Bezár

Felvételizőknek

Versenyek és pályázatok joghallgatók (ill. középiskolai tanulók) részére

Versenyek és pályázatok joghallgatók (ill. középiskolai tanulók) részére

2020. december 03.
10 perc

Az egyetemi évek alatt – sőt akár már azt megelőzően is – számos nemzetközi, országos, regionális, valamint egyetemi szintű tanulmányi verseny kínálkozik a hallgatók (ill. középiskolai diákok) számára. A versenyekre való felkészülést Karunk kiváló oktatói segítik, így egyedülálló lehetőség biztosítva arra, hogy a hallgatóink – szakmai irányítás és felügyelet mellett – fejleszthessék jogi tárgyú kompetenciáikat, elmélyíthessék ismereteiket és próbára tehessék tudásukat.


Az egyetemi mindennapokban a tanulmányi versenyek mellett még kiemelkedő szerepet töltenek be a hallgatók részére kiírt tudományos pályázatok, valamint ösztöndíjprogramok, amelyek a szakmai fejlődés mellett az egyetemi tanulmányokkal járó anyagi megterhelést is enyhíthetik.


Az alábbiakban – áttekintő jelleggel – informálódhatnak az érdeklődő szülők és jövőbeli joghallgatók a rendszeresen megrendezésre kerülő tanulmányi versenyekről, valamint tudományos tárgyú témában kiírt pályázatokról, illetőleg ösztöndíjakról.

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett tanulmányi versenyek

 

1) Polgári anyagi jogi, perszimulációs és Activity verseny

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete

 

E verseny keretében hallgatóinknak teljes polgári jogi tanulmányaik során lehetőségük nyílik, hogy aktuális tanulmányiaknak megfelelő, jó hangulatú megmérettetésen, gyakorlati formában alkalmazzák megszerzett elméleti tudásukat. A verseny célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok a hallgatók, akik felkészültségük, kiállásuk, érvelő- és meggyőzőkészségük okán a legjobbnak bizonyulnak. A versenyen helyezést elérő hallgatók vizsgakedvezményben részesülnek, míg a legjobbak lehetőséget kapnak arra, hogy képviseljék a szegedi jogi kart az évente megrendezésre kerülő Országos Polgári Anyagi Jogi, Perszimulációs és Activity Versenyen, amelyen a hazai jogi felsőoktatás valamennyi jogi karának hallgatója megméretteti magát.


A 2. és 3. éves hallgatóink számára elsősorban a Polgári Anyagi Jogi Versenyt ajánljuk, amelyen a hallgatóknak egy érdekesebb anyagi jogi problémát kell feldolgozniuk, majd megoldásukat bemutatni a zsűri számára. 4. éves hallgatóinknak az Eljárásjogi Perszimulációs Versenyt ajánljuk, ahol elsősorban az eljárásjogi szabályok alkalmazását értékeli a zsűri. 5. éves hallgatóinknak a Komplex (Anyagi és Eljárásjogi) Verseny keretében nyílik lehetőségük arra, hogy megszerzett anyagi és eljárásjogi ismereteiket felhasználva egy bírósági tárgyalást szimulálva mérettessék meg magukat.


Az Activity Verseny különösen nagy népszerűségnek örvend minden évben, hiszen a háromfős csapatokban a közkedvelt Activity játék szabályain alapuló polgári jogi fogalmakat kell a versenyzőknek mutogatás, rajzolás vagy körülírás útján megfejteniük.

 

2) SZTE Állam- és Jogtudományi Kari Prezentációs Verseny

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

A verseny célja, hogy a hallgatók új prezentációs technikák elsajátítása mellett mélyíthessék egy-egy szakjogági területen belül ismereteiket.

 

3) Fogyasztóvédelmi alapismeretekkel kapcsolatos vetélkedő középiskolai tanulók számára. (Öt dolog, amit mindenképpen tudnod kell, ha webáruházból rendelsz)

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Üzleti Jogi Intézete

 

Tudománynépszerűsítő program és vetélkedő a középiskolások beiskolázása céljából, amiben bemutatásra kerülnek azok a fogyasztóvédelmi rendelkezések, amelyek az internetes vásárlások esetében alkalmazandóak. Ennek körében bemutatjuk és elmagyarázzuk az internetes vásárlás előnyeit és kockázatait, kitérünk a fogyasztói döntések befolyásolására használt egyes reklámmódszerekre is. A program strukturáltan felépített a megcélzott középiskolások elérését támogató digitális módszerek és eszközök alkalmazása mellett.

