Bezár

Hírarchívum

SPORTOLAW

Sportösztöndíj - pályázati felhívás

Sportösztöndíj - pályázati felhívás

2024. január 26.
3 perc

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Kar Hallgatói Önkormányzatával együttműködésben Sportösztöndíj pályázatot hirdet a Kar alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, nappali tagozaton, valamint állami ösztöndíjas doktori képzésben tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2023/24-es tanév tavaszi félévében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 17.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A pályázathoz kapcsolódó részletes dokumentumok:

 • A pályázat célja:

A pályázat célja a Kar hallgatóinak ösztönzése az eredményes tanulás mellett a magasabb szintű sportolásra, fizikai aktivitásra, illetve a rendszeres testmozgásra, továbbá a Kari sportélet, valamint a Kar népszerűsítése.

 • A pályázás feltételei:

A pályázaton részt vehet a Kar bármely, teljes idejű alap-, mester-, vagy osztatlan képzésének nappali tagozatán, vagy állami ösztöndíjas doktori képzésén aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a pályázati időszakot megelőző félévben legalább 3.50-s hagyományos tanulmányi átlagot teljesített és tanulmányai mellett kimagasló sporteredményeket ért el.

Pályázni a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti amatőr vagy hivatásos versenyszerű sportoló kategóriában lehet.

 • Versenyszerűen sportolónak minősül az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt.
  • Hivatásos sportolónak minősül az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.
   • Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.
 • A pályázat benyújtása:
  • A pályázat benyújtására a modulo rendszerben erre a célra kialakított űrlapon van lehetőség.
  • A pályázat elválaszthatatlan részét képezik a pályázati felhívásban szereplő, kötelezően benyújtandó igazolások és mellékletek. (Az igazolások listája a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képezi).
  • Egy hallgató az adott pályázati időszakban csak egy pályázatot nyújthat be.
  • A pályázat benyújtásának feltétele az aktív hallgatói jogviszony.
 • Sportösztöndíjban részesülők köre, az ösztöndíj mértéke:
  • Sportösztöndíjban részesülők körét a Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok alapján állapítja meg.
  • A jelen felhívás 2. sz. mellékletét képező pontrendszer alapján az ösztöndíjat elnyert pályázó, az elért pontszámától függően, de legfeljebb 150.000,- Ft egyszeri, eseti juttatásban részesül.
  • Az ösztöndíj kifizetése a pályázati időszak végén (várhatóan 2024 júniusa), a pályázat elnyerésével vállalt kötelezettségek teljesítésével kerül kifizetésre.
 • A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Kar Dékánja által delegált két oktatóból, a Hallgatói Önkormányzat által delegált két hallgatóból, valamint az SZTE Sportközpont által delegált testnevelő tanárból álló, öt tagú Bíráló Bizottság bírálja el.

 

 • A pályázat során csak a pályázati kiírást megelőző egy évben (2023. február 01-től) elért eredmények jelölhetőek meg. Ez alól kivételt képez az Olimpia, valamint az Egyetemi Világbajnokság, amely esetben a pályázati időszakot megelőző 4 éves időintervallum számít.
 • A pályázat során minden eredményt megfelelően igazolni kell, igazolások hiányában az adott eredményt a pályázat szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
 • A pályázónak a pályázat során benyújtott igazolások eredeti példányával rendelkeznie kell, és kérés esetén azt a Bíráló Bizottságnak be kell mutatnia.
 • A hiányos vagy valóságtól eltérő, az eredetivel nem megegyező tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A Bíráló Bizottság végső döntését a pályázati felhívásban foglalt rendelkezések betartásával, a 2. sz. mellékletet képező pontrendszer alapján hozza meg.

A Bíráló Bizottság döntésével szemben nincs helye jogorvoslatnak.

 • Az ösztöndíjban részesülők kötelezettsége:

Az Sportösztöndíjat elnyert hallgatók vállalják, hogy a 2023/24-es tanév tavaszi félévében aktívan részt vesznek a Kar közösségszervezésében, a Kar és a Kari sportélet népszerűsítésében.

A pályázatot elnyert hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy ezirányú megkeresés esetén havonta egy alkalommal legalább egy perces időtartamban a Kar online (facebook, instagram, honlap) és offline (kari újság) felületein való megjelenésre rendelkezésre áll, mely megjelenést a Kar jogosult a Kar hírnevének öregbítése/marketingtevékenység folytatása céljából felhasználni.

 • A pályázattal kapcsolatos adatkezelési szabályok

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési szabályokat a pályázati felhívás 3. sz. melléklete tartalmazza.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Kapcsolódó hírek