amit feldolgoztál?
– Aki polgári eljárásjoggal foglalkozik, tisztában van az anyagi pervezetés fogalmával: egy rendkívül fontos perjogi intézmény, a bírókat megillető fontos eszköz, mely azonban számos megválaszolatlan kérdést rejt magában. A dolgozat egy olyan területtel foglalkozott, mely az elmúlt években kiforrott gyakorlat legnagyobb részét megvizsgálva kívánt innovatív megállapításokat tenni.


– Tanulmányaid befejezése után szeretnél-e tudományos pályára lépni?
– Egyelőre az ügyvédi hivatás mellett döntöttem, de nem szeretném megszakítani a kapcsolatot az egyetemi közösséggel, hiszen rengeteget köszönhetek neki. Szerencsémre konzulensem, Dr. Szivós Kristóf is szeretne további együttműködést kiépíteni, így bízom benne, hogy lesz még alkalmunk a közös munkára.


Pósa Tamara

Aktuális események

Kapcsolódó hírek