Bezár

Hírek

SportoLAW2_logo

Pályázati felhívás SZTE ÁJTK Sportösztöndíj

Pályázati felhívás SZTE ÁJTK Sportösztöndíj

2023. február 10.
3 perc


A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Kar Hallgatói Önkormányzatával együttműködésben Sportösztöndíj pályázatot hirdet a Kar alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2022/23-as tanév tavaszi félévében.


§  A pályázat célja:

A pályázat célja a Kar hallgatóinak ösztönzése az eredményes tanulás mellett a magasabb szintű sportolásra, fizikai aktivitásra, illetve a rendszeres testmozgásra, továbbá a Kari sportélet, valamint a Kar népszerűsítése


§  A pályázás feltételei:

A pályázaton részt vehet a Kar bármely, teljes idejű alap-, mester-, vagy osztatlan képzésének nappali tagozatán, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázati időszakot megelőző félévben legalább 3.50-s hagyományos tanulmányi átlagot teljesített és tanulmányai mellett kimagasló sporteredményeket ért el.

Pályázni a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti amatőr vagy hivatásos versenyszerű sportoló kategóriában lehet.


 • Versenyszerűen sportolónak minősül az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt.
  • Hivatásos sportolónak minősül az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.
  • Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.

§  A pályázat benyújtása:

§ Sportösztöndíjban részesülők köre, az ösztöndíj mértéke:
 • Sportösztöndíjban részesülők körét a Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok alapján állapítja meg.
 • A jelen felhívás 2. sz. mellékletét képező pontrendszer alapján az ösztöndíjat elnyert pályázó, az elért pontszámától függően, de legfeljebb 150.000,- Ft egyszeri, eseti juttatásban részesül.

§ A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Kar Dékánja által delegált két oktatóból, a Hallgatói Önkormányzat által delegált két hallgatóból, valamint az SZTE Sportközpont által delegált testnevelő tanárból álló, öt tagú Bíráló Bizottság bírálja el.


 • A pályázat során csak a pályázati kiírást megelőző egy évben elért eredmények jelölhetőek meg. Ez alól kivételt képez az Olimpia, valamint az Egyetemi Világbajnokság, amely esetben a pályázati időszakot megelőző 4 éves időintervallum számít.
 • A pályázat során minden eredményt megfelelően igazolni kell, igazolások hiányában az adott eredményt a pályázat szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
 • A pályázónak a pályázat során benyújtott igazolások eredeti példányával rendelkeznie kell, és kérés esetén azt a Bíráló Bizottságnak be kell mutatnia.
 • A hiányos vagy valóságtól eltérő, az eredetivel nem megegyező tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A Bíráló Bizottság végső döntését a pályázati felhívásban foglalt rendelkezések betartásával, a 2. sz. mellékletet képező pontrendszer alapján hozza meg.

A Bíráló Bizottság döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak.


§  Az ösztöndíjban részesülők kötelezettsége:

Az Sportösztöndíjat elnyert hallgatók vállalják, hogy a 2023-as naptári évben aktívan részt vesznek a Kar közösségszervezésében, a Kar és a Kari sportélet népszerűsítésében.

A pályázatot elnyert hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy ezirányú megkeresés esetén havonta egy alkalommal legalább egy perces időtartamban a Kar online (facebook, instagram, honlap) és offline (kari újság) felületein való megjelenésre rendelkezésre áll, mely megjelenést a Kar jogosult a Kar hírnevének öregbítése/marketingtevékenység folytatása céljából felhasználni.


§  A pályázattal kapcsolatos adatkezelési szabályok

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési szabályokat a pályázati felhívás 3. sz. melléklete tartalmazza.


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 01.


Mellékletek:

I.sz. Melléklet Igazolások és kötelező mellékletek

II.sz. Melléklet Pontrendszer

III.sz. Melléklet sportosztondij_altalanos_adatkezelesi_tajekoztatoSzeged, 2023. február 10.
Prof. Dr. Görög Márta
Szrnka Alíz
Dékán
Elnök, SZTE ÁJTK HÖKA pályázati felhívás az alábbi linken elérhető (pdf)

kari_logo hok_logo kari_logo

Aktuális események

Kapcsolódó hírek