Jogász szak osztatlan képzés kötelező szakmai gyakorlata

Tájékoztató nappali és levelező jogász hallgatók számára a szakmai gyakorlat teljesítéséhez

1. A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének kredittel nem honorált feltétele (kritérium-feltétel).


2. A szakmai gyakorlat kötelezettsége minden hallgatóra kiterjed. A korábban jogász szakon szerzett szakmai gyakorlat elismertetése a Tanulmányi Bizottságtól kérelmezhető. Más szakon szerzett szakmai gyakorlat elismertetése nem kérelmezhető.


3. A szakmai gyakorlat megkezdésének előfeltétele:
- OSZKJOG-1 képzés esetében: a Polgári jog II., a Büntetőjog II., és az Alkotmányjog II. tárgyak teljesítése
- OSZKJOG_N képzés esetében: a Polgári jog II., az Alkotmányjog II. és a Büntetőjog különös rész I. tárgyak teljesítése
- OSZKJOG_L képzés esetében: a Polgári jog II., az Alkotmányjog II. és a Büntetőjog különös rész I. tárgyak teljesítése
- OSZKJOG képzés esetében: a Polgári jog II. (Kötelmi jog általános rész), a Büntetőjog II., és az Alkotmányjog II. tárgyak teljesítése


4. A szakmai gyakorlatnak Neptun rendszerben történő felvételére és teljesítésének igazolására az utolsó aktív félévben kerülhet sor.
A teljesítés – a tárgyi előfeltételek teljesítését követően – korábbi félévekben is történhet. A szakmai gyakorlat szemeszteren kívül (július és augusztus hónapokban) is teljesíthető.


5. A szakmai gyakorlat időtartama 6 hét, amely egybefüggően vagy 2 x 3 hetes bontásban teljesíthető, és különböző gyakorlati helyen is letölthető.
A 3-3 hét gyakorlat teljesítését külön-külön nyomtatványon kell leigazoltatni a gyakorlati helyen. Abban az esetben is, ha a 2 x 3 hét szakmai gyakorlatot ugyanazon gyakorlati helyen töltötte a hallgató.
A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról („Igazolás Szakmai gyakorlat teljesítéséről_osztatlan és alapképzések” című nyomtatvány).


6. A szakmai gyakorlat teljesíthető igazságügyi, közigazgatási vagy egyéb hatósági, jogalkalmazó szervnél (bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, kormányhivatal, polgármesteri hivatal, rendőrség, minisztériumok, országos főhatóságok, gazdálkodó szervezetek jogtanácsosai mellett, stb.) feltéve, hogy a gyakorlatvezető jogi szakvizsgával is rendelkező jogász, aki a fogadó szervnél, intézménynél jogi, jogalkalmazással összefüggő feladatokat lát el. A gyakorlat akkor fogadható el, ha a gyakorlatot végző hallgató feladatait jogi, jogalkalmazással összefüggő feladatok teszik ki.
A szakmai gyakorlat külföldi gyakorlati helyen történő teljesítéséhez a Tanulmány Bizottság előzetes engedélye szükséges.


7. A gyakorlat elsősorban a hallgató saját, egyéni szervezésében tölthető le, az általa választott helyen és időben, amennyiben a fogadó szerv elegendőnek tartja ehhez a Kar Tanulmányi Osztálya által kiadott igazolást a hallgatói jogviszony fennállásáról (ld.: „Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez” című nyomtatvány). A nyomtatvány a Tanulmányi Osztályon hitelesíthető.


8. Amennyiben a hallgató a fenti módon egyénileg, saját szervezésben nem tudja gyakorlatát teljesíteni, akkor fordulhat az SZTE ÁJTK Karrier Irodájához (kapcsolattartó: Dr. Visontai-Szabó Katalin egyetemi adjunktus, elérhetőségek: szteajkkarrier@gmail.com; visontai@juris.u-szeged.hu), illetve az Alkotmánybíróságon letöltendő gyakorlattal kapcsolatban Dr. Sulyok Márton egyetemi adjunktushoz (elérhetőség: msulyok@juris.u-szeged.hu). A fenti elérhetőségeken tájékozódhat azon fogadó intézményekről, akivel a Kar már felvette a kapcsolatot szakmai gyakorlatok teljesítéséhez, és szükség esetén segítséget kaphat a gyakorlat megszervezésében is.


9. A kötelezően előírt 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítésére a Kar elfogadja az SZTE ÁJTK Karrier Iroda szervezésében, szakmai gyakornoki program keretében eltöltött gyakorlati időt is. Ez esetben a szakmai gyakorlat elfogadásához az „Igazolás Szakmai gyakorlat teljesítéséről_osztatlan és alapképzések” című nyomtatványt kell kitölteni és mellékelni hozzá az SZTE ÁJTK Karrier Iroda által kiállított tanúsítvány fénymásolt példányát.


10. A 6 hetes kötelező szakmai gyakorlat letölthető a fővárosi, kerületi és a járási ügyészségeken, továbbá a főügyészségeken is. Az ügyészségek a szakmai gyakorlatra azokat a hallgatókat tudják fogadni, akik büntetlen előéletűek és nem folyik ellenük büntetőeljárás. A hallgatónak a gyakorlatra jelentkezéskor a „Nyilatkozat ügyészségi szakmai gyakorlathoz” nyomtatványt (letölthető a Kar honlapjáról) kitöltve át kell adnia a gyakorlóhelyként választott ügyészségi szervezeti egység vezetőjének. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetén a hallgatót nem fogadják.


11. Azon levelezős hallgatók esetében, akiknek állandó munkahelye szakmai gyakorlóhelyként is funkcionálhat, és a munkahelyén jogalkalmazással összefüggő feladatokat lát el, a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése elfogadható a felettes jogász munkáltatójának ez irányú hiteles igazolása alapján is. A munkahelyen teljesített szakmai gyakorlat esetében is 2 x 3 hét gyakorlatot kell leigazoltatni külön-külön nyomtatványon. A teljesítés igazolására szolgáló nyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról („Igazolás Szakmai gyakorlat teljesítéséről_osztatlan és alapképzések” című nyomtatvány).


12. A szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat a képzés utolsó félévének megkezdésekor a kari naptárban megjelölt határidőig, a záróvizsgákat megelőzően a szakdolgozattal együtt kell leadni a Kar Tanulmányi Osztályán. 13. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos egyéb kérdésekkel kereshető: Dr. Visontai-Szabó Katalin egyetemi adjunktus elérhetőségek: visontai@juris.u-szeged.hu, szteajkkarrier@gmail.com