Tanszéki hirdető

 

I. Statisztikai és Demográfiai Tanszék évfolyam és szakdolgozati témái

A tanszék örömmel fogad, szakdolgozókat, évfolyamdolgozókat, kutatási tevékenységet folytatni akaró hallgatókat az általános statisztika, szakstatisztikák (társadalomstatisztika, igazságügyi statisztika, gazdaságstatisztika), demográfia és jogi informatika területéről. Témakínálat:

habil dr. Gyémánt Richárd, egyetemi docens

1. A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai

2. Magyarország népesedéstörténete

3. Népmozgalmi folyamatok Magyarországon. illetve az Európai Unióban

4. Nemzetiségi és vallás-felekezeti statisztika

5. Családstatisztika és párkapcsolatok

6. Egészségügyi statisztika, fogyatékosság

7. Kultúrstatisztika

 

Prof. dr. Katona Tamás, professor emeritus

1. A népesedéspolitika célja, lehetséges eszközei

2. A nemzetközi migráció alakulása a múlt század  kezdete óta

3. A jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztettség helyzete az Európai Unió tagországaiban

4. A bűnügyi statisztika eszköztárának változásai

5. A népesség képzettségi szintjének változásai

 

habil. dr. Kovács Péter, egyetemi docens

1. Az informatika jogi alkalmazási lehetőségei, chatbotok, mesterséges intelligencia

2. Jogi informatikai trendek, kihívások

3. Számítógépes bűnözés

4. Idősödő társadalom

5. Statisztika elemzések

 

Dr. Szondi Ildikó, egyetemi docens

1. A magyar diaszpóra helyzete, a diaszpórák demográfiai és tarsadalomstatisztikai mutatói

2. Lakáshelyzet és lakásviszonyok a mai Magyarországon, és nemzetközi összehasonlitasban

3. Igazságügyi statisztikai témakörök, és a bünözés össszefüggése a demográfiai faktorokkal

4. Egyes települesek, területek (országok és régiók) demográfiai vagy társadalomstatisztikai bemutatása

5. Oktatási - és kulturális statisztikai témakörök, és ezek összefüggése a demográfiai helyzettel.

A témákról bővebb felvilágosítást a témavezetők adnak. Szakdolgozat esetében a  témaválasztáshoz a megfelelő űrlap kitöltése mellett egy fél-1 oldalas összefoglalót szükséges benyújtani a feldolgozandó témáról (a téma rövid bemutatása, célkitűzések, kutatási kérdés, szerkezet, főbb szakirodalmak), illetve egy nyilatkozatot arról, hogy a jelölt megismerte a szakdolgozatvédés speciális tanszéki követelményeit.

 

II. A Szakdolgozatvédés speciális követelményei a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken ÁJTK hallgatói számára

 

Jelen dokumentumban az ÁJTK hallgatói által a Statisztikai és Demográfiai Tanszéken készített szakdolgozatok védésével kapcsolatos speciális elvárásokat foglaltuk össze.

 1. A szakdolgozatot a védés előtt legalább 2 héttel elektronikusan is be kell adni a Tanszékre. Ez Coospace-n keresztül, vagy adathordozó segítségével is történhet. E nélkül a védés nem folytatható le.
  1. célját,, aktualitását, időszerűségét
  2. szerkezetét,
  3. a megértést segítő fogalmakat,
  4. a szakdolgozó munkáját,
  5. a dolgozat főbb eredményeit, következtetéseit,
  6. a jelölt javaslatait, véleményét.
 2. A szakdolgozatvédés célja, a szakdolgozat bemutatása, annak igazolása, hogy ez a jelölt önálló munkája, kihangsúlyozva a dolgozat

 

2. A védés során a hallgatónak a dolgozatát prezentáció formájában kell bemutatnia, mely vagy PowerPoint, vagy Prezi segítségével készült.

3. A szakdolgozat bemutatására a jelöltnek 8 perce van. Az idő leteltekor a bizottság a prezentációt megszakítja.

4. Mivel a prezentáció során a jelölt a munkásságát, a témában való jártasságát mutatja be, így a prezentáció szövegének akár diáról, akár papírról történő felolvasása nem elfogadható.

5. A prezentációt vita követi. A vitában a jelöltnek a bizottság kérdéseire, észrevételeire kell reagálnia.

6. A prezentációban szereplő diák összeállításakor vegye figyelembe, hogy a diasor szemléltetésre, illetve a prezentáció segítésére szolgál, így egy-egy dia ne tartalmazzon 10 sornál hosszabb szöveget.

7. A prezentációban szemléltetésként elvárt néhány ábra vagy táblázat alkalmazása, azonban a prezentációban a statisztikai formai követelményeket (cím, forrás, feliratok, mértékegység, stb.) be kell tartani.

8. A szakdolgozatvédés előtt a tanszék a dolgozatokat előopponenciára küldi.

9. Értékelés során a szakdolgozat tartalma, az előírt formai követelmények betartása, a szakdolgozatvédésen nyújtott teljesítmény, a témavezető és az opponensek értékelése is figyelembe vételre kerül.  Amennyiben a szerző plagizál és ez bizonyítást nyer, a szakdolgozatvédés eredménye elégtelen.

 

Jelen elvárások a kar által meghatározott általános szakdolgozati szabályzattal együttesen érvényesek.

 

Szeged, 2019. június 24.

Dr. Kovács Péter

tanszékvezető

egyetemi docens

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *