Szakdolgozati témák


Az intézeti szakdolgozat-szabályzatot az alábbi linken találják!!


Prof. Dr. Görög Márta

1. Mesterséges intelligencia a magánjogban

Artificial intelligence in private law

2. Robotika, önvezető járművek magánjogi kérdései

Robotics, private law issues of self-propelled vehicles

3. Szellemi tulajdonjog, innovációs jog

Intellectual property rights, innovation law

4. Felelősségtan

Private liability

5. Nem vagyoni kár, sérelemdíj

Non pecuniary loss

Tantárgyi előfeltételek: 1-3. témánál Polgári jog III.; 4-5. témánál Polgári jog II.

Prof. Dr. Szabó Imre

1. A polgári peres eljárás alapelvei

Principles of civil procedure

2. Az észszerű idő követelményének elméleti és gyakorlati problémái a polgári peres eljárásban

Theoretical and pragmatic issues of the requirement of reasonable time in civil procedure

3. Jogi segítségnyújtás a polgári jogi igényérvényesítéshez

Legal aid to enforce a civil law claim

4. Osztott perszerkezet a polgári perben

Divided civil lawsuit

5. A perfelvétel lehetséges útjai az új polgári perrendtartásban

The potential ways of appearance in the new code of civil procedure

6. A jogsértő bizonyítási eszközök felhasználhatósága a polgári perben

Usability of illegal means of evidence in civil suit

7. A szakértői bizonyítás a polgári perben

Expert testimony in civil suit

8. A jogerő problematikája a polgári perekben

The problems of force of law in civil suits

9. Rendkívüli jogorvoslatok a polgári eljárásjogban

Extraordinary legal remedy in civil procedure

10. Kollektív igényérvényesítés

Collective redress

11. Szabadon választott téma

Any other optional topic

Tantárgyi előfeltételek: minden témánál Polgári eljárásjog I.

Dr. Farkas Csaba

1. A korlátolt felelősségű társaság személyegyesítő jegyei

Personal marks of the limited liability company

2. A vezető tisztségviselő felelőssége

Liability of the senior officer/executive officer

3. Öröklési jogi kérdések a társasági jogban

Inheritance law issues in company law

4. Szabadon választott téma

Other, freely chosen topics

Tantárgyi előfeltételek: minden témánál Polgári jog III.

Dr. Hegedűs Andrea

Családi jogból: a témák tantárgyi előfeltétele: Polgári jog II. sikeres vizsga és Családi jog vizsga legalább jó (4) eredménnyel

1. A családjogot érintő alapelvek érvényesülése a gyakorlatban

Application of the principles of family law in practice

2. A házastársi közös vagyon használata, kezelése, az azzal való rendelkezés és felelősség kérdései a törvényes vagyonjogi rendszerben

The use, handling, disposition and responsibility issues of the spouse's community property in the legal property regime

3. Szülői felügyeleti jog rendezésének lehetőségei

Possibilities to arrange parental custody cases

4. A feldúltság elvének érvényesülése a magyar bontójogban és a közös megegyezésen alapuló bontás szabálya; a házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének különbözőségei

The application of the principle of frustrations in the Hungarian law of divorce and the rules of separation based on common understanding; differences in the dissolution of marriage and registered civil partnership

5. Egyéb, a témavezetővel egyeztetett, szabadon választott téma

Other freely chosen topic agreed with the supervisor professor

Öröklési jogból: a témák tantárgyi előfeltétele a Polgári jog IV. kurzus legalább jó (4) eredménnyel való teljesítése

1. Egyes végintézkedés fajták elméleti és gyakorlati kérdései

Theoretical and practical aspects of wills

2. Egyéb, a témavezetővel egyeztetett, szabadon választott téma

Other freely chosen topic agreed with the supervisor professor

Dr. Kaprinay Zsófia

1. A civil szervezetek aktuális kérdései

The actually questions of civil organizations

2. A vezetők tisztségviselők és tagok felelőssége egyesületeknél

Liability of the executive officer and members of the associations

3. A lakásbérleti szerződés

The flatrent contract

Tantárgyi feltételek: 1-2. témánál Polgári jog II.; 3. témánál Polgári jog III.

Dr. Pákozdi Zita

1. Alapelvek; A pénzbírság szankciója az alapelvi fejezetben

The principles in the civil procedure; The fine in the chapter of principles

2. Alapelvek; Az igazmondási kötelezettség és megsértésének szankciója

The principles in the civil procedure; Obligation of truthfullness and its violation's sanction

3. Képviselet; Új képviseleti szabàlyok a Pp.-ben

Representation; The new rules of the represantion in the hungarian civil procedure

4. Keresetindítás; A keresetlevél kellékei a régi és az új Pp. alapján

The lawsuit; The elements of the lawsuits according to the old and new civil procedure's code

5. Keresetindítás; Az érvényesíteni kívánt jog megjelölésének kérdései

The lawsuist; Questions in the field of the determineing of the cause of action

6. Határozatokhoz fűződő joghatások; Az anyagi jogerőhatás a jogalap szempontjából

Representation; The new rules of the represantion in the hungarian civil procedure

7. Másodfokú eljárás; A felülbírálati jogkörök nevesítése a törvényben

The procedure in the second instance; The scope of review in the code

Tantárgyi feltételek: minden témánál Polgári eljárásjog I.

Dr. Varga Imre

1. Személyállapoti perek szabályozása

Regulation of personal lawsuits

2. Perköltség, ügyvédi díj kérdése

Litigation costs, attorney fees

3. Társult perek aktuális kérdései

Current issues of group litigation

4. A perfelvételi szak szabályozása

Regulation of litigation

Tantárgyi előfeltételek: minden témánál Polgári eljárásjog I.