 

4) Koronavírus és Politika - A járvány társadalmi következményei. Poszterverseny középiskolai tanulók számára

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék

 

A Politológiai Tanszék rendszeresen szervez középiskolások számára poszterversenyt, illetve ennek a rendezvénynek a keretében résztvevőként meghívja – elsősorban a történelem tanárok és a Történelemtanárok Egylete segítségével – az érdeklődő diákokat és tanáraikat.

 

5) Mikulás-napi alapjogi verseny / Húsvéti alkotmányjogi (államszervezeti) verseny

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közjogi Intézet

 

E tanulmányi versenyek mind a kartörténeti-közéleti, mind pedig a tananyaghoz kötődő specifikus tárgyi tudás játék-alapú méréséhez szolgálnak alapul, amelyek keretében a hallgatók szélesíthetik alkotmányjogi ismereteiket.

 

6) Közigazgatási jogi verseny

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Közjogi Intézet

A versenyen háromfős csapatok vesznek részt. A tanulmányi versenyek lokális jellegűek, az őszi félévben a közigazgatás alapvető szervezeti, működési és funkcionális kérdései állnak a középpontban, a tavaszi félév pedig a hatósági eljárásjogi ismeretek minél szélesebb körű alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Kétfordulós a megmérettetés, az első írásbeli, míg a második, szóbeli forduló már teret enged a szóbeli érvelés lehetőségével a meggyőzés erejének.

 

7) Both Ödön Közjogtörténeti Emlékverseny középiskolai tanulóknak

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar

 

A verseny célja: a jog- és politikatörténet, valamint a közügyek és a jogrendszerek, illetőleg a jogi és államtudományi stúdiumok iránt érdeklődő középiskolás tanulók számára lehetőséget nyújtson, hogy már az egyetemi tanulmányaik megkezdése előtt elmélyíthessék jogtörténeti ismereteiket és szélesíthessék jogi gondolkodási horizontjukat.

 

A tanulmányi versenyre a szervezők 11. és 12. osztályos tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezését várják az ország valamennyi középiskolájából. A verseny megrendezésének időpontja minden év január hónapja.

 

8) Diákköri konferencia középiskolás tanulók számára

 

Szervező: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék

 

A rendezvény célja, hogy a jogtudomány iránt érdeklődő középiskolai tanulókat már az egyetemi stúdiumuk megkezdését megelőzően megismertessék a jogtörténeti kutatások alapjaival.

 

Országos (és nemzetközi) tanulmányi, ill. perbeszédversenyek

 

1) ICC Moot Court Competition (ICC MCC)

 

Szervező: Grotius Centre for International Legal Studies

 

Az ICC Moot Court Competition-t évente rendezik meg a Nemzetközi Büntetőbíróság székhelyvárosában, a hollandiai Hágában. A verseny írásbeli és szóbeli fordulókból áll. Először az írásbelire kerül sor, ahol minden oldal képviselőjének egy beadványban kell összefoglalnia az álláspontját. A szóbeli fordulókra Hágában kerül sor a fent említett időszakban. Ez a szakasz összesen 4 fordulóból áll, kezdve a szóbeli előfordulókkal. Ekkor a csapat tagjainak összesen hat alkalommal, szóban kell előadniuk érveiket, azaz mindegyik perbeli oldal képviselője két-két alkalommal szólal fel. Az előzetes szakaszból, az írásbeli beadványok pontjait is beleszámolva, a legjobb 27 csapat jut tovább a negyeddöntőbe. Innen 9 csapat jut az elődöntőbe, ahonnan a 3 legjobb csapat juthat be a döntőbe.

 

2) Jog a gyakorlatban - hallgatói jogesetmegoldó szakmai tábor

 

Szervező:Spaientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

 

A 4 napos esemény keretében a hazai és a kolozsvári jogi kar hallgatói mérik össze tudásukat, a verseny mellett azonban lehetőség nyílik Erdély felfedezésére és a leendő kollégák megismerésére is.


 

3) Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium Alkotmánybírósági Szimulációs Versenye

 

Szervező: Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium

 

Az AB teljes ülésének szimulációja keretében az ország összes, a versenyben részt vevő jogi karáról delegált csapatok mérhetik össze alkotmányjogi tudásukat.

 

4) Országos Agrárjogi Jogesetmegoldó és Perbeszéd Versenyen

 

Szervező: vándorrendezvény, minden évben az ország egyik állam- és jogtudományi kara bonyolítja le

 

A verseny célja az agrárjog iránt érdeklődő hallgatók gyakorlati célú ismereteinek elmélyítése.

 

5) Miskolci Jogi Disputa Verseny

 

Szervező:Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

 

A Disputa Verseny azt a célt szolgálja, hogy a résztvevő versenyzők fejlesszék vitakészségüket, ismereteiket bővítsék, továbbá a csapatban való együttműködéshez szükséges kooperatív kompetenciáikat erősítsék.

 

6) Dr. Nagy László magánjogi érvelési verseny

 

Szervező: Dr. Nagy László Alapítvány

 

A verseny célja, hogy lehetőséget biztosítson tehetséges joghallgatóknak a képességeik bemutatására a magas szintű jogászi érvelésben és egyben hozzájáruljon a fiatalon elhunyt zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének megőrzéséhez.

 

7) Lawyer-for-a-Day, a DLA Piper Hungary jogesetmegoldó versenye

 

Szervező: A DLA Piper jogi iroda

 

A verseny célja, hogy valós irodai munkakörnyezetben, teljesen életszerű feladatokon keresztül nyújthassunk bepillantást az iroda mindennapi munkájába. Ezen túlmenően pedig idén került megrendezésre a verseny első nemzetközi döntője is, amely keretében európai DLA Piper irodák csapatai mérhették össze tudásuk és képességeik.

 

Tudományos pályázatok és ösztöndíjak

 

1) Mailáth György Tudományos Pályázat

 

Kiíró: Országos Bírósági Hivatal

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró, a Magyar Királyi Curia egykori elnöke emlékére 2014-től évente tudományos pályázatot ír ki.


A pályázat keretében joghallgatók, valamint a bírósági dolgozók külön szekciókban nyújthatnak be tanulmányokat polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban. A témajavaslatok minden esetben szervesen kapcsolódnak a bírósági gyakorlathoz. A dolgozatokkal szemben alapvető elvárás a választott kérdéskör tudományos igényű feldolgozása. A pályamunkákat Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a bírósági szervezetrendszer valamennyi szintjét képviselik.

 

2) Kozma Sándor Tudományos Pályázat

 

Kiíró: Legfőbb Ügyészség

 

A pályázaton részt vehet minden, az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató. Minden pályázó csak egy, magyar nyelvű tanulmányt nyújthat be, akár önállóan, akár társszerzőségben pályázik. A tanulmányok terjedelme legfeljebb 80 gépelt oldal lehet, amely tartalmazza a lábjegyzeteket és az irodalomjegyzéket is. A választható témák minden évben az ügyészség központi honlapján kerülnek közzétételre.

 

3) Új Nemzeti Kiválósági Program

 

Kiíró: Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

3.1. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj:

 

Célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás.


3.2. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj:

 

Célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.


3.3. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj:

 

Célja a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

 

4) Magyar Diplomáciai Akadémia pályázata

 

Kiíró: Magyar Diplomáciai Akadémia

 

A Pályázat célja, hogy hazai és külföldi oktatók bevonásával, nemzetközi szinten versenyképes képzést nyújtson külügyi és külgazdasági területen.

 

5) Aurum Alapítvány Perbeszédprogramjának pályázata nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatására

 

Kiíró: Aurum Alapítvány

 

Az AURUM Perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása. Az Aurum Alapítvány a nemzetközi perbeszédversenyeket a jogászképzés kiemelkedően hatékony módszerének tartja, amelyben a tehetségek elméleti és gyakorlati képzést egyszerre megszerezve fejleszthetik magukat nemzetközi környezetben. A sikeres csapatok maguknak és egyetemüknek szerzett hírnéven túl ráadásul Magyarország hírnevét is öregbítik a nemzetközi jogászelit szemében is.

 

6) Ujvári János diplomadíj-pályázat

 

Kiíró: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdonvédelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdonvédelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.


A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A hallgatók a pályázaton való részvétellel olyan tudáshoz jutnak, amit a későbbiekben a munkaerőpiacon kutatóként, mérnökként vagy bármilyen más hivatás keretében is hasznosítani tudnak.

 

7) Versenyjog Magyarországon és az EU-ban

 

Kiíró:Gazdasági és Versenyhivatal

 

A verseny célja a versenyjog iránt érdeklődő hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítése.

 

8) Pályázat média-, illetve hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok támogatására

 Kiíró: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Médiatanács Médiatudományi Intézete

 

A pályázatok célja, hogy ösztönözzék és segítsék a felsőoktatásban a hallgatók kutatásait, valamint, hogy támogassa új, innovatív eredményeknek a szakmai köztudatba történő beépülését.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